Akyl saglygy 2022, Maý

PTSD alamatlary we bejergisi: Milli PTSD habarlylyk gününde şikeslerden gutulmagyň 6 usuly

PTSD alamatlary we bejergisi: Milli PTSD habarlylyk gününde şikeslerden gutulmagyň 6 usuly (2022)

Bu Milli PTSD habarlylyk güni, dikeldişiňize we durmuşyňyzy täzeden ýola goýmaga kömek edip biljek alty ýoly öwreniň

Depressiýa we alada üçin onlaýn maslahat gözleýärsiňizmi? Serebral jogap

Depressiýa we alada üçin onlaýn maslahat gözleýärsiňizmi? Serebral jogap (2022)

Akyl saglygy bilen baglanyşykly meselelerde kömek etmek üçin onlaýn maslahat hyzmatyny gözleýärsiňizmi? Ine, beýniniň gowulaşmagyna nädip kömek edip biljekdigi

Hyzmat itleri PTSD weteranlaryna kömek edip biler - ösýän subutnamalar, aladalary amaly usulda azaldyp biljekdigini görkezýär

Hyzmat itleri PTSD weteranlaryna kömek edip biler - ösýän subutnamalar, aladalary amaly usulda azaldyp biljekdigini görkezýär (2022)

Weteranlaryň sany köpelip, PTSD alamatlaryndan kömek soramak üçin itlere ýüz tutýarlar

G.R.E.A.T. Stressi çözmegiň usuly

G.R.E.A.T. Stressi çözmegiň usuly (2022)

Köp adam koronawirusa garşy sanjym edilse-de, hemmeleriň duýmagy, aladalanmagy we stressi üçin umyt gözýetime göz aýlamaga mümkinçilik berýär

Sagatlaryňyzy çalyşyň; Saglygyňyza üns beriň

Sagatlaryňyzy çalyşyň; Saglygyňyza üns beriň (2022)

Adamlar ýekşenbe güni birneme duzly ýaly görünýän bolsa, munuň sebäbi gündiziň tygşytlaýyş wagtyna (DST) başlamak olara bir sagatdan gowrak wagt sarp edip biler

Pandemiýa sebäp bolan PTSD: Indiki saglyk krizisini bejermek

Pandemiýa sebäp bolan PTSD: Indiki saglyk krizisini bejermek (2022)

“Covid-19” -yň bedene uzak möhletli täsirlerinden başga-da, “Covid-19” -yň jemgyýete edýän psihologiki täsiriniň barha artýan ykrar edilmegi we psihikanyň dowamly täsirleri baradaky aladalar artýar

Haçan-da bir lukman öz janyna kast etmek bilen Gippokrat kasamyny bozsa

Haçan-da bir lukman öz janyna kast etmek bilen Gippokrat kasamyny bozsa (2022)

Soňky 20 ýylda ABŞ-da 16 ýaşdan 64 ýaş aralygyndaky öz-özüni öldürmek derejesi 40% ýokarlandy. Şol göterimiň içinde lukmanlaryň öz janyna kast etmegi - tamamlananlar bar

"Syýasy zorluk bilen meşgullananyňyzdan soň, ony gaýtadan etmek aňsatlaşýar" - syýasy zorluk boýunça hünärmen Kapitolide bolup geçen wakalary şöhlelendirýär

"Syýasy zorluk bilen meşgullananyňyzdan soň, ony gaýtadan etmek aňsatlaşýar" - syýasy zorluk boýunça hünärmen Kapitolide bolup geçen wakalary şöhlelendirýär (2022)

"Syýasy zorluk bilen meşgullananyňyzdan soň, ony gaýtadan etmek aňsatlaşýar" - syýasy zorluk boýunça hünärmen Kapitolide bolup geçen wakalary şöhlelendirýär

Emosional goldaw haýwanlary üçin mugt uçar münmek ýok

Emosional goldaw haýwanlary üçin mugt uçar münmek ýok (2022)

Duýgy goldawy Haýwanlar, Transport ministrliginiň täze düzgüninde artykmaçlyklaryny ýitirdi

Adamlar özlerini baglanyşyksyz we hormatsyz duýanda populizm döreýär

Adamlar özlerini baglanyşyksyz we hormatsyz duýanda populizm döreýär (2022)

Amerikan jemgyýeti ortadan aýryldy. 2020-nji ýylda geçiriljek prezident saýlawynda köp adam ses berişlige gatnaşanlary goldamak üçin höwes bilen däl-de, beýleki kandidata garşy ses bermek üçin geldi. Bu güýçli polýarizasiýa güýçli iki partiýaly dünýä inen Amerikaly bolsa-da

NIH Gara ýaşlarda öz janyna kast etmek tendensiýalaryna giriş gözleýär

NIH Gara ýaşlarda öz janyna kast etmek tendensiýalaryna giriş gözleýär (2022)

Janyna kast etmek ýetginjeklerde ölümiň ikinji sebäbi bolup durýar; ýetginjekleriň 5-den biri diýen ýaly öz janyna kast etmegi göz öňünde tutýar we 10-dan 1-den gowragy meýilnama düzýär. Gara ýaşlar üçin bu pikirler barha herekete öwrülýär

Köp agyryly gaýdyp gelişler: Gaty sowgatlara garşy durmak

Köp agyryly gaýdyp gelişler: Gaty sowgatlara garşy durmak (2022)

Agyr sowgat bermek, dostlaryňyza we ýakynlaryňyza halas bolmaga synanyşýan islenmeýän zatlar bilen ýükläp biler. Näme üçin islenmeýän sowgatlaryň ähmiýeti bar we olar bilen näme etmeli?

Adalat psihologiýasy: Näme üçin käbir amerikalylar saýlawyň netijelerine ynanmaýarlar

Adalat psihologiýasy: Näme üçin käbir amerikalylar saýlawyň netijelerine ynanmaýarlar (2022)

Köp gapma-garşylyklar, gyzgalaňly 2020-nji ýyldaky prezidentlik bäsleşigi ýaly, adalatly netijelere daýanýar. Ine, "adalatlylygyň" aňyrsyndaky psihologiýa

Covid tarapyndan döredilen aladalar; Makingasama epidemiýasy

Covid tarapyndan döredilen aladalar; Makingasama epidemiýasy (2022)

Koronawirus pandemiýasynyň arasynda aladalar artýar

Onlaýn tanyşlyk synagyndan käbir maslahat

Onlaýn tanyşlyk synagyndan käbir maslahat (2022)

Onlaýn tanyşmakdan göwnüçökgün bolanlar üçin gatnaşygy meýilnamasynyň täze düzgünleri tertipli bolup biler

Siz has hyjuwlymy? Telefonyňyzy gaty köp ulanýarsyňyzmy?

Siz has hyjuwlymy? Telefonyňyzy gaty köp ulanýarsyňyzmy? (2022)

Impulsly saýlama iki faktor bilen dolandyrylýar - özüňizi dolandyrmak we özüňizi alyp barşyňyzyň potensial netijelerini we geljekdäki netijelerini göz öňüne getirmek ukyby

Pandemiýa Naýserler ICU-nyň doludygyny ýa-da ýokdugyny bilmek üçin hassahana girýärler

Pandemiýa Naýserler ICU-nyň doludygyny ýa-da ýokdugyny bilmek üçin hassahana girýärler (2022)

Dildüwşük teoretikleri reanimasiýa bölümine doludygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin, ahuta ştatynyň Provo keselhanasynda howpsuzlyk çärelerini güýçlendirdi

Sosial mediany söýýärsiňizmi? Kynçylyklara aýlanyp bilersiňiz

Sosial mediany söýýärsiňizmi? Kynçylyklara aýlanyp bilersiňiz (2022)

Sosial mediýa sizi nähili duýýar? Bu täze gözleg, “Facebook” iýmitiňiziň emosional saglygyňyza nähili täsir edip biljekdigini görkezýär

Halaýan sazyňy eşitmek isleýän bu çaltlyk hakyky

Halaýan sazyňy eşitmek isleýän bu çaltlyk hakyky (2022)

Muny bilýärdiňiz, ýöne ylym muny tassyklamak isleýär: Halaýan aýdym-sazlary diňlemek, lezzet alýan, dopamin diýilýän sowuklama gormonyny çykaryp biler

Uzak, agyr iş ömri demansiýa bilen gutaryp biler

Uzak, agyr iş ömri demansiýa bilen gutaryp biler (2022)

El bilen işlemek durmuşda demansyň döremek howpuny ýokarlandyryp biler

Mugallym-okuwçy gatnaşyklarynyň uzak wagtlap dowam edýän peýdalary

Mugallym-okuwçy gatnaşyklarynyň uzak wagtlap dowam edýän peýdalary (2022)

Çaganyň irki ýyllarynda döredilen oňyn gatnaşyklar, çaga ulalansoň peýdasy bolar

Saýlaw güni stresini ýeňmek üçin hünärmenleriň maslahaty

Saýlaw güni stresini ýeňmek üçin hünärmenleriň maslahaty (2022)

Saýlawda stres, alada ýa-da uky ýitirmek? Hünärmenleriň bu meseläni çözmek üçin aýdýanlary

Käbirleri üçin dogrumdan soňky depressiýa gysga bir kynçylyk däl

Käbirleri üçin dogrumdan soňky depressiýa gysga bir kynçylyk däl (2022)

Dogrumdan soňky depressiýa, adatça onuň bilen baglanyşykly bir ýyllyk wagt däl-de, üç ýyla çenli dowam edip biler

Onlaýn skrining, Depressiýaňyz ýa-da diňe gynanýandygyňyzy aýdyp biler

Onlaýn skrining, Depressiýaňyz ýa-da diňe gynanýandygyňyzy aýdyp biler (2022)

Her kim bir wagtyň özünde özüni peseldýär - ýöne özüňi gök duýýandygyňy ýa-da has çynlakaý bir zatdygyny nädip bilip bilersiň?

Boo! Adamlar näme üçin gorkunç filmleri we öýli jaýlary halaýarlar?

Boo! Adamlar näme üçin gorkunç filmleri we öýli jaýlary halaýarlar? (2022)

Köp adamlar gorkunç zatlara - filmlere, öýli jaýlara, hatda asmana çümmek ýaly tejribelere-de çekilýär. Näme üçin beýle?

Otistik çagalar bäbeklikde has köp saglygy goraýyş hyzmatlaryny ulanýarlar

Otistik çagalar bäbeklikde has köp saglygy goraýyş hyzmatlaryny ulanýarlar (2022)

Täze gözlegiň netijesine görä, spektrdäki bäbekler ortaça bir ýaşa garanyňda iki-üç esse köp saglyk hyzmatlaryny ulanýarlar

Obeer şaryndaky pandemiýa duýgulary

Obeer şaryndaky pandemiýa duýgulary (2022)

Bütin dünýäde käbir aýry-aýry tapawutlara garamazdan adamzat pandemiýa uýgunlaşýar we emosional taýdan öňe gitmegiň ýoluny tapýar

2013-nji we 2018-nji ýyllar aralygynda ABŞ-da üç esse köpelýän kokain

2013-nji we 2018-nji ýyllar aralygynda ABŞ-da üç esse köpelýän kokain (2022)

2017-nji ýylda ABŞ-da ýaşaýan biriniň, awtoulag heläkçiligine garanyňda, neşe serişdeleriniň aşa köp dozasyndan ölmegi ähtimal

Bu ýerde haýran galdyryjy zat ýok: Akyl saglygy üçin kömek gerek

Bu ýerde haýran galdyryjy zat ýok: Akyl saglygy üçin kömek gerek (2022)

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy COVID-19-yň akyl saglygy ýoluna girendigini aýdýar

Çagalara akyl saglygy idegi gerek, ýöne olar muny almaýarlar

Çagalara akyl saglygy idegi gerek, ýöne olar muny almaýarlar (2022)

Gynansagam, çagalar we akyl saglygy barada aýdylanda, käbir ene-atalar çagasyna zerur kömegi gözlemeýärler - ýa-da tapyp bilmeýärler

Biziň edýän zadymyz - Kim bilen däl-de, bizi gynandyrýar

Biziň edýän zadymyz - Kim bilen däl-de, bizi gynandyrýar (2022)

Gözlegler dostlarymyzy we maşgalamyzy ikimiziňem bagtly edip biljekdigimizi tapýar, ýöne hezil etmek hem möhümdir

Duşmançylyk ýüregiňizi agyrdýar, esasanam ýürek agyrysyndan soň

Duşmançylyk ýüregiňizi agyrdýar, esasanam ýürek agyrysyndan soň (2022)

Gaharyň we duşmançylygyň bedende stres we dartgynlylyk döredip biljekdigini bilýäris, ýöne has çynlakaý täsir edip biler. Ikinji ýürek agyry howpuny ýokarlandyryp biler

Haýwanlaryň ölüminden soň bir çaga kömek etmek

Haýwanlaryň ölüminden soň bir çaga kömek etmek (2022)

Gaýgy, kimdir birini ýa-da bir zady söýmegiň gutulgysyz bölegidir. Haýwanlaryň ýitmegini başdan geçirýän çagalar, bu gynançly etapdan geçmek üçin goldaw we goldaw gerek

10 minutlyk mylaýym massaageslar rahatlygy ösdürýär

10 minutlyk mylaýym massaageslar rahatlygy ösdürýär (2022)

Massaagedan peýdalanmak üçin kän wagt gerek däl. 10 alyň we dynç alyň

Wirusy izolýasiýa etmek, iýmit bozulmasyny oýarmak

Wirusy izolýasiýa etmek, iýmit bozulmasyny oýarmak (2022)

COVID-19-yň ýaýramagynyň öňüni almak üçin ulanylýan strategiýa, iýmit bozulmalaryny hasam erbetleşdirýär

Iýmit bozulmalaryny bejermek üçin telefon programmalaryna göz aýlamak

Iýmit bozulmalaryny bejermek üçin telefon programmalaryna göz aýlamak (2022)

Programmalar, esasanam iýmitlenmek bilen baglanyşykly kynçylyk çekýän kollejdäki aýal-gyzlara kömek edip biler, esasanam ýüzbe-ýüz kömek almak gaty kyn bolsa

Depressiýa we aladalar Köpler üçin lukmançylyk bejergisini gijikdirmek

Depressiýa we aladalar Köpler üçin lukmançylyk bejergisini gijikdirmek (2022)

Pandemiýanyň artýan ýüki akyl saglygyna täsir edýär we hassalaryň bellenen ýerlerine gitmeginiň öňüni alyp biler

TMB: Beýniňiz agyrydan dynmaga kömek edip biler

TMB: Beýniňiz agyrydan dynmaga kömek edip biler (2022)

Dowamly agyry, adatça agyry öldürijiler bilen gowy dolandyrylmaýar. Bilim terapiýasy ýaly beýleki bejergiler has üstünlik gazanyp biler

Onlaýn gural, dogry akyl saglygy programmasyny tapmaga kömek edip biler

Onlaýn gural, dogry akyl saglygy programmasyny tapmaga kömek edip biler (2022)

Akyl saglygy bilen adamlara kömek etjekdigini öňe sürýän köp sanly programma bilen, size laýyk birini nädip tapyp bilersiňiz?

Soda we ýetginjekler, kombinasiýa agressiýa sebäp bolup biler

Soda we ýetginjekler, kombinasiýa agressiýa sebäp bolup biler (2022)

Ensetginjekleriň soda ýa-da alkogolsyz içgiler iýenlerinde semizlik we süýji keseliniň döremek howpuny ýokarlandyrýandygy mälimdir, ýöne gözlegçiler ene-atalaryň hem agressiýa barada aladalanmalydygyny aýdýarlar