Üzüm 2022, Maý

Heartürek saglygy üçin kokos ýagyna bagly bolmaň

Heartürek saglygy üçin kokos ýagyna bagly bolmaň (2022)

Gapyňyzdaky kokos ýagy, pikir edişiňiz ýaly ýürek sagdyn bolup bilmez. Ösümlik esasly beýleki ýaglar has sagdyn bolup biler

HPV sanjymlary 9 ýaşynda başlamaly diýip, Amerikan düwnük jemgyýeti aýdýar

HPV sanjymlary 9 ýaşynda başlamaly diýip, Amerikan düwnük jemgyýeti aýdýar (2022)

ACS-iň aýtmagyna görä has irki çagalar HPV sanjymyny alýarlar, immuniteti güýçlendirýär

Newada ştatynda ýedi bat, guduzlama üçin oňyn synag

Newada ştatynda ýedi bat, guduzlama üçin oňyn synag (2022)

Newada ştatynyň Oba hojalygy haýwanlar keselhanasynyň laboratoriýasy tassyklady, Newada ştatynyň Klark we Waşo etraplarynda guduzlama üçin ýedi batgalyk oňyn synag edildi

Pandemiýanyň arasynda Florida-da beýni iýýän Amoeba

Pandemiýanyň arasynda Florida-da beýni iýýän Amoeba (2022)

Soňky habarlara görä, Florida ştatynda seýrek, beýnini ýoklaýan amyeba keseliniň bardygy tassyklanýar

Welosiped web sahypasy we programma bilen täze kart oýny öwreniň

Welosiped web sahypasy we programma bilen täze kart oýny öwreniň (2022)

Öýüňizde gaçybatalgaňyzda maşgalaňyz bilen oýnamak üçin täze kart oýny öwrenmek isleýärsiňizmi? Gerek zatlaryňyzy welosiped web sahypasyna göz aýlaň

Dolli Parton hepdelik onlaýn okamak sapaklaryny hödürleýär

Dolli Parton hepdelik onlaýn okamak sapaklaryny hödürleýär (2022)

Dolli Parton koronawirus pandemiýasy wagtynda çagalara kitap okamak üçin her hepde Facebookda göni ýaýlymda görkeziler

Amerikalylaryň arasynda öz janyna kast etmek derejesi ýokarlanmaz, hasabatda görkezilýär

Amerikalylaryň arasynda öz janyna kast etmek derejesi ýokarlanmaz, hasabatda görkezilýär (2022)

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda öz-özüni öldürmek derejesi 1999-njy ýyldan bäri 35 göterim ýokarlandy

D witamini köp alýan çagalaryň sagdyn ýürekleri bar

D witamini köp alýan çagalaryň sagdyn ýürekleri bar (2022)

D witamini pes bolan çagalarda 6-18 ýaş aralygynda sistolik gan basyşynyň ýokarlanmagy töwekgelçiligi takmynan 60 göterim ýokarydy

Amerikalylar henizem pes hilli çalt naharlary yzygiderli gowy görýärler

Amerikalylar henizem pes hilli çalt naharlary yzygiderli gowy görýärler (2022)

"Azyk häzirki wagtda bu ýurtda saglygyň erbetleşmeginiň iň uly sebäbidir."

Arylaryň diri galmagyna kömek etmek üçin bu gülleri oturdyň

Arylaryň diri galmagyna kömek etmek üçin bu gülleri oturdyň (2022)

Giňişleýin gözleg, Kaliforniýadaky ary ilatynyň gaýtadan dikeldilmegine kömek edip biljek ösümlikleri kesgitleýär

Näme üçin dişlerimiz agyry duýýar?

Näme üçin dişlerimiz agyry duýýar? (2022)

Dişlerimiziň aragatnaşygynyň ýeke-täk usuly agyry bermekdir

Jübi telefonyny ulanmak howpy: Täze okuw meselä ýagtylyk berýär

Jübi telefonyny ulanmak howpy: Täze okuw meselä ýagtylyk berýär (2022)

Smartfonyň ulanylmagy netijesinde kelle we boýun şikesleri köpelýär

Sanjymlar hökmany bolmalymy?

Sanjymlar hökmany bolmalymy? (2022)

Gyzamykyň ABŞ-a gaýdyp gelmegi hökmany sanjymlar barada täzeden çekeleşik döredýär

9 Ene-atanyň 9-synda indi ýetginjekleriň oýun endikleri barada şikaýat edilýär

9 Ene-atanyň 9-synda indi ýetginjekleriň oýun endikleri barada şikaýat edilýär (2022)

Amerikaly ene-atalaryň hemmesi diýen ýaly gaty köp wideo oýunlaryny oýnaýan çagalarynyň beden we psihologiki saglygy barada alada edýärler

'Saglyk deňsizligi' baý adamlaryň has uzak, has köp agyrysyz ýaşaýandygyny görýär

'Saglyk deňsizligi' baý adamlaryň has uzak, has köp agyrysyz ýaşaýandygyny görýär (2022)

Täze gözleg, baý adamlaryň has uzak we az agyrysyz ýaşaýandyklaryny tassyklaýar

Habar berlişine görä, uly ýaşlylaryň köpüsi reseptli dermanlary gaty köp alýarlar

Habar berlişine görä, uly ýaşlylaryň köpüsi reseptli dermanlary gaty köp alýarlar (2022)

Garry amerikalylar reseptli dermanlary gaty köp kabul edýärler

Günortalylar ABŞ-nyň fiziki taýdan iň işjeň raýatlarydyr

Günortalylar ABŞ-nyň fiziki taýdan iň işjeň raýatlarydyr (2022)

Missisipliler Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda iň fiziki taýdan hereketsiz ýaşaýjylary bolan Döwlet diýen ýazgydan dynmak üçin has köp maşk etmeli

Näme üçin Demirgazyk Karolinada STD derejesi gaty ýokary?

Näme üçin Demirgazyk Karolinada STD derejesi gaty ýokary? (2022)

Demirgazyk Karolinada STD keselleri köpelýär we garyplyk günäkär

Dünýädäki iň uly emläk dolandyryjysy “BlackRock” ýaşyl maýa goýumlaryna ýüzlenýär

Dünýädäki iň uly emläk dolandyryjysy “BlackRock” ýaşyl maýa goýumlaryna ýüzlenýär (2022)

“BlackRock” durnuklylygy we ýaşyl maýa goýumlaryny “maýa goýum üçin täze standart” edýär

Coca-Cola semizlik abuna hyzmaty ýaşlaryň arasynda semizligi döredýär

Coca-Cola semizlik abuna hyzmaty ýaşlaryň arasynda semizligi döredýär (2022)

Coca-Cola, amerikalylaryň şekerli içgilerine garaşly bolmazlygy üçin täze abuna ýazylyş programmasyny başlatdy

Neşe serişdeleriniň hapalanmagy bilen baglanyşykly meseläniň bütin dünýäde erbetleşmegi

Neşe serişdeleriniň hapalanmagy bilen baglanyşykly meseläniň bütin dünýäde erbetleşmegi (2022)

Opioidler we beýleki dermanlar, derman kärhanalary tarapyndan hapa suwlaryň arassalanmagy sebäpli okeanlarymyza syzýar

Ine, piwoň iň oňat kellesi gelýär

Ine, piwoň iň oňat kellesi gelýär (2022)

Alymlar ajaýyp piwo kellesini nädip döretmelidigine indi düşünýärler

Çep elli adamlar has gowy söweşiji tapyldy

Çep elli adamlar has gowy söweşiji tapyldy (2022)

Täze gözleglere görä, çep eli söweşijiler sag eli boksçylardan has köp söweş söweşinde ýeňiş gazanýarlar

Has garyn ýagy, az suwuk akyl

Has garyn ýagy, az suwuk akyl (2022)

Maşk we sagdyn iýmitlenmek arkaly suwuk aklymyzy gowulaşdyryp bileris

Lukmanlar duýduryş berdiler ABŞ-nyň ýetginjekleriniň her 5-sinde süýji keseli bar

Lukmanlar duýduryş berdiler ABŞ-nyň ýetginjekleriniň her 5-sinde süýji keseli bar (2022)

Amerikaly ýaşlaryň köpüsi süýji keselidir we bu lukmançylyk edaralaryny alada goýýar

Emeli süýjüdirijiler agramyň artmagyna goşulyp bilerler

Emeli süýjüdirijiler agramyň artmagyna goşulyp bilerler (2022)

Emeli süýjüdirijileri ulanmagyň saglygyňyza zyýanly bolup biljekdigi entek belli däl

Howanyň hapalanmagy bilen baglanyşykly keseller, maşgalalara ägirt uly pul tölegi

Howanyň hapalanmagy bilen baglanyşykly keseller, maşgalalara ägirt uly pul tölegi (2022)

Çagalar dünýädäki howanyň hapalanmagyndan iň köp ejir çekmegini dowam etdirýärler

Semiz çagalar horlanmak operasiýasyny geçirmelimi?

Semiz çagalar horlanmak operasiýasyny geçirmelimi? (2022)

Bariatr operasiýasy käwagt semiz ýetginjekleriň saglygyna gaýdyp gelmek üçin ýeke-täk amatly wariantdyr

Durmuşda maksadymyzy haýsy ýaşda tapýarys?

Durmuşda maksadymyzy haýsy ýaşda tapýarys? (2022)

Adamyň durmuşynyň manysyny gözlemek gutarmy? Bilmek

Okuw görkezişleri Lukmanlar köplenç “Placebos” -y belleýärler

Okuw görkezişleri Lukmanlar köplenç “Placebos” -y belleýärler (2022)

Lukmanlar lukmançylyk karýeralarynda iň bolmanda bir gezek platsebo ulanandygyny boýun alýarlar

Glýutensiz iýmit sagdyn bolmak üçin ajaýyp usuldyr

Glýutensiz iýmit sagdyn bolmak üçin ajaýyp usuldyr (2022)

Glýutsiz berhizler ABŞ-da meşhur bolmagyny dowam etdirýär

“Google” -iň ulanyjylardan şahsy saglyk maglumatlary ogurlaýandygy habar berilýär

“Google” -iň ulanyjylardan şahsy saglyk maglumatlary ogurlaýandygy habar berilýär (2022)

Doktor Jozef Merkola Google-ny we ulanyjy maglumatlaryny bikanun we girdeji gazanmak üçin satýan beýleki tehnologiýa firmalaryny alýar

EEE epidemiýasy 2019: Alada etmelimi?

EEE epidemiýasy 2019: Alada etmelimi? (2022)

ABŞ-da Gündogar deňziň ensefalit keseliniň köpelmegi, 2018-nji ýylyň ýanwar aýyndan noýabr aýyna çenli diňe altydan 36-a çenli köpelmegi saglyk işgärlerini alada goýýar

Sanjym edilmändigi sebäpli mekdep maýyp oglany kowýar

Sanjym edilmändigi sebäpli mekdep maýyp oglany kowýar (2022)

Nýu-Yorkorkda sanjym edilende kesellän bir oglanyň ene-atasy, ştatyň hökümetine garşy mekdebe gatnamak hukugy ugrunda göreşýär

Ösümlik ýaglary kanserogenmi?

Ösümlik ýaglary kanserogenmi? (2022)

Jedelli kagyz, sarymsak, ýag we kokos ýagynyň sagdyn ýagdygyny öňe sürýär

Probiyotikler aň-bilim işini gowulaşdyryp biler

Probiyotikler aň-bilim işini gowulaşdyryp biler (2022)

Gözlegler, probiyotikleri ýa-da gowy bakteriýalary iýmegiň oňat we zyýanly taraplaryny kesgitlemegi dowam etdirýär

Okuw, beýniniň işjeňligini azaltmagy teklip edýär, uzak ömri ýokarlandyrýar

Okuw, beýniniň işjeňligini azaltmagy teklip edýär, uzak ömri ýokarlandyrýar (2022)

Gözleg, beýniniň işjeňliginiň peselmegi adamyň uzak ömrüne eltip biler diýen jedelli netijä gelýär

Keto lukmany, Ketonyň gymmaty üçin esasy lukmançylyk körlügine garşy çykýar

Keto lukmany, Ketonyň gymmaty üçin esasy lukmançylyk körlügine garşy çykýar (2022)

Esasy lukmançylyk henizem keto dietasyny esasy akym hökmünde kabul etmekden ýüz öwürýär

Alymlar 19 ýyldan soň AIW keselini täzeden açýarlar

Alymlar 19 ýyldan soň AIW keselini täzeden açýarlar (2022)

AIW wirusynyň unudylan görnüşi 19 ýyldan soň gaýtadan tapyldy

Geçen 60-dan gowrak maşk etmek insult, ýürek keselleri töwekgelçiligini azaldýar

Geçen 60-dan gowrak maşk etmek insult, ýürek keselleri töwekgelçiligini azaldýar (2022)

Täze gözleglere görä, garrylar has uzak ýaşamak isleseler has köp maşk etmeli