Lukmançylyk blogy 2022, Maý

Milli gezelenç güni üçin 10 sany pyýada enjamy hökman bolmaly: Aýakgap, sumka we ş.m

Milli gezelenç güni üçin 10 sany pyýada enjamy hökman bolmaly: Aýakgap, sumka we ş.m (2022)

Pyýada gezelenje çykýarsyňyz, ýöne syýahatyňyz üçin näme gaplamalydygyny bilmeýärsiňizmi? Ine, getirmeli zadyňyz

Piwo saglygynyň peýdalary: Düwürtigiň içege üçin gowy bolmagynyň 8 sebäbi

Piwo saglygynyň peýdalary: Düwürtigiň içege üçin gowy bolmagynyň 8 sebäbi (2022)

Köpümiz üçin uzak günüň ahyrynda sowuk piwo açmakdan has kanagatlanarly zat ýok. Emma bu endik içegämiz üçin peýdalymy? Gözlegler hawa diýýär. Ine, içegäňiz üçin piwo peýdalary

Gara anna güni 2021: Saglyk, bedenterbiýe we maşk enjamlary üçin 600 dollara çenli tygşytlaň

Gara anna güni 2021: Saglyk, bedenterbiýe we maşk enjamlary üçin 600 dollara çenli tygşytlaň (2022)

Gara anna güni ýene bir gezek. Ine, şu ýyl alyp boljak maşklar we saglyk enjamlary barada iň oňat şertnamalar

Milli bagtly sagat güni 2021: 10 Şükür güni üçin piwo satyn almaly

Milli bagtly sagat güni 2021: 10 Şükür güni üçin piwo satyn almaly (2022)

Ine, Milli bagtly sagat gününi bellemek üçin synap görmeli iň oňat derejeli piwo

Ekzemany bejermek: Bu deri keselini nädip bejermeli?

Ekzemany bejermek: Bu deri keselini nädip bejermeli? (2022)

Ekzema bilen göreşýän bolsaňyz, gyjyndyrma, guraklyk, çişmek we umumy oňaýsyzlyk bilen gaty tanyş. Bular günüňizi ýitirmek üçin ýeterlikdir. Itöne munuň bejergisi barmy? Ine, bilmeli zatlaryňyz

Kofe siziň üçin gowumy? Joe üçin iň sagdyn 8 kubok

Kofe siziň üçin gowumy? Joe üçin iň sagdyn 8 kubok (2022)

Her kimden iň gowy görýän ertirlik içgisiniň nämedigini soraň, şonda kofe diýerler. Coffeeöne kofe size peýdalymy? Ine bilmeli zatlaryňyz

Süýji näme üçin dişleriňize ýaramaz: Bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

Süýji näme üçin dişleriňize ýaramaz: Bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi (2022)

Süýji dişiňiz bar bolsa, noýabr hökman siziň üçin aýdyr. Cöne süýji iýmek hem sagdyn bolup bilermi? Süýjüligiň dişleriňize nähili täsir edýändigi barada bilmeli zatlaryňyz

Üstünlik, açlyk we horlanmak üçin aralyk agyz bekleme 11 maslahat

Üstünlik, açlyk we horlanmak üçin aralyk agyz bekleme 11 maslahat (2022)

Açmak isleýärsiňizmi? Aralyk agyz beklemäge synanyşyň! Ine, şu gün ulanyp boljak iň oňat aralyk agyz beklemek programmasyny goşmak bilen size 11 sany peýdaly maslahat

Allergiýa üçin CBD: Alamatlary ýeňilleşdirmäge nähili kömek edýär

Allergiýa üçin CBD: Alamatlary ýeňilleşdirmäge nähili kömek edýär (2022)

CBD allergiýa bilen kömek edip bilermi? Ine, şu gün synap boljak iň oňat CBD önümleri

Elektrolitler näme we bular sizi yzygiderli saklamaga nähili kömek edýär?

Elektrolitler näme we bular sizi yzygiderli saklamaga nähili kömek edýär? (2022)

Elektrolitler we bularyň bedeniňize nähili peýdalydygy barada bilmeli zatlaryňyz

Bu Hallowin 2021-i bermek üçin iň oňat sagdyn süýji görnüşleri

Bu Hallowin 2021-i bermek üçin iň oňat sagdyn süýji görnüşleri (2022)

Şu ýyl Hallowini bellemäge tolgunýarsyňyzmy? Ine, aldawçylara berip biljek iň sagdyn süýji alternatiwalary

Satuwda ýürek urşunyň monitory bilen iň oňat 10 sagat

Satuwda ýürek urşunyň monitory bilen iň oňat 10 sagat (2022)

Ine, türgenleşikleriňizi hasam artdyrmaga we ösüşiňizi yzarlamaga kömek edip biljek ýürek urşunyň monitorlary bilen iň oňat akylly sagatlar

Pitsa siziň üçin erbetmi? Sagdyn pizzalary nädip ýasamaly

Pitsa siziň üçin erbetmi? Sagdyn pizzalary nädip ýasamaly (2022)

Sagdyn pizza taýýarlamagyň ýoluny gözleýärsiňizmi? Gap-gaçyňyzda elmydama bu iki organiki önümiň bardygyna göz ýetiriň

“LeanBean” 2021-nji ýyldaky aýallar üçin iň oňat agramy goşundymy?

“LeanBean” 2021-nji ýyldaky aýallar üçin iň oňat agramy goşundymy? (2022)

Kilogramjak bolýarsyňyzmy? Ine, näme üçin aýallar üçin iň oňat horlanmak goşundylaryndan biri bolan Leanbean-ny synap görmeli

Adeliň agramyny ýitirmegiň berhiz syry aýan edildi: Ine, “30” aýdymçynyň nädip aşak düşendigi

Adeliň agramyny ýitirmegiň berhiz syry aýan edildi: Ine, “30” aýdymçynyň nädip aşak düşendigi (2022)

Has näzik şekil, täze albom we ogly bilen durmuşdan lezzet alýar. Geçmişdäki kynçylyklara garamazdan, Adele bagtly durmuşda ýaşaýar. Oföne elbetde, her kim nädip beýle agramyny ýitirdi diýip pikir edýär?

Iň köp ýaýran 7 it keseli we olary nädip bejermeli

Iň köp ýaýran 7 it keseli we olary nädip bejermeli (2022)

Ine, iň köp ýaýran 7 it keseli we olary nädip bejermeli

Iň oňat sport, türgenler üçin türgenleşik goşundylary

Iň oňat sport, türgenler üçin türgenleşik goşundylary (2022)

Okuwyňyzy goldaň we bu iň oňat 10 türgen we sport maşk goşundylary bilen her sessiýada has gowulaşma görüň

Bütindünýä akyl saglygy güni 2021: Akyl saglygyny gowulaşdyrmaga, goldamaga kömek etmegiň 10 usuly

Bütindünýä akyl saglygy güni 2021: Akyl saglygyny gowulaşdyrmaga, goldamaga kömek etmegiň 10 usuly (2022)

2021-nji ýyldaky Bütindünýä akyl saglygy güni, akyl abadançylygyňyzy gowulaşdyrmagyň we bagtly we maksatly durmuşda ýaşamagyň dürli usullaryny öwreniň

Bütindünýä görüş güni 2021: Çagalar üçin iň gowy äýnek we nädip saýlamaly

Bütindünýä görüş güni 2021: Çagalar üçin iň gowy äýnek we nädip saýlamaly (2022)

Bu Bütindünýä Görüş Güni, ine, çagaňyza dogry äýnek saýlamaga we iň gowy çagalaryň äýnegini nireden almalydygyny görkeziň

Piwo siziň üçin erbetmi? Alkogolyň 10 erbet täsiri

Piwo siziň üçin erbetmi? Alkogolyň 10 erbet täsiri (2022)

Piwo içmegi halaýarsyňyzmy? Ine, piwo saglygyna 10 töwekgelçilik, şeýle hem synap görmeli alkogolsyz piwo alternatiwalarynyň käbiri

Şeker çagalar üçin zyýanlymy? Çagaňyzyň göwnünden turjak sagdyn nahar alternatiwalary

Şeker çagalar üçin zyýanlymy? Çagaňyzyň göwnünden turjak sagdyn nahar alternatiwalary (2022)

Çagaňyz şeker köp iýýärmi? Ine, has gowy iýmitleniş endiklerini ösdürmäge kömek edip biljek sagdyn nahar alternatiwasy

K-popda iň oňat 10 ýylgyryş we ajaýyp ýylgyryş nädip bolmaly

K-popda iň oňat 10 ýylgyryş we ajaýyp ýylgyryş nädip bolmaly (2022)

Smileylgyrşyňyzy gowulaşdyrmak isleýärsiňizmi? Soňra K-popdaky iň gowy ýylgyryşlardan ylham alyň! Gowy ýylgyryşdan başga-da, şu gün sargyt edip boljak iň oňat agyz arassaçylygy önümleri

Gysga möhletli saglyk ätiýaçlandyryş meýilnamalary: Bilmeli 10 fakt

Gysga möhletli saglyk ätiýaçlandyryş meýilnamalary: Bilmeli 10 fakt (2022)

Ynha, gysga möhletli saglyk ätiýaçlandyryşy, şu wagt elýeterli iň gysga möhletli saglyk ätiýaçlandyryşyny nireden almalydygyny göz öňünde tutmaly bir zat

Dünýädäki iň güýçli, iň kofeinli kofe näme?

Dünýädäki iň güýçli, iň kofeinli kofe näme? (2022)

Goşmaça kofein urmak gözleýärsiňizmi? Dünýädäki iň güýçli kofe hakda bilmeli zatlaryňyz

Ine, iň oňat, iň täsirli ýol, pişigiň pee we poop ysyndan nädip dynmaly?

Ine, iň oňat, iň täsirli ýol, pişigiň pee we poop ysyndan nädip dynmaly? (2022)

Pişikleri söýýänler, pişigiň we peeiň saglyga belli bir derejede howp salýandygyny bilýärdiňizmi? Ine, şu gün elýeterli iň oňat pişik hapa gutularyndan birini ulanyp, ondan nädip dynmaly

Aralyk agyz beklemek gowy we sagdynmy? Bilmeli 10 peýdasy

Aralyk agyz beklemek gowy we sagdynmy? Bilmeli 10 peýdasy (2022)

Aralyk agyz beklemek barada bilmeli zatlaryňyz, şeýle hem semremek ýolunda size ýol görkezýän iň oňat programmalaryň biri

Sport içgileri size peýdalymy? Bilmeli 8 saglyk faktlary

Sport içgileri size peýdalymy? Bilmeli 8 saglyk faktlary (2022)

Sport içgileri siziň üçin gowymy ýa-da erbetmi? Ine, bilmeli zatlaryňyz, şeýle hem bazardaky iň oňat sport içgileriniň biri

Ukusyzlyk üçin iň oňat 12 uky önümi

Ukusyzlyk üçin iň oňat 12 uky önümi (2022)

Ukusyzlyk sebäpli ukusyz gijeleri başdan geçirdiňizmi? Ine, has gowy uklamaga kömek edip biljek iň oňat uky kömek önümleri

Janyna kast etmegiň öňüni alyş güni 2021: Akyl saglygy üçin iň oňat onlaýn hyzmat we gyzgyn telefon

Janyna kast etmegiň öňüni alyş güni 2021: Akyl saglygy üçin iň oňat onlaýn hyzmat we gyzgyn telefon (2022)

Bu Bütindünýä Janyna kast etmegiň öňüni alyş aýy, iň gowy telehealth hyzmatyny we akyl saglygy aladalarynda size kömek edip biljek zatlaryny paýlaşarys

CBD saglygynyň peýdalary: Näme üçin CBD kabul etmek umumy saglygyňyzy gowulaşdyryp biler?

CBD saglygynyň peýdalary: Näme üçin CBD kabul etmek umumy saglygyňyzy gowulaşdyryp biler? (2022)

CBD-de barha artýan gözlegler, onuň peýdalary barada has gowy maglumat almaga mümkinçilik berdi. Saglygyňy nädip gowulaşdyryp boljakdygyny, iň oňat CBD önümlerini nireden almalydygyny görkeziň

Halkara şokolad gününi bellemek üçin 14 sagdyn şokolad barlary we naharlary

Halkara şokolad gününi bellemek üçin 14 sagdyn şokolad barlary we naharlary (2022)

Ine, bu halkara şokolad gününe çenli özüňizi bejermeli 14 sagdyn şokolad bar we nahar

Iň oňat sport içgisi 2021: Ylmy goldaýan içginiň 4x köp elektrolit bar

Iň oňat sport içgisi 2021: Ylmy goldaýan içginiň 4x köp elektrolit bar (2022)

Esasanam sport we beýleki bedenterbiýe bilen meşgullananyňyzda gidratly boluň! Ynha, adaty sport içgisinden 4x köp elektrolit hödürleýän ylym bilen goldanýan energiýa içgisi bolan Cure Hydration-ny synap görmegiň sebäbi

Alkogol söýüjileriniň bilmeli 8 sany piwo saglygynyň peýdasy

Alkogol söýüjileriniň bilmeli 8 sany piwo saglygynyň peýdasy (2022)

Ine, bilmekden hoşal boljak piwo saglygynyň peýdalary

COVID-19, öý haýwanlary we allergiýa 2021 üçin iň oňat howa arassalaýjylary

COVID-19, öý haýwanlary we allergiýa 2021 üçin iň oňat howa arassalaýjylary (2022)

Ine, şu gün öýüňiziň içindäki howanyň hilini ýokarlandyryp biljek iň oňat howa arassalaýjylary

2021-nji ýyldaky halkara dozadan habardarlyk güni: Bilmeli alamatlar we öňüni alyş maslahatlary

2021-nji ýyldaky halkara dozadan habardarlyk güni: Bilmeli alamatlar we öňüni alyş maslahatlary (2022)

Bu halkara dozadan aşa habarlylyk güni, alamatlar barada has giňişleýin öwreniň we iň oňat telehealth platformalarynyň birinden öňüni alyş maslahatlaryny alyň

Suwa düşmek tejribäňizi ýokarlandyrýan 8 geň galdyryjy sowuk duşuň artykmaç önümleri

Suwa düşmek tejribäňizi ýokarlandyrýan 8 geň galdyryjy sowuk duşuň artykmaç önümleri (2022)

Sowugy halamokmy? Dogrusy, sowuk duşlary almak hakykatdanam siziň üçin peýdaly! Ine, haýran galdyryjy sowuk duşuň peýdalary (üstesine-de iň oňat hammam önümleri), wyklýuçatel etmegi ynandyrmaly

Bu çişirilen we duýgur deri üçin iň oňat ýüz arassalaýjy bolup biler

Bu çişirilen we duýgur deri üçin iň oňat ýüz arassalaýjy bolup biler (2022)

Ejeňiz kiçi wagtyňyz her gün ýüzüňizi ýuwýandygyňyzy ýadyňyzdamy? Dogry aýdýar. Derini yzygiderli alyp barmak sagdyn, ýagty derini saklamakda möhümdir. Şeýlelik bilen, ýüzüň arassalaýjylaryndan birini ulanýarsyňyzmy?

8 Içmeli bolmaly çakyr saglygynyň peýdalary we markalary

8 Içmeli bolmaly çakyr saglygynyň peýdalary we markalary (2022)

Ine, gyzyl çakyryň saglyga 8 peýdasy, şeýle hem Milli Gyzyl çakyr güni 2021-de synap görmek üçin iň oňat gyzyl çakyr markalarynyň 8-si

2021-nji ýyl üçin 10 sany iň oňat probiotik goşundy

2021-nji ýyl üçin 10 sany iň oňat probiotik goşundy (2022)

Içegiňiziň saglygyny we immunitetiňizi goramak barada aýdylanda, bedeniňiziň alyp biljek ähli kömegine mätäç. Ine, şu gün onlaýn satyn alyp boljak iň oňat probiotik goşundylar

Çagalar üçin täze COVID-19 warianty üçin iň oňat ýüz maskalary

Çagalar üçin täze COVID-19 warianty üçin iň oňat ýüz maskalary (2022)

Özüňizi we çagalaryňyzy şu gün onlaýn alyp boljak iň oňat 18 maska ​​bilen COVID-19-dan goraň