Depe 2022, Maý

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy sanjym üçin maskalaryň arasynda “Pandemiýa ýok” diýip duýduryş berýär

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy sanjym üçin maskalaryň arasynda “Pandemiýa ýok” diýip duýduryş berýär (2022)

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy adamlaryň pandemiýanyň gutarandygyny pikir edip başlamagyndan alada galýar we pandemiýanyň entek ýokdugyny ýatlatmak üçin duýduryş berdi

Wape önümleri, paýlanyşy, FDA-nyň ünsüni özüne çekdi

Wape önümleri, paýlanyşy, FDA-nyň ünsüni özüne çekdi (2022)

Erbet bolmak gaty kyn döwür. Federal we ştat derejesinde täze çäklendirmeler, nikotin bilen ýa-da bolmazdan, üzüm önümlerini satyn almak we satmak kynlaşdyrar, sebäbi FDA-nyň ýerine ýetiriş tagallalary bikanun wape paýlaýjylara garşy çäre görýär

Baýden özüni alyp barýar, Covid we beýleki howplara garşy birleşmäge çagyrýar

Baýden özüni alyp barýar, Covid we beýleki howplara garşy birleşmäge çagyrýar (2022)

Çarşenbe güni Jo Baýden ABŞ-nyň 46-njy prezidenti boljakdygyna kasam edip, 400 000-den gowrak adamyň ölmegine, ägirt uly ykdysady çökgünlige we raýat tolgunyşyklaryna sebäp bolýan pandemiýanyň arasynda milleti birleşdirjekdigini aýtdy. ABŞ-nyň Kapitoly nirä barýar

Jo Baýdeniň açylyş dabarasynda dymýan millionlara umyt döredýär

Jo Baýdeniň açylyş dabarasynda dymýan millionlara umyt döredýär (2022)

Prezident Jo Baýden dört ýyllap dowam eden syýasy bölünişikden we gahar-gazapdan soň Amerikanyň agzybirligini isledi. Täze prezident gykylyk edýär we bütin dünýäni synlamak bilen eden çykyşy, meniň ýaly gürleýän millionlarça amerikalylara güýçli mysal boldy

Uzak wagtlap geler: Demgysma keselini dolandyrmak boýunça täze görkezme

Uzak wagtlap geler: Demgysma keselini dolandyrmak boýunça täze görkezme (2022)

Lukmançylyk täzelikleri köplenç çalt gelýär, ýöne açyşlary klinika girizmek haýal bolup biler. Demgysma bejergisi üçin täze federal görkezmeler 13 ýyldan soň ilkinji gezek çykdy

Kanadalylar Kiboşy Trumpyň neşe serişdelerini import meýilnamasyna goýýarlar

Kanadalylar Kiboşy Trumpyň neşe serişdelerini import meýilnamasyna goýýarlar (2022)

Kanadanyň Saglyk ministri geçen hepde Amerikalylaryň goňşularymyzdan resept dermanlaryny import etmek mümkinçiligini çäklendirýän buýruga gol çekdi

Biz, Halk: FBI zorlukda 2020-nji ýylda ýokarlanýar

Biz, Halk: FBI zorlukda 2020-nji ýylda ýokarlanýar (2022)

FBI-nyň iň soňky ýeke-täk jenaýat hasabatyna (UCR) görä, beýleki zorlukly we emläk jenaýatlarynyň sany azalýan hem bolsa, 2020-nji ýylyň birinji ýarymynda adam öldürmek we hüjüm etmek derejesi tutuş ýurt boýunça ýokarlandy

Salgyt salýan gap: töwekgelçilik, sylag, girdejiler

Salgyt salýan gap: töwekgelçilik, sylag, girdejiler (2022)

Amerikalylaryň köpüsi kanunlaşdyrylan mariuanyň tarapdary, dynç alyş küýzesi ABŞ-da näçe wagt öň elýeterli bolar?

Täze dyrnak ajy: ACA diri galyp biler

Täze dyrnak ajy: ACA diri galyp biler (2022)

Amatly ideg kanunynyň ABŞ-nyň Courtokary kazyýetiniň iň soňky kynçylygyndan gutulmak ähtimallygy göz öňünde tutulýar

Sosial mediýadaky saýlawlar: Bulaşyk ýurt

Sosial mediýadaky saýlawlar: Bulaşyk ýurt (2022)

2020-nji ýylda geçiriljek prezident saýlawlarynyň ýokary dartgynlylygy we güýji sosial media giňişliginde yz galdyrdy

FDA COVID-19 üçin konvalesent plazma barada ikinji pikirde

FDA COVID-19 üçin konvalesent plazma barada ikinji pikirde (2022)

FDA ugry tersine öwürdi we COVID-19 üçin gyssagly ulanyş ygtyýarnamasy hökmünde saglyk plazmasyna ygtyýar berdi. Ylmy jemgyýet munuň akylly bir iş bolandygyny pikir etmeýär

Kaliforniýa ýakyn wagtda öz reseptli neşe belligini çykaryp biler

Kaliforniýa ýakyn wagtda öz reseptli neşe belligini çykaryp biler (2022)

Kaliforniýa haýran galdyryjy teklipler toplumy bilen neşe serişdeleriniň ýokary bahasyna garşy göreşýär

Hemmeler üçin Medicare: Bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

Hemmeler üçin Medicare: Bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi (2022)

Hemmeler üçin Medicare, Demokratik partiýa tarapyndan prezident Donald Trump-a garşy platforma hökmünde itergi berýär

Hindistanda saglygy goraýyş ABŞ-daky saglygy goraýyşdan nähili tapawutlanýar?

Hindistanda saglygy goraýyş ABŞ-daky saglygy goraýyşdan nähili tapawutlanýar? (2022)

ABŞ iň ösen ýurt bolsa-da, Hindistan dünýäde ösýän öňdebaryjy ýurtlaryň hataryna girýär. Onýyllyklaryň dowamynda iki ýurtda-da durmuş derejesi gowulaşdy. Şeýle-de bolsa, ABŞ-da çalt ösdi

Kaliforniýa lukman ýetmezçiligini çözýär

Kaliforniýa lukman ýetmezçiligini çözýär (2022)

Kaliforniýa ştata has köp saglygy goraýyş getirmek üçin ýüzlerçe ýaş lukmanlaryň talyp bergilerini üzýär

Nýu Jersi Obamacare diri galmak üçin göreşýär

Nýu Jersi Obamacare diri galmak üçin göreşýär (2022)

Nýu-Jersi raýatlarynyň Obamacare-den peýdalanmagyny dowam etdirmek üçin elinden gelenini edýär

Trumpyň täze saglygy goraýyş meýilnamasy: Hawa ýa-da ýok?

Trumpyň täze saglygy goraýyş meýilnamasy: Hawa ýa-da ýok? (2022)

Habar berişlerine görä, Trump we respublikanlary Obamacare-ni sökmek üçin ýene bir synanyşyk edýärler

Kongresde ABŞ-nyň kosmos güýçleriniň döredilmegi

Kongresde ABŞ-nyň kosmos güýçleriniň döredilmegi (2022)

ABŞ-nyň täze kosmos güýçlerini guramak köp kynçylyklara sezewar bolýar

FDA kodini, gidrokodon belgileme talaplaryny üýtgedýär

FDA kodini, gidrokodon belgileme talaplaryny üýtgedýär (2022)

Azyk we derman serişdeleri müdirligi şu hepde kodein we gidrokodon üçin täze howpsuzlyk belliklerini yglan etdi

Jemgyýetçilik saglygyna gyssagly taýýarlyk üçin iň gowy 5 ştat

Jemgyýetçilik saglygyna gyssagly taýýarlyk üçin iň gowy 5 ştat (2022)

Her ştat adatdan daşary ýagdaý üçin nähili taýyn?

Trump akyl saglygyny Tehasda ok atmakda günäkärleýär, ýöne ondan has çylşyrymly

Trump akyl saglygyny Tehasda ok atmakda günäkärleýär, ýöne ondan has çylşyrymly (2022)

Gözlegçiler ýarag zorlugynyň diňe akyl saglygy kesellerinden has çylşyrymlydygyny aýdýarlar

Soý ýürek keselleriniň töwekgelçiligini azaltmak ýaly täsirli bolup bilmez

Soý ýürek keselleriniň töwekgelçiligini azaltmak ýaly täsirli bolup bilmez (2022)

Soýanyň saglyga peýdasy öňem pikir edişiňiz ýaly güýçli bolup bilmez

'Trump 10' üçin töwekgelçilikmi?

'Trump 10' üçin töwekgelçilikmi? (2022)

Saýlawdan soňky aladalaryň iýmitlenişiňizde ýüze çykmagyna ýol bermäň

Neşekeşlik iň möhüm saglyk meselesi, general hirurg diýýär

Neşekeşlik iň möhüm saglyk meselesi, general hirurg diýýär (2022)

Hirurg generaly doktor Wivek Murthi neşekeşligi häzirki wagtda Amerikanyň öňünde durýan iň uly saglyk problemasy diýip atlandyrdy

Gülgüne geroinden has güýçli, ýöne ABŞ-nyň köpüsinde kanuny

Gülgüne geroinden has güýçli, ýöne ABŞ-nyň köpüsinde kanuny (2022)

U-47700 diýlip hem atlandyrylýan gülgüne, geroinden has güýçli, emma ştatlaryň köpüsinde henizem kanuny

Haýsy ştat lukmançylyk we dynç alyş mariuana rugsat berýär?

Haýsy ştat lukmançylyk we dynç alyş mariuana rugsat berýär? (2022)

Noýabr aýyna geliň, birnäçe ştat neşe serişdeleriniň kanunlaşdyrylmagyna dürli görnüşlerde ses berer

FDA iýmitiň “sagdyn” bolmagyny kesgitlemäge kömek etmegiňizi isleýär

FDA iýmitiň “sagdyn” bolmagyny kesgitlemäge kömek etmegiňizi isleýär (2022)

FDA "sagdyn" bir zady bellemegiň manysyny täzeden kesgitlemek üçin düzüldi. Bu siziň kömegiňizi isleýär

Beden dili Hillary Klinton vs. Donald Trump Prezidentiň ilkinji çekişmesi: El hereketleri we hünärmenler tarapyndan düşündirilen äheň

Beden dili Hillary Klinton vs. Donald Trump Prezidentiň ilkinji çekişmesi: El hereketleri we hünärmenler tarapyndan düşündirilen äheň (2022)

Donald Trump bilen Hillari Klintonyň beden dili tomaşaçylara aýdylmadyk köp maglumatlary açyp biler

Pnewmoniýa sanjymyny kim almaly?

Pnewmoniýa sanjymyny kim almaly? (2022)

Hillary Klintonyň we Donald Trumpyň saglyk meseleleri pnewmoniýa garşy sanjym edilmeli diýen soraga ünsi çekýär

Belgiýada ahyrky hassalykly çaga, lukmanlaryň kömegi bilen ölen ilkinji kämillik ýaşyna ýetmedik adam bolýar

Belgiýada ahyrky hassalykly çaga, lukmanlaryň kömegi bilen ölen ilkinji kämillik ýaşyna ýetmedik adam bolýar (2022)

Dünýädäki ilkinji çaga lukmanlaryň kömegi bilen öz janyna kast etmekden soň ölýär

Donald Trump ortaça amerikaly bilen näderejede sagdyn?

Donald Trump ortaça amerikaly bilen näderejede sagdyn? (2022)

Donald Trump käbir lukmançylyk ýazgylaryny çap etdi. 70 ýaşly adamyň ýaşaýyş ukybynyň ortaça amerikalylara näderejede laýykdygyny görüň

Meningokokk keselini nädip almaly we onuň öňüni alyp bilersiňizmi?

Meningokokk keselini nädip almaly we onuň öňüni alyp bilersiňizmi? (2022)

ABŞ-daky çagalar we ýetginjekler üçin meningit B sanjymlary zerurmy?

Nýu-Yorkork lukmançylyk mariuana çäklendirmelerini ýeňilleşdirmek üçin hereket edýär

Nýu-Yorkork lukmançylyk mariuana çäklendirmelerini ýeňilleşdirmek üçin hereket edýär (2022)

Soonakyn wagtda Nýu-Yorkorkda lukmançylyk neşe serişdelerini almak has aňsat bolar we başga-da birnäçe ştat dynç alyş maksatly neşe serişdeleriniň elýeterliligini artdyryp ýa-da kanunlaşdyryp biler

EpiPen we eBay-da satyn almaly däl beýleki 5 derman

EpiPen we eBay-da satyn almaly däl beýleki 5 derman (2022)

EBay-da derman satyn almak bilen baglanyşykly haýsy töwekgelçilikler bar?

“EpiPen” -iň bahasynyň täzelenişi: Hillary Klintonyň tankytlaryndan soň, Mylan allergiýa bejergisiniň bahasyny arzanlady

“EpiPen” -iň bahasynyň täzelenişi: Hillary Klintonyň tankytlaryndan soň, Mylan allergiýa bejergisiniň bahasyny arzanlady (2022)

“EpiPens” -iň bahasy, derman kärhanasy Hillary Klinton tarapyndan tankyt edilenden soň arzanladylar

FDA ot-çöp içmegiň dogry däldigini aýdýar

FDA ot-çöp içmegiň dogry däldigini aýdýar (2022)

Adam tarapyndan döredilen THC-iň suwuk görnüşi bolan Syndros, indi resept ulanmak üçin tassyklandy

ABŞ-nyň saglyk işgärleri Zika geçirişini we synag gollanmasyny täzeleýärler

ABŞ-nyň saglyk işgärleri Zika geçirişini we synag gollanmasyny täzeleýärler (2022)

ABŞ-nyň saglyk işgärleri duşenbe güni Zika ýokançlygynyň öňüni almak we barlamak üçin täzelenen teklipleri berdiler

Obama geroin endiklerine garşy göreşmek üçin Bill gol çeker

Obama geroin endiklerine garşy göreşmek üçin Bill gol çeker (2022)

ABŞ-nyň prezidenti Barak Obama geroin endiklerine garşy göreşmek baradaky kanuna gol çeker

Zika üçin ABŞ-nyň göwreli aýallarynyň 320-sine gözegçilik

Zika üçin ABŞ-nyň göwreli aýallarynyň 320-sine gözegçilik (2022)

ABŞ-nyň Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezleri penşenbe güni Zika wirusynyň ýokaşandygyny laboratoriýa subutnamalary bilen 320 ABŞ göwreli aýalyna gözegçilik edýändigini aýtdy