Durmuş 2022, Maý

Tebigy taýdan ýokary testosteron derejeleri has güýçli aýal atletika bilen deňmi? Hökman däl

Tebigy taýdan ýokary testosteron derejeleri has güýçli aýal atletika bilen deňmi? Hökman däl (2022)

Bu düzgün, umumy testosteron derejesiniň aýallarda sport görkezijilerini gönüden-göni kesgitleýän çaklama esaslanýar. Newöne täze gözleglerimiz bu çaklamany kynlaşdyrýar

Menopauzany dolandyrmagyň görnüşleri

Menopauzany dolandyrmagyň görnüşleri (2022)

Gormonlardan otlara çenli menopauza nädip seredip bilersiňiz?

Çagalaryň hassahanalarynda çagalara has köp hüjüm edýändigi sebäpli çagalar hassahanalary günäkär

Çagalaryň hassahanalarynda çagalara has köp hüjüm edýändigi sebäpli çagalar hassahanalary günäkär (2022)

Saglyk hünärmenleriniň we hassalaryň has gowy bilmelidigini aýdýan çagalar hassahanalarynda antibiotikleri aşa köp ulanmak we nädogry ulanmak ululara we has köp çagalara hüjüm edýän howply bakteriýalary ýakmaga kömek edýär. Lukmanlar kesel pandemiýasynyň diňe köp zada sebäp boljakdygyna alada bildirýärler

Maşyn öwrenmek Eartheriň taryhyny täzeden ýazmaga kömek edýär

Maşyn öwrenmek Eartheriň taryhyny täzeden ýazmaga kömek edýär (2022)

Köpçülikleýin ýitip gitmek we radiasiýa planetamyzdaky ýaşaýşyň ösüşini emele getirdi we täze gözlegler adamzadyň ýok bolup gitmeginiň ýaşaýşa we lukmançylyga uzak wagtlap täsir edip biljekdigini görkezýär

Käbir öýken rak keselleri üçin gowy habar

Käbir öýken rak keselleri üçin gowy habar (2022)

Täze bejerginiň, esasanam öýken rak keseliniň elýeterli bolmagy elmydama gowy gün. Netijeler gaty düşnükli bolany üçin neşe synagy ir togtadylanda has gowudyr. Indi, Tagrisso öýjük däl öýken ragy üçin tassyklanan ilkinji kömekçi bejergidir

Heartürek näsazlygy yzyna gaýtarylýarmy? Täze okuwda "Belki" diýilýär

Heartürek näsazlygy yzyna gaýtarylýarmy? Täze okuwda "Belki" diýilýär (2022)

Ututa uniwersitetiniň saglyk gözlegçileri ýürek bejergisiniň täze bejergi bilen tersine bolup biljekdigini aýdýarlar

OTC eşidiş enjamlary gelende eşitmediňizmi? Başga hiç kimde ýok

OTC eşidiş enjamlary gelende eşitmediňizmi? Başga hiç kimde ýok (2022)

Näme üçin eşitmek kyn bolan garyndaşlaryň diňe eşidiş enjamlaryny almaýandyklary hakda pikir edip bilersiňiz. Amerikalylaryň köpüsi üçin jogap ýönekeý: bahasy

Şahsy tebigatyň diagnozy utanç döretmeli däldir

Şahsy tebigatyň diagnozy utanç döretmeli däldir (2022)

Kän wagt däl, belli bir lukmançylyk şertleri pyşyrdap gürleşilýän wagt bardy. Munuň üýtgemeginiň wagty geldi

Erkekler, ine, eýýäm bilýän sagdyn syrly aýallar

Erkekler, ine, eýýäm bilýän sagdyn syrly aýallar (2022)

Aýallaryň şu günler erkeklerden has uzak ýaşamagynyň bir sebäbi: Aýallarda erkekleriň köpüsinde ýok zat - ilkinji lukman lukmany

Bize ynanyň, erkekler: Telefony öň jübiňizden göçüriň

Bize ynanyň, erkekler: Telefony öň jübiňizden göçüriň (2022)

Ysigitler, jübi telefonyňyzy nirede goýýandygyňyzy täzeden gözden geçirmegiň wagty geldi

Cannabis Report: Ösüşler Galore

Cannabis Report: Ösüşler Galore (2022)

COVID-19 we ýakyn wagtda geçiriljek prezident saýlawlarynda habarlaryň agdyklyk etmegi bilen adamlar neşe serişdelerine üns bermedik bolmagy mümkin. Emma, ​​täze ösüşler boldy

Goşmaça geçelgedäki howplar

Goşmaça geçelgedäki howplar (2022)

Gözlegleriň görkezişi ýaly, beýniniň saglygy üçin goşundylarda sanalmadyk himiki maddalar bar

Alkogolyň saglyga berýän peýdalaryna gaýtadan göz aýlamak

Alkogolyň saglyga berýän peýdalaryna gaýtadan göz aýlamak (2022)

Alkogolyň aşa köp bolmagy endiklere we beýleki kynçylyklara sebäp bolup bilse-de, onlarça ýyllap dowam eden gözlegler pes we orta içgileri saglyga peýdalydyr

Miçigan ştatynyň ýaşaýjylary çybynlardan döreýän wirus barada duýduryş berdiler

Miçigan ştatynyň ýaşaýjylary çybynlardan döreýän wirus barada duýduryş berdiler (2022)

Miçigan ştaty gündogar ekine ensefalit ýa-da EEE diýilýän seýrek, ýöne çynlakaý çybyn bilen ýokaşan bir ýaşaýjynyň bardygyny habar berýär

2 Düwürtik saç boýagyny öwrenmek, 2 (Dürli görnüş) Dürli pikirler

2 Düwürtik saç boýagyny öwrenmek, 2 (Dürli görnüş) Dürli pikirler (2022)

Hemişelik saç boýagynyň düwnük keseliniň döremek howpuny ýokarlandyrýandygyna ýa-da ýokdugyna seredýän iki sany uly gözleg, meňzeş we meňzeş däl netijeler bilen ýüze çykdy

Döşüňiz agyry bolsa, doktor Google-a bil baglamaň

Döşüňiz agyry bolsa, doktor Google-a bil baglamaň (2022)

Döş agyrylary hiç haçan çaklamaly däl zat. Onlaýn gözlemek üçin wagt ýitirmäň. 911 jaň ediň. Bu siziň janyňyzy halas edip biler

“HearHer” programmasy göwreliligi has ygtybarly etmegi maksat edinýär

“HearHer” programmasy göwreliligi has ygtybarly etmegi maksat edinýär (2022)

Käbir aýallar üçin göwrelilik bolmalysy ýaly däl - tolgundyryjy, bagtly pursat. ABŞ-da her ýyl 700 aýal göwrelilik bilen baglanyşykly kynçylyklardan ölýär

Köp ugurly toparlar, düwnük keseli bilen nämäni hasaplaýarlar

Köp ugurly toparlar, düwnük keseli bilen nämäni hasaplaýarlar (2022)

Bejergi nukdaýnazaryndan hemme zat deňdir, irki düwnük keseli ýüze çykarylsa, netijesi şonça gowy bolar

HPV sanjym işleýär, ýöne käbir ene-atalar meniň çagam üçin däl diýýärler

HPV sanjym işleýär, ýöne käbir ene-atalar meniň çagam üçin däl diýýärler (2022)

“Lancet Public Health” neşirinde çap edilen täze gözlegiň netijesine görä, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda 4 milliondan gowrak çaganyň arasynda HPV sanjymy ýok, ene-atalaryň takmynan 60 göterimi sanjym seriýasyny asla meýilleşdirmeýärdi

Sagdyn çagalary täzeden gurmak: Olary täzeden işjeňleşdirmek

Sagdyn çagalary täzeden gurmak: Olary täzeden işjeňleşdirmek (2022)

Amerikanyň çagalary näderejede sagdyn? Amerikan ýürek birleşigi (AHA) tarapyndan şu gün irden berlen beýanata görä, beýle däl

Gapjygyňyz her aý akmaly däl

Gapjygyňyz her aý akmaly däl (2022)

Arassaçylyk önümleri zerur zatlary, ýönekeýje “gidip bilmeýärsiňiz”, ýöne käbirleri bu zatlary alyp barmak üçin kynçylyk çekip bilerler. Ine, uzak möhletde pul tygşytlamaga kömek edip biljek käbir zatlar

Leepatmagyň ýagdaýy Gözüň ýapylmagyna täsir edýär

Leepatmagyň ýagdaýy Gözüň ýapylmagyna täsir edýär (2022)

Bedenimiziň dynç almagy we dikeldilmegi üçin ukynyň zerurdygyny hemmämiz bilýäris. Sleepingöne uky ýagdaýymyzyň abadanlygymyza-da täsir edýändigini bilýärdiňizmi?

Immunitetiňizi ýokarlandyrmak isleýärsiňizmi? Iýmitiňize limon otuny goşuň

Immunitetiňizi ýokarlandyrmak isleýärsiňizmi? Iýmitiňize limon otuny goşuň (2022)

Ine, iýmitlenişiňize we immunitetiňize limon oty gerek

2-nji görnüşli süýji keseliniň töwekgelçiligini azaltmak üçin soda we ak çöregi çykaryň

2-nji görnüşli süýji keseliniň töwekgelçiligini azaltmak üçin soda we ak çöregi çykaryň (2022)

Gözlegden soň geçirilen barlag, ýokary derejede gaýtadan işlenen karbalary we şekeri aşa köp sarp etmegiň adamy 2-nji görnüşli süýji keseline sezewar edip biljekdigini görkezdi

Süýji keseli üçin pes glisemiki gök önümler

Süýji keseli üçin pes glisemiki gök önümler (2022)

Ine, iň pes glisemiki gök önümler, süýji keseliniň iýmitine goşmaly

Iýmitiňize has köp süýüm goşmaly

Iýmitiňize has köp süýüm goşmaly (2022)

Iýmitiňize has köp süýüm goşmak, geljekde birnäçe ýyllap dowam etjek ajaýyp saglyk peýdasyna sebäp bolup biler. Ine, bu ösümlik esasly gudraty has köp iýmäge kömek edip biljek käbir usullar

Döş massaagey sizi geň galdyrjak peýdalary

Döş massaagey sizi geň galdyrjak peýdalary (2022)

Ine, sizi geň galdyrjak döş massaageynyň saglyga peýdasy

Okuw Salmonyň bu antioksidantynyň ýüregiň saglygyny gowulaşdyrýandygyny görkezýär

Okuw Salmonyň bu antioksidantynyň ýüregiň saglygyny gowulaşdyrýandygyny görkezýär (2022)

Synag gözleginde, ýürek-damar saglygyny bejermekde astaxantin goşundysynyň potensialyna baha berildi

CBD-ni nädip satyn almaly: 4 sorag bermeli

CBD-ni nädip satyn almaly: 4 sorag bermeli (2022)

Cannabidiol (CBD) Europeewropada, ABŞ-da we başga ýerlerde meşhurlykda partlama başdan geçirýär. Bu ösüşiň sebäbini bilmek isläp bilersiňiz we CBD-iň size peýdaly bolup biljekdigini bilmek isläp bilersiňiz

Pro pälwan öýde nädip höweslendirilmelidigi barada maslahat berýär

Pro pälwan öýde nädip höweslendirilmelidigi barada maslahat berýär (2022)

Hormat halkasynyň kapriz Koleman fiziki terapewt hökmünde tejribesine eýedir we öýde saglygyny gowulaşdyrmak isleýänlere maslahat berýär

COVID-19 krizisinde glýukoza derejäňizi nädip sazlamaly

COVID-19 krizisinde glýukoza derejäňizi nädip sazlamaly (2022)

COVID-19 krizisinde ganyň şeker derejesini nädip sazlap boljakdygyny ine şu ýerde

Ysmanak şiresi sizi geň galdyrjak saglyk peýdalary

Ysmanak şiresi sizi geň galdyrjak saglyk peýdalary (2022)

Ine, sizi geň galdyrjak ysmanak şiresiniň saglyga peýdasy

Näme üçin C witamini goşundylaryny yzygiderli kabul etmeli?

Näme üçin C witamini goşundylaryny yzygiderli kabul etmeli? (2022)

Ynha, C witamini goşundylaryny yzygiderli kabul etmegiňiziň ylmy esasly sebäpleri

Gök çaý içmek köplenç uzak ýaşamaga kömek eder

Gök çaý içmek köplenç uzak ýaşamaga kömek eder (2022)

Adaty çaý içmek ýakymly güýmenje we ýürek üçin peýdalydyr

Gutyň saglygy barada bilmeli zatlaryňyz

Gutyň saglygy barada bilmeli zatlaryňyz (2022)

Bu dinamiki içegäniň ýaşaýyş mekanyna ideg etmek, ömürboýy saglyk üçin edip biljek iň möhüm zadymyzdyr

Duýgy zehiniňizi ösdürmek üçin töleg töleýär

Duýgy zehiniňizi ösdürmek üçin töleg töleýär (2022)

Saglyk we akyl saglygy üçin emosional intellektiňizi ýokarlandyrmagyň wagty geldi

Wodorodlaşdyrylan ösümlik ýagy: bu siziň üçin gowymy ýa-da erbetmi?

Wodorodlaşdyrylan ösümlik ýagy: bu siziň üçin gowymy ýa-da erbetmi? (2022)

Wodorodlaşdyrylan ösümlik ýaglary bilen iýmitleri köp iýmezlik iň gowusydyr

Nokat iýmek agramyň artmagyna kömek edýärmi?

Nokat iýmek agramyň artmagyna kömek edýärmi? (2022)

Her gün hoz iýmek has köp agram salmagyň öňüni almagyň gowy usulydyr

Synlaýyş okuwy D witamini uzak ömür bilen baglanyşdyrýar

Synlaýyş okuwy D witamini uzak ömür bilen baglanyşdyrýar (2022)

Gün şöhlesinden ýeterlik D witamini almak has uzak ömür bilen baglanyşykly bolup biler

Diňe 2 hepde düşekli kartoşka bolmak saglyk üçin ýaramaz

Diňe 2 hepde düşekli kartoşka bolmak saglyk üçin ýaramaz (2022)

Oturmak aňsat, ýöne bedeniňiz fiziki hereketsizlik üçin gaty gymmat töleýär