Dünýä 2022, Maý

Näme üçin Lauren Grabois Fişeriň kitaplary sagdyn başlangyç mekdep okuw meýilnamasyna öwrülýär?

Näme üçin Lauren Grabois Fişeriň kitaplary sagdyn başlangyç mekdep okuw meýilnamasyna öwrülýär? (2022)

Koronawirus soňky bir ýarym ýylda bütin dünýäde ýaýransoň, dürli ýaşdaky adamlara, esasanam çagalara täsir etdi

Bir aýdan soň, Baýden betbagtçylyklary dolandyrmagy we ABŞ-nyň COVID-19 jogabyny nädip üýtgetdi

Bir aýdan soň, Baýden betbagtçylyklary dolandyrmagy we ABŞ-nyň COVID-19 jogabyny nädip üýtgetdi (2022)

Bir aýlap işläninden soň, Baýden administrasiýasy federal hökümetiň COVID-19 pandemiýasyna nähili jogap berýändigini düýpgöter üýtgetdi

Lukmançylyk hünärmenleri üçin MedOptic Programma üpjünçiligi bilen tehnologiýa-hyzmat etmek geljegi

Lukmançylyk hünärmenleri üçin MedOptic Programma üpjünçiligi bilen tehnologiýa-hyzmat etmek geljegi (2022)

Florida ştatynda bir medtech başlangyjy, okuwçylara, diňleýjilere we hirurglara 3D mümkinçilikleri bilen hakyky wagtda operasiýa geçmäge mümkinçilik berýän MedOptic programma üpjünçiliginiň işe girizilendigini habar berdi

Saýlanan prezidentiň saglygy goraýyş meýilnamalary

Saýlanan prezidentiň saglygy goraýyş meýilnamalary (2022)

Dalaşgär Jo Baýden prezident hökmünde ilkinji nobatda COVID-19 pandemiýasy sebäpli döredilen saglyk we ykdysady krizis meselesini çözjekdigini aýtdy

Sosial mediýa 2020-nji ýyldaky saýlawlaryň suraty

Sosial mediýa 2020-nji ýyldaky saýlawlaryň suraty (2022)

2020-nji ýyldaky saýlaw gününi göni ýaýlymda görkezmek

Medisina elýeterliligi meselesinde oba obalary Amerika

Medisina elýeterliligi meselesinde oba obalary Amerika (2022)

Hospitalli hassahanasyny ýitiren we indi çynlakaý kömek üçin syýahat etmeli hassalar täsirli bejeriş penjiresiniň daşynda bolmagy ähtimal

Ak tam COVID tölegleriň ýokarlanmagy

Ak tam COVID tölegleriň ýokarlanmagy (2022)

Ak tamda köp adam COVID-19 üçin oňyn synag geçirýär, sebäbi adamlar super ýaýradyjy wakanyň hakykatdanam nirededigini bilýärler

Prezident Trump Remdesiviri alýar, ýöne bu näme?

Prezident Trump Remdesiviri alýar, ýöne bu näme? (2022)

Prezident gowy işleýär we derňew serişdesiniň remdesivir dozasyny alandygyny aýtdy

Hytaýda öýken rakynyň sebäbi üýtgeýär

Hytaýda öýken rakynyň sebäbi üýtgeýär (2022)

Täze gözlegler, Hytaýyň öýken rakynyň ýokarlanmagynda howanyň hapalanmagy bilen döredilen bölejikleri günäkärleýär

Wildabany ýangynlar we COVID-19 - bir-iki gezek urmak

Wildabany ýangynlar we COVID-19 - bir-iki gezek urmak (2022)

Theangyn müňlerçe gektar ýeri weýran edýär, jemgyýetleri weýran edýär we ýüzlerçe kilometr uzaklykda ýaşaýan adamlara saglyk problemalaryny döredýär

Waksina synagy Howpsuzlyk synyna berildi

Waksina synagy Howpsuzlyk synyna berildi (2022)

COVID-19 sanjymyna dalaş edýän 9 adamyň 1-si üçin synaglar AstraZeneca-nyň waksina synagyna gatnaşyjy keselinden soň togtadyldy

Okuw giňişligini görkezýär, inçekesele duçar bolmagyň howpy: I bölüm

Okuw giňişligini görkezýär, inçekesele duçar bolmagyň howpy: I bölüm (2022)

BSGG-nyň maglumatlaryna görä, 2018-nji ýylda dünýäde 10 million adama inçekesel diagnozy goýuldy

Uçarlar doly däl bolanda, COVID töwekgelçiligi azalýar

Uçarlar doly däl bolanda, COVID töwekgelçiligi azalýar (2022)

Pandemiýa wagtynda uçmak töwekgelçiliklidir, ýöne uçarlar doly güýji bolmadyk ýagdaýynda töwekgelçilik azalýar

COVID-19 we Edokary Ed: Täzelenme

COVID-19 we Edokary Ed: Täzelenme (2022)

Şahsy sapaklar, onlaýn sapaklar, gibridler - birnäçe gün ozal ýurduň 3 000 okuw jaýynyň dörtden bir bölegi sapaklary nädip geçirmelidigini bilenokdy

Vogue Portugaliýa akyl saglygynyň gapagyny düşündirýär

Vogue Portugaliýa akyl saglygynyň gapagyny düşündirýär (2022)

Vogue Portugaliýanyň ýakynda tankytlara sebäp bolan akyl saglygy bejergisini suratlandyrýan magazineurnalyň neşirine jogap hökmünde neşiriň maksadynyň bu meselä "ýagtylyk bermek" bolandygyny aýtdy

Bauer hokkeýden saglyga geçýär

Bauer hokkeýden saglyga geçýär (2022)

Bauer lukmançylyk enjamlaryny öndürmek üçin ädim ätýär

Ikilik paýtagty Jastin Kaldbek: Dýuk basketbol oýnamakdan telekeçilik hakda öwrenen zatlarym

Ikilik paýtagty Jastin Kaldbek: Dýuk basketbol oýnamakdan telekeçilik hakda öwrenen zatlarym (2022)

1998-1999 möwsüminde “Duke Blue Devils” erkekler basketbol toparyna baranymda, milli metbugatyň mümkin däl diýen ýaly bir zadyny ýerine ýetirdim. Mawy şeýtanlar toparynda geljekki NBA ýyldyzlarynyň sanawyny göz öňünde tutsak, meniň, talyplar üçin menejer, gülkünç ýalydy

Güýçli ýylylyk tolkunlary hytaýlylaryň saglygyna howp salýar

Güýçli ýylylyk tolkunlary hytaýlylaryň saglygyna howp salýar (2022)

Geljekde aşa yssy, şeýle hem aşa ýagyş geljekde Hytaýda has ýaýbaňlanar

Jonson we Jonson öldüriji koronawirusa sanjym döretmegi wada berdiler

Jonson we Jonson öldüriji koronawirusa sanjym döretmegi wada berdiler (2022)

Jonson we Jonson, 2019-nCoV üçin birnäçe aýyň içinde sanjym döredip biljekdigini öňe sürýärler

Hytaý Wuhan Coronavirus-yň ölümi we ýitgiler barada maglumat berýär

Hytaý Wuhan Coronavirus-yň ölümi we ýitgiler barada maglumat berýär (2022)

Wuhan şäherinde koronawirus romany bilen kesellän 44 000 adam bolup biler we Hytaý muny kabul etmeýär

Daşary ýurt bazarlaryna etsiz doňuz etini we sygyr etini alyp bolmajak iýmitler

Daşary ýurt bazarlaryna etsiz doňuz etini we sygyr etini alyp bolmajak iýmitler (2022)

Mümkin däl iýmitler, mümkin däl burger we mümkin däl doňuz etini dünýäde alýar

ABŞ-da alkogol ölümleri duýduryş derejesine ýetýär

ABŞ-da alkogol ölümleri duýduryş derejesine ýetýär (2022)

ABŞ-nyň hökümetiniň maglumatlary alkogol bilen baglanyşykly ölümleriň ýylda 36 000-den 73 000-e ýetendigini görkezýär

Hindistanda giňden ulanylýan antivenom aslynda beýle täsirli däl

Hindistanda giňden ulanylýan antivenom aslynda beýle täsirli däl (2022)

Hindistanda has zäherli ýylanlara garşy täsirli täze antivenomlary döretmek boýunça işler alnyp barylýar

Dünýädäki iň uly deňiz ýel fermasy 1,6 million öýi kuwwatlandyrmak üçin

Dünýädäki iň uly deňiz ýel fermasy 1,6 million öýi kuwwatlandyrmak üçin (2022)

“Hornsea Wind” fermasy Iňlis elektrik toruna 1,4 gigawat energiýa berer

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy, gyzamykda çagalaryň arasynda ölüm

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy, gyzamykda çagalaryň arasynda ölüm (2022)

Bütin dünýäde gyzamyk keselinden has köp çaga ölýär we Bütindünýä saglyk guramasy muňa gaharlandy

Samoa gyzamyk keseliniň 700-den geçýändigi sebäpli gyzamyk keselini gyssagly yglan edýär

Samoa gyzamyk keseliniň 700-den geçýändigi sebäpli gyzamyk keselini gyssagly yglan edýär (2022)

Alty ölümden we 700-den gowrak keselden soň Samoada gyzamyk keseli ýüze çykdy

Neşe serişdeleriniň çykdajylary geň galdyryjy derejede 667% ýokarlandy

Neşe serişdeleriniň çykdajylary geň galdyryjy derejede 667% ýokarlandy (2022)

ABŞ-da neşe serişdeleriniň bahasy dünýäde iň ýokary derejededir we ýokarlanmagyny dowam etdirýär

2020-nji ýylda işgärler we iş berijiler üçin has köp çykdajy etmek üçin saglyk ätiýaçlandyryşy

2020-nji ýylda işgärler we iş berijiler üçin has köp çykdajy etmek üçin saglyk ätiýaçlandyryşy (2022)

Amerikalylar üçin saglyk ätiýaçlandyryşy üçin çykdajylar 2020-nji ýylda ýokarlanar

ABŞ-da kanuny kenep satuwy 2025-nji ýylda 30B dollara barabar bolar

ABŞ-da kanuny kenep satuwy 2025-nji ýylda 30B dollara barabar bolar (2022)

ABŞ-nyň neşe pudagy kanunlaşdyrmagyň artmagy bilen partlaýjy ösüşi görkezýär

Gözlegçiler, ösümlik lukmançylygy 'global saglyk howpy' diýýärler

Gözlegçiler, ösümlik lukmançylygy 'global saglyk howpy' diýýärler (2022)

Gadymy ösümlik dermanlarynyň käbir zyýanly täsirleri bolup biler

Leonardo da Winçiniň mazaryny gözlemekde

Leonardo da Winçiniň mazaryny gözlemekde (2022)

Leonardo da Winçiniň nesilleri onuň DNK-daky galyndylaryny anyklamak üçin açary saklap bilerler

Häzirki wagtda ispanlar beýleki amerikalylardan has uzak ýaşaýarlar

Häzirki wagtda ispanlar beýleki amerikalylardan has uzak ýaşaýarlar (2022)

Latyn Amerikasy we garaýagyzlar ömrüň dowamlylygynyň ýokarlanandygyny gördüler, aklar bolsa olaryň ýykylýandygyny gördüler

Ejeleri tygşytlamak ', Bütin dünýäde bäbekleriň durmuşy Bir adama bary-ýogy 5 dollar gerek bolar

Ejeleri tygşytlamak ', Bütin dünýäde bäbekleriň durmuşy Bir adama bary-ýogy 5 dollar gerek bolar (2022)

Healthönekeý saglyk çäreleri eneleriň we bäbekleriň ölüm derejesini ep-esli peseldip biler

Anti-Wakserler ABŞ-da gyzamyk, Pertussis keselleriniň ep-esli bölegini emele getirýär

Anti-Wakserler ABŞ-da gyzamyk, Pertussis keselleriniň ep-esli bölegini emele getirýär (2022)

Sanjymlardan ýüz öwürmegiň ýaramaz täsiri barada başga bir hasabat

Azlykdaky aýallaryň düwnük keseliniň “ykbal” diýen ynamy erbet netijelere getirip biler

Azlykdaky aýallaryň düwnük keseliniň “ykbal” diýen ynamy erbet netijelere getirip biler (2022)

Düwnük keseline başgaça garamak, az barlaglara we sypdyrylan diagnozlaryň has ýokary bolmagyna sebäp bolup biler

Opioid artykmaç dozalary ýaňy-ýakynda ýüze çykan ýeke-täk adamlar däl

Opioid artykmaç dozalary ýaňy-ýakynda ýüze çykan ýeke-täk adamlar däl (2022)

Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri opioid dozalaryna ünsi jemlän hem bolsa, benzodiazepiniň aşa köp dozasy ilatyň saglygy meselesidir

Hapalanmagyň derejesi ýokarlanýarka, insult töwekgelçiligi hem ýokarlanýar

Hapalanmagyň derejesi ýokarlanýarka, insult töwekgelçiligi hem ýokarlanýar (2022)

Insult howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly däl ýaly bolup görünmegi mümkin, ýöne ikisiniň baglanyşygy bolup biler

Erkekler beýnini dünýädäki gözellikden has gowy görýärler

Erkekler beýnini dünýädäki gözellikden has gowy görýärler (2022)

Özümizi özüne çekýän käbir häsiýetleriň aňyrsynda biologiki sebäpler bar, ýöne sosial gurşawymyz hyzmatdaşda gözleýän zadymyzy nädip üýtgedýär?

Şonuň üçin Amerikalylar bolmalysy ýaly ýaşamaýarlar

Şonuň üçin Amerikalylar bolmalysy ýaly ýaşamaýarlar (2022)

Injaralanan ölümler Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň beýleki ýokary girdejili ýurtlaryň ömrüniň dowamlylygy bilen bäsleşip bilmeýändiginiň esasy bölegidir

Meşhur ynanjyň tersine, gyrgynçylyk Europeewropada asyrlar boýy bolup biler

Meşhur ynanjyň tersine, gyrgynçylyk Europeewropada asyrlar boýy bolup biler (2022)

Meşhur Gara ölümiň jogapkär bakteriýalary bolan Y. pestis, Europeewropada birnäçe ýyl bäri dowam edip, taryhda pandemiýa bolup biler