Innowasiýa 2022, Maý

Rüstam Gilfanow: Öýjükler, Ylym bilýän we garaşýan zatlar

Rüstam Gilfanow: Öýjükler, Ylym bilýän we garaşýan zatlar (2022)

Takmynan 40 ýyl ozal, geljekde Nobel baýragynyň eýesi Martin Ewans syçanjygyň düwünçeginiň öýjükleri we lukmançylyk mümkinçilikleri baradaky gözlegini neşir etdi [1]. Gözlegleri, islendik zeper ýeten dokumanyň täze in vitro bilen ösdürilip ýetişdiriljek geljegini göz öňüne getirişi ýaly biomedisinany özgertdi

Okuwda, düwnük keseliniň alamatlary hakyky wagtda habar berilýär

Okuwda, düwnük keseliniň alamatlary hakyky wagtda habar berilýär (2022)

Hakyky baglanyşyk ulgamlary, düwnük keselinden bejergi alýan adamlara hassalaryň idegini gowulandyryp biler

Akylly dokma önümleriniň ulanylmagynyň şikeslenmeginiň öňüni almak

Akylly dokma önümleriniň ulanylmagynyň şikeslenmeginiň öňüni almak (2022)

Akylly tehnologiýa indi geýip bolýar. Sensor bilen enjamlaşdyrylan dokma önümleriniň bir maksady bar: ýakyn şikesleri geýýänlere duýduryş bermek

Wirtual idegiň sözleri bilen tanyşyň

Wirtual idegiň sözleri bilen tanyşyň (2022)

Käbir adamlar saglygy goraýyşyň saglygy goraýyş hyzmatyna manyly täsir edip biljekdigini gördüler. Pandemiýa urlanda, olar taýyn boldular

El arassalaýjysyny oýlap tapandygy üçin bu Latina minnetdarlyk bildirmeli

El arassalaýjysyny oýlap tapandygy üçin bu Latina minnetdarlyk bildirmeli (2022)

COVID-19-a garşy göreşmek üçin ýaraglaryňyzyň biri Latina tarapyndan oýlanyp tapyldy

Reňk çalýan bentler Bakteriýa ýokançlyklaryny ýüze çykarýar, bejerýär

Reňk çalýan bentler Bakteriýa ýokançlyklaryny ýüze çykarýar, bejerýär (2022)

Recentlyakynda gözlegçiler ösýän neşe serişdelerine garşy bakteriýalaryň mümkin bolan çözgüdini tapdylar

Düwürtikli dümew sanjymy işleýär

Düwürtikli dümew sanjymy işleýär (2022)

Dümew görnüşinde dümew sanjymy işlenip düzülýär

Uly okuw 100-den gowrak autizm genini kesgitleýär

Uly okuw 100-den gowrak autizm genini kesgitleýär (2022)

Möhüm gözleg, autizmiň ösüşi bilen baglanyşykly ýene 102 geni kesgitledi

Deri kremi, Deng we Zika wiruslaryndan gorap biler

Deri kremi, Deng we Zika wiruslaryndan gorap biler (2022)

Alymlar dengiz we Zika wiruslaryna garşy göreşmek üçin bedeniň immunitetini işjeňleşdirýän deri kremini tapdylar

Karolinanyň gözlegçileri AIW-iň mümkin bolan bejergisini ýaňy tapyp bilerler

Karolinanyň gözlegçileri AIW-iň mümkin bolan bejergisini ýaňy tapyp bilerler (2022)

ABŞ-ly alymlar gizlin AIW-iň bedeniň immunitet ulgamyna hüjüm etmegini açyp görkezýän täze çemeleşme tapýarlar

Alsgeýmeriň sanjymy: Adam synaglary 2 ýyldan başlar diýlip garaşylýar

Alsgeýmeriň sanjymy: Adam synaglary 2 ýyldan başlar diýlip garaşylýar (2022)

Soonakynda adamlarda synag ediljek Alsgeýmeriň täze sanjymy hem öňüni alyş çäresi, hem-de bejeriş çäresi hökmünde döredildi

AI indi 2 minutda çiş diagnozyny goýup biler

AI indi 2 minutda çiş diagnozyny goýup biler (2022)

AI ulgamy has çalt we has anyk diagnoz bilen beýni rak keselinden has köp adamy halas edip biler

Bu göz synagy Alsgeýmeriň irki alamatlaryny anyklap biler

Bu göz synagy Alsgeýmeriň irki alamatlaryny anyklap biler (2022)

Ösüp barýan göz synagy, bir gün Alsgeýmeriň ir ýüze çykarylmagyna sebäp bolup biler

Gen bejergisi böwrek kesellerini bejerip biler

Gen bejergisi böwrek kesellerini bejerip biler (2022)

Täze gözleg böwrek keselleriniň gen terapiýasy bilen bejerilip bilinjekdigi baradaky umydy täzeledi

Rutgers we Microsoft SIDS-e garşy göreşmek üçin mobil programmasyny işe girizýärler

Rutgers we Microsoft SIDS-e garşy göreşmek üçin mobil programmasyny işe girizýärler (2022)

Çagalaryň duýdansyz ölüminiň öňüni almak ugrundaky göreş ene-atalara howp abanýandygyny duýdurýan täze programma bilen dowam edýär

Gözlegçiler böwrek daşyny bejermegi “has çalt” we “az agyryly” ösdürýärler

Gözlegçiler böwrek daşyny bejermegi “has çalt” we “az agyryly” ösdürýärler (2022)

Derman kombinasiýasy, bu keseli operasiýa etmezden bejermekde böwrek daşyndaky näsaglaryň ejirini ýeňilleşdirip biler

Täze şingles sanjym şingrix, ýagdaýa garşy 97% täsirli tapyldy

Täze şingles sanjym şingrix, ýagdaýa garşy 97% täsirli tapyldy (2022)

“Shingrix” atly täze sanjym, 50 we ondan ýokary adamlarda gyrgyçlaryň öňüni almakda 97 göterim täsir edýär

Wodorod ýangyjynyň öndürilmegi uly böküşe eýe bolýar

Wodorod ýangyjynyň öndürilmegi uly böküşe eýe bolýar (2022)

Alymlar wodorod ýangyjyny arzan we täjirçilik mukdarda öndürmek ugrunda öňe gitdiler

AI datçigi Çagalar awtoulaglaryň içinde ýeke galsa, duýduryş berýär

AI datçigi Çagalar awtoulaglaryň içinde ýeke galsa, duýduryş berýär (2022)

Täze enjam, saklanan awtoulaglaryň içinde gulplanan has köp çaganyň ölmeginiň öňüni alyp biler

Täze Deng sanjymy, Dengwaksiýadan has gowy bolup biler

Täze Deng sanjymy, Dengwaksiýadan has gowy bolup biler (2022)

Denge gyzzyrmasyna garşy täze sanjym wadany görkezýär, ýöne howpsuzlyk üçin ýeterlik synag gerek

Kalkulýator ölüm howpuny we süýji keselinden, semizlikden çaklamalary çaklaýar

Kalkulýator ölüm howpuny we süýji keselinden, semizlikden çaklamalary çaklaýar (2022)

Gözlegçiler 2-nji görnüşli süýji we semizlikli näsagyň ölmek ýa-da çynlakaý kynçylyklary ýüze çykarmak ähtimallygyny takyk çaklap bilýän töwekgelçilik kalkulýatoryny döretdiler

AI vs. Adamlar: Diagnostiki robotlar lukmanlar ýaly “gowy” my?

AI vs. Adamlar: Diagnostiki robotlar lukmanlar ýaly “gowy” my? (2022)

Täze gözleg, AI-iň adam lukmanlaryndan has çalt we şuňa meňzeş takyklyk bilen MRI skanerlerini okap we derňäp biljekdigini görkezýär

Prostat keseliniň bejergisi: Täze neşe maşgalasy kesellere has gowy garşy çykyp biler

Prostat keseliniň bejergisi: Täze neşe maşgalasy kesellere has gowy garşy çykyp biler (2022)

Täze neşe maşgalasy, prostata mäziniň ösmegi bilen baglanyşykly belogyň işjeňligini saklaýandygy görkezildi

COREX -- Doldurylýan enjamlar üçin döredilen esasy ýadro tehnologiýasy

COREX -- Doldurylýan enjamlar üçin döredilen esasy ýadro tehnologiýasy (2022)

Niýetine garamazdan. Siziň üçin bolup biljek täze ýadro ýyladyş tehnologiýasyny aldyk. Oňa COREX diýilýär

MIT reňk üýtgedýän syýa ösdürýär; “Ford Motor” gyzyklanýar

MIT reňk üýtgedýän syýa ösdürýär; “Ford Motor” gyzyklanýar (2022)

Gaýtadan düzülip bilinýän syýa adamlara dürli zatlaryň reňklerini çalt çalyşmaga mümkinçilik berer

Şizofreniýa sazlaýjysynyň tapylmagy Gen bozulmalary bejermekde kömek edip biler

Şizofreniýa sazlaýjysynyň tapylmagy Gen bozulmalary bejermekde kömek edip biler (2022)

Şizofreniýada sazlaýjy geniň tapylmagy bejerginiň täze ýollaryny habar berýär

Alsgeýmeriň garşysyna täsirli täze neşe serişdesini nyşana alýan Tau belogy

Alsgeýmeriň garşysyna täsirli täze neşe serişdesini nyşana alýan Tau belogy (2022)

AADvac1 atly kliniki synagda täze bir derman, Alsgeýmeriň beýnisiniň ýaramazlaşmagyny haýallatjakdygyny görkezýär

Pot dem alyjy: Bilmeli zatlaryňyz

Pot dem alyjy: Bilmeli zatlaryňyz (2022)

ABŞ-da THC-ni anyklamak üçin "gaz demalizatory" işlenip düzülýär

Diş döwri, rezin, keramiki doldurgyçlar

Diş döwri, rezin, keramiki doldurgyçlar (2022)

Öňe gidişlik, zeper ýeten dişleriň emallaryny gaýtadan dikeltmäge mümkinçilik döredip biler

Göz yzarlaýyş synaglary Alsgeýmeriň ir ýüze çykarylmagynda kömek edip biler

Göz yzarlaýyş synaglary Alsgeýmeriň ir ýüze çykarylmagynda kömek edip biler (2022)

Alsgeýmeriň keselini anyklamak üçin göz yzarlaýyş synaglaryndan peýdalanmakda uly üstünlikler gazanylýar

Täze monoklonal antikorlar Ebolanyň ölüm derejesini agyrlaşdyrýar

Täze monoklonal antikorlar Ebolanyň ölüm derejesini agyrlaşdyrýar (2022)

Iki täze bejerginiň netijesinde Ebola öňküsi ýaly gorkunç ganhor däl

Täze gan barlagy, Alsgeýmeriň simptomlar ýüze çykmazyndan 20 ýyl öň kesgitläp biler

Täze gan barlagy, Alsgeýmeriň simptomlar ýüze çykmazyndan 20 ýyl öň kesgitläp biler (2022)

Täze gan barlagy, Alsgeýmeriň güýje girmeginden 20 ýyl öň beta-amiloid beloklaryny kesgitläp biler

Gözlegçiler Selfi arkaly gan basyşyny barlaýarlar we gözegçilikde saklaýarlar

Gözlegçiler Selfi arkaly gan basyşyny barlaýarlar we gözegçilikde saklaýarlar (2022)

Synag edilýän täze tehnologiýa, gan basyşyny okamak üçin smartfon ulanýar

Robot kontakt linzalary uzakdaky obýektleri ýakynlaşdyryp biler

Robot kontakt linzalary uzakdaky obýektleri ýakynlaşdyryp biler (2022)

Softumşak robotlardan ýasalan kontakt linzasynyň täze görnüşi uzakdaky zatlary ýakynlaşdyryp biler

Mussel nebitiň dökülmesini arassalamaga kömek edip biler

Mussel nebitiň dökülmesini arassalamaga kömek edip biler (2022)

Alymlar deňiz midiýalarynyň ýelmeşigi baradaky netijelerini gowy ulanýarlar

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy demans keseliniň peselmegi üçin maslahat berýär

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy demans keseliniň peselmegi üçin maslahat berýär (2022)

BSG demansyň öňüni almak üçin öz wagtynda görkezmeler berdi

Heartürek keseli üçin gen terapiýasyny ösdürmek üçin Google

Heartürek keseli üçin gen terapiýasyny ösdürmek üçin Google (2022)

“Alphabet Inc.” ýürek keselleri üçin gen terapiýasyny ösdürmek üçin milliardlarça dollar maýa goýar

NASA-nyň başlygy, Planetadan goranmak ileri tutulmalydygyny aýtdy

NASA-nyň başlygy, Planetadan goranmak ileri tutulmalydygyny aýtdy (2022)

Eartheriň meteor we asteroid ýaly Nearakyn ýer obýektlerine garşy goragyny güýçlendirmek üçin has köp iş edilmeli

40 ýaşdan ýokary göwrelilik aýallar üçin has aňsat bolup biler: Okuw

40 ýaşdan ýokary göwrelilik aýallar üçin has aňsat bolup biler: Okuw (2022)

Alymlar göwresiň astyndaky belok derejesini ýokarlandyrýan we tohumlandyrylan ýumurtgalaryň implantasiýa edilmegine has amatly gormony kesgitläp bildiler

Dyrnaklar, kanallar, dyz skuterleri myşsa atrofiýasyna eltip bilermi?

Dyrnaklar, kanallar, dyz skuterleri myşsa atrofiýasyna eltip bilermi? (2022)

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda takmynan 6,5 million adamyň hereketine kömek etmek üçin hasany, pyýada ýa-da taýak ulanýandygyny bilýärdiňizmi? Ynanyň ýa-da ynanmaň, bu enjamlar köplenç myşsalaryň atrofiýasyna sebäp bolýar