Pikir 2022, Maý

Maslahatyň ölüminiň öňüni almak üçin kanun

Maslahatyň ölüminiň öňüni almak üçin kanun (2022)

Täze kanun taslamasy ýykylan mebelleriň howpsuzlyk töwekgelçiligini çözmegi maksat edinýär

Hakyky suw FDA-nyň gözlegine çümmäge synanyşýar

Hakyky suw FDA-nyň gözlegine çümmäge synanyşýar (2022)

Geçen aý, “Real Water” markaly aşgar suwy gepatitiň ýaýramagy bilen baglanyşdyrýan FDA howpsuzlyk duýduryşy barada habar berdik. Şondan bäri bu hekaýa ýitirim bolan işgärleri, derňewçileriň öňüni almak üçin päsgelçilikleri we kazyýet işi ýa-da iki kazyýet işini öz içine alýan jenaýat ýaly romanlara öwrüldi

Şokoladyň gizlin düzümi, tagamyny ýakymly edýän fermentleýji mikroblardyr

Şokoladyň gizlin düzümi, tagamyny ýakymly edýän fermentleýji mikroblardyr (2022)

Kukide çip hökmünde bişirilen, süýji ýyly içgä eredilen ýa-da ýylgyrýan bunny görnüşinde galyp, şokolad dünýäde iň köp iýilýän iýmitleriň biridir

Erkek Ösüş Önümleri barada ýatlamalar başlandymy?

Erkek Ösüş Önümleri barada ýatlamalar başlandymy? (2022)

Täze ýatlamalar, bellige goşulmadyk maddalary, şol sanda käbir howply önümleri öz içine alýan birnäçe önümi öz içine alýar

Bir hepdelik ýatlamalar

Bir hepdelik ýatlamalar (2022)

Iki sany derman, iýmit goşundysy we käbir enjamlar nädogry dozalar, gizlin maddalar, bolup biljek şikesler we başgalar üçin yzyna çagyryldy

Covid kömek kanunynda köp saglyk ätiýaçlandyryşy kömek edýär - Emma ilki bilen öý işiňizi ýerine ýetiriň

Covid kömek kanunynda köp saglyk ätiýaçlandyryşy kömek edýär - Emma ilki bilen öý işiňizi ýerine ýetiriň (2022)

Amerikan halas ediş meýilnamasy kanunynda hususy saglyk ätiýaçlandyryşy bolan her bir adam üçin bir zat bar, ýöne peýdalanmagyň iň gowy ýoluny kesgitlemek bulaşyk bolup biler

Prezidentlerimiziň akyl taýdan sagdynlygyna baha bermegiň wagty geldimi?

Prezidentlerimiziň akyl taýdan sagdynlygyna baha bermegiň wagty geldimi? (2022)

Psihiatr geljekki prezidentleriň akyl taýdan sagdynlygyny kesgitlemegiň zerurdygyny öňe sürýär

Burun dekongestanty has gowy gaplamaga mätäç: FDA

Burun dekongestanty has gowy gaplamaga mätäç: FDA (2022)

Hiç kim burnuňy doldurmagy halamaýar, ýöne FDA-nyň täze duýduryşy, burun dekonjestantlaryny öndürijileri önümlerini has ygtybarly geçirmäge höweslendirýär

Işiňiz ýitdimi? 6 aý mugt ýeňillikler siziňki bolup biler

Işiňiz ýitdimi? 6 aý mugt ýeňillikler siziňki bolup biler (2022)

Prezidentiň Amerikan halas ediş meýilnamasy pandemiýa sebäpli işini ýitirenleriň köpüsi üçin COBRA-nyň giňeldilmegini öz içine alýar

Çaga Peloton pyýada hadysasynda ölýär

Çaga Peloton pyýada hadysasynda ölýär (2022)

Peloton pyýada zawody bilen baglanyşykly çaganyň tötänleýin ölümi ene-atalara çagalaryny ähli maşk enjamlaryndan daşda saklamagy gaty ýada salýar

FDA: STAR topuk implantalary döwülip biler

FDA: STAR topuk implantalary döwülip biler (2022)

FDA Skandinawiýanyň jemi topuk çalşygyny (STAR) topuk çalşygyny alan ýa-da göz öňünde tutýan hassalar üçin täze duýduryş berdi

Peýnir indi 26 ştaty ýada salýar

Peýnir indi 26 ştaty ýada salýar (2022)

Geçen aý, FDA duýduryşy barada habar berdik we El Abuelito peýnirinden ýumşak, ispan görnüşindäki peýnirleri ýada salýarys. Şondan soň yzyna çagyryş has köp önümi we has köp ştaty öz içine alýar

Misalňyşlyk güýji üçin Spironolaktony ýada salyň

Misalňyşlyk güýji üçin Spironolaktony ýada salyň (2022)

“Bryant Ranch Pharmaceuticals” tarapyndan öndürilen spironolakton dermanyny kabul edýän adamlar, resept çüýşesini barlamaly

Her gün şol gök önümleri iýiň - miwäniň iki hyzmaty

Her gün şol gök önümleri iýiň - miwäniň iki hyzmaty (2022)

Milli saglyk, süýji keseli, iýmit siňdiriş we böwrek keselleri milli institutlary tarapyndan maliýeleşdirilýän täze gözleg we Amerikan ýürek birleşigi her gün iki miweden we üç gök önümden bäş gezek nahar iýmegiň uzak ömrüňe getirip biljekdigini görkezdi

FDA pandemiýa aldawçylaryny aýlagda saklap bilermi?

FDA pandemiýa aldawçylaryny aýlagda saklap bilermi? (2022)

Koronawirus pandemiýasyna bir ýyl geçensoň, haýsy önümlere ynanmalydygyny bilmek has kyn

Çerwi pirogyndan, fransuzlary geýimden çykarmak

Çerwi pirogyndan, fransuzlary geýimden çykarmak (2022)

Çerkez pirogynyň doldurylmagyny ýitirip bilýän we käşirli tort donuzlarynyň käşirden mahrum bolup bilýän dünýäsinde bize näme ynanmaly?

Bu iýmit goşundylaryna ynam ýok

Bu iýmit goşundylaryna ynam ýok (2022)

Federal kazy, iýmit goşundylaryny öndüriji “Confidence USA Inc.” we onuň iki ýokary derejeli ýolbaşçysyna garşy hemişelik karar çykardy

I synp: Medtronic HVAD nasos implantlary

I synp: Medtronic HVAD nasos implantlary (2022)

Öndüriji Medtronic, niýetlenilişi ýaly işlemeýän HVAD Pump Implant Kits-i ýada salýar. Nasoslar ýürek ýetmezçiligine dogry jogap berip bilmez - ölüm howply netijeler bilen

Gülkünç bir zadyň ysy gelýärmi? Balyk, peýnir, derman üçin duýduryşlar we ýatlamalar

Gülkünç bir zadyň ysy gelýärmi? Balyk, peýnir, derman üçin duýduryşlar we ýatlamalar (2022)

Iýmit we neşe serişdelerini dolandyryş müdirliginiň täzelenmegi, önümleriňizi kemsidýän enjamyňyzy, holodilnikiňizi, derman şkafyňyzy barlamagyň wagty geldi

IPhone-dan täze howp?

IPhone-dan täze howp? (2022)

Elektrokardiostimulýator bar bolsa, “iPhone 12” -iň MagSafe aýratynlygy howpsuz bolup bilmez

ACA bazary ätiýaçlandyryş gollary üçin ýene açyk. Ine, bilmeli zatlaryňyz

ACA bazary ätiýaçlandyryş gollary üçin ýene açyk. Ine, bilmeli zatlaryňyz (2022)

Pandemiýa wagtynda saglyk ätiýaçlandyryşy bolmadyk adamlar üçin ýeňillik göz öňünde tutulýar

Xeljanz alýarsyňyzmy? Täze howpsuzlyk duýduryşy

Xeljanz alýarsyňyzmy? Täze howpsuzlyk duýduryşy (2022)

Täze çykan howpsuzlyk synaglarynyň netijeleri, Xeljanz bilen baglanyşykly ýürek we düwnük töwekgelçiligini ýüze çykardy

Elektrik togundan halas bolmak: DIY-iň gollanmasy

Elektrik togundan halas bolmak: DIY-iň gollanmasy (2022)

Gyşky gar tupanlary elektrik liniýalaryny hem ýykýar. Jaýyňyzy taýýarlamak üçin azajyk maslahat

Hapalanýanlar üçin Pepperoni gyzgyn jübüleri ýatladylýar

Hapalanýanlar üçin Pepperoni gyzgyn jübüleri ýatladylýar (2022)

“Nestle Taýýar iýmitler” gyzgyn jübüleri 700 000 funt sterlinge yzyna çagyrýar

Şeýle bir süýji däl: FDA Waşington şiresi prosessoryny ýapýar

Şeýle bir süýji däl: FDA Waşington şiresi prosessoryny ýapýar (2022)

Waşington ştatynda şire öndüriji toksinler bilen hapalanan önüm satmakda aýyplanyp, ýapylýar

Haýwanlaryň ölümi bilen baglanyşykly haýwanlaryň ölümi; Giňeldilenini ýada salyň

Haýwanlaryň ölümi bilen baglanyşykly haýwanlaryň ölümi; Giňeldilenini ýada salyň (2022)

“Sportmix” haýwan iýmitleri üçin yzyna çagyryş duýduryşy has köp önümi gurşap aldy. 70 ýa-da ondan köp öý haýwanlarynyň ölüminde zäherli it iýmitleri günäkärlenýär

Öňünden taýýarlanan Allergiýa neşe serişdesi täzeden ýüze çykýar

Öňünden taýýarlanan Allergiýa neşe serişdesi täzeden ýüze çykýar (2022)

Covid-den öň tassyklanan nohut allergiýasy bejergisi gaýtadan ýüze çykýar

Bu hepde başga bir Metformin ýatlamasy

Bu hepde başga bir Metformin ýatlamasy (2022)

FDA, kanserogen hapalanmagy sebäpli 2-nji görnüşli süýji keseliniň dermanlary bolan metforminiň ýene bir gezek yzyna çagyrylýandygyny habar berýär

Näsaglaryň lukmançylyk töleglerinde tüsse arassalanar

Näsaglaryň lukmançylyk töleglerinde tüsse arassalanar (2022)

Sundayekşenbe güni Prezident Trump tarapyndan gol çekilen 6 000 000 sahypalyk kombinirlenen COVID-19 Kömek we Omnibus harçlamak kanunynyň içinde jaýlanan, garaşylmadyk, ýöne hoş habar: “Geň galdyryjy kanun ýok”

Wiskonsin şäherinde dynç alyş şatlygy çig et sendwiwi

Wiskonsin şäherinde dynç alyş şatlygy çig et sendwiwi (2022)

Käbirleri bejergi, käbirleri saglyga zyýanly diýýärler. Çig et sandwiçleri, gaplaň ýa-da kanibal sandwiçler, Wiskonsin şäherinde uzak wagt bäri dynç alyş naharydyr

“Frito-Lay” -de käbir çipler aşak düşdi

“Frito-Lay” -de käbir çipler aşak düşdi (2022)

“Frito-lay” -a FDA tarapyndan allergen we çip garyşyk meseleleri barada duýduryş berildi

Onlaýn pandemiýa aladalary köpçüligiň saglygynyň oňaýsyz tarapyna eýe

Onlaýn pandemiýa aladalary köpçüligiň saglygynyň oňaýsyz tarapyna eýe (2022)

Saglygy goraýyş işgärleri, käbir maslahatlar: Sosial mediany halka ýetmegiň täsirli usuly hökmünde ulanyp bilersiňiz. Tomaşaçylaryňyzyň köpüsi şol ýerde

Formaldegid henizem käbir saç önümlerinde gizlenýär; Whyöne näme üçin?

Formaldegid henizem käbir saç önümlerinde gizlenýär; Whyöne näme üçin? (2022)

Saçlary düzediji bejergilerde formaldegidiň bardygyny birnäçe ýyl geçdi. Bu belli bir kanserogen; Onda näme üçin henizem şol ýerde?

Iýmit paketine bolan bu üýtgeşiklik, mazmunyna ýokumlylyk goşup biler

Iýmit paketine bolan bu üýtgeşiklik, mazmunyna ýokumlylyk goşup biler (2022)

Täze iýmit bellikleri öndürijileri önümleri has sagdyn etmäge höweslendirip biler

Gulak gulagy hormat gazandy: Kortizol derejesini durnukly saklap biler

Gulak gulagy hormat gazandy: Kortizol derejesini durnukly saklap biler (2022)

Angliýadaky gözlegçiler adamyň stres bilen baglanyşykly gormon bolan kortizolyň derejesini ölçemegiň täzeçillik usulyny ýüze çykardylar, bu geljekde depressiýany, stres derejesini we şuňa meňzeş şertleri yzarlamagy aňsatlaşdyryp biler

Pandemiýa bilen baglanyşykly meseleler saglyk ätiýaçlandyryşyny saýlar

Pandemiýa bilen baglanyşykly meseleler saglyk ätiýaçlandyryşyny saýlar (2022)

Bu, COVID-19 we çökgünligiň goşa täsiri, şübhesiz, karar kabul etmegine täsir etjek ilkinji açyk ýazuw döwri

Az gök çyra has köp uklamagy aňladyp biler

Az gök çyra has köp uklamagy aňladyp biler (2022)

Blueönekeý gök açyk äýnekler gök ýagtylyga täsirini azaldyp, gijelerine ukyňy güýçlendirip biler

Gorkuzýan üç adam: Süýji keseli, ýokary BP we böwrek keseli

Gorkuzýan üç adam: Süýji keseli, ýokary BP we böwrek keseli (2022)

Bloodokary gan basyşy, süýji keseli we böwrek keseliniň arasyndaky baglanyşygy bilmek möhümdir

Metformin ER ýatlamalary durma

Metformin ER ýatlamalary durma (2022)

2-nji görnüşli süýji keselini bejermek üçin ulanylýan derman bolan metforminiň ýatlamalary saklanmady

Saýlawçylary gorkuzmak, düşündirmek

Saýlawçylary gorkuzmak, düşündirmek (2022)

Bu saýlawda haýsy tarapa duranyňyza garamazdan köp zat bar