Sagdyn durmuş 2022, Maý

Bedeniňiziň şekilini çalt üýtgedip bilýän 5 ýönekeý maşk

Bedeniňiziň şekilini çalt üýtgedip bilýän 5 ýönekeý maşk (2022)

Adamlar taryhda öňküsinden has köp oturýan durmuş ýörelgesini ýaşaýarlar. Perhapshtimal, munuň sebäbi adamlar her gün kompýuterleriniň öňünde oturyp, ulaglarynda sürmek üçin gaty köp wagt sarp edýärler. Netijede, adamlar goşmaça zat etmeseler, bedenlerini herekete getirmäge gaty az sebäp bar

Weggie iýmit önümlerini hakykatdanam “islenýän” etmek meselesi

Weggie iýmit önümlerini hakykatdanam “islenýän” etmek meselesi (2022)

Käbir adamlar üçin ýyrtyjy / hemme zatdan wegetarian ýa-da wegetarian bolmakdan üýtgeşiklik duýdansyz “öwrülişik” bolýar. Bir pursat gamburgerde şatlyk bilen gaçýarlar, indiki pursatda ýagtylygy görüp, günortanlyk organiki bolýar kale

Bejerilmedik eşidiş ýitgisi beýniniň saglygynyň peselmegi bilen baglanyşykly

Bejerilmedik eşidiş ýitgisi beýniniň saglygynyň peselmegi bilen baglanyşykly (2022)

Köp adamlar eşidiş ukybynyň gulaklaryndan has ýokarydygyna düşünseler has ir hereket ederler. Indi munuň esasy netijesi - beýniniň işiniň peselmegi bilen käbir çynlakaý saglyk meseleleri bilen baglanyşykly

Wegana gitmek üçin “Gala 2021” bilen duşuşdyk: Ine, bu berhiziň näme üçin sagdyn bolmagy

Wegana gitmek üçin “Gala 2021” bilen duşuşdyk: Ine, bu berhiziň näme üçin sagdyn bolmagy (2022)

“Met Gala” şu ýyl wegetarian bolar. Ine, bu ösümlik esasly iýmit hakda bilmeli zatlaryňyz

“Larq” çüýşesiniň ähmiýeti barmy? Öz-özüňi arassalaýan çüýşe hakda iň uly 5 soraga jogap berýäris

“Larq” çüýşesiniň ähmiýeti barmy? Öz-özüňi arassalaýan çüýşe hakda iň uly 5 soraga jogap berýäris (2022)

Gaýtadan ulanylýan suw çüýşeleri has meşhur boldy. Daşky gurşawa gowy bolmak bilen bir hatarda, suwy saklamagyň amatly usulydyr. Özüňi arassalaýan gaýtadan ulanylýan suw çüýşeleriniň meşhur markasy LARQ

Erkekler üçin iň oňat rezor 2021: Sakgal, sandyk, mankalaşdyrmak we başgalar üçin

Erkekler üçin iň oňat rezor 2021: Sakgal, sandyk, mankalaşdyrmak we başgalar üçin (2022)

Döwrebap adam, size kömek etmek üçin adamdan peýdalanýan adam, ine, erkekler üçin iň oňat ütükler üçin tekliplerimiz

Derini bejermek üçin iň oňat önümler 2021: DNK-yňyza esaslanyp, derini bejermek üçin adaty önümleri dörediň

Derini bejermek üçin iň oňat önümler 2021: DNK-yňyza esaslanyp, derini bejermek üçin adaty önümleri dörediň (2022)

Gözellik düzgüniňizi üýtgetmek hakda pikir edýäňizmi? Ine, derini bejermegiň käbir täsirli maslahatlary, şeýle hem DNK esasly derini bejermek PROVEN Skincare, isleýän netijeleriňize nädip kömek edip biler?

CBD deriňiz üçin peýdalymy? Antioksidantlar düwürtik, ekzema we toshbaýaz keselini çözmäge kömek edip biler

CBD deriňiz üçin peýdalymy? Antioksidantlar düwürtik, ekzema we toshbaýaz keselini çözmäge kömek edip biler (2022)

Cannabidiol (CBD) neşe ösümliklerinde tapylan madda. Düwürtik, ekzema we toshbaýaz ýaly deriniň ýagdaýyny bejermek we ýeňilleşdirmek ýaly dürli CBD saglyk peýdalary bar

Doktor Bergiň elektrolit tozy bilen bedeniňizi güýçlendiriň

Doktor Bergiň elektrolit tozy bilen bedeniňizi güýçlendiriň (2022)

Ine, elektrolitleriň bedene nähili kömek edýändigi we doktor Bergiň elektrolit pudrasyny näme üçin synap görmelidigi barada bilmeli zatlaryňyz

Halkara ýoga gününi bellemek üçin agramy ýitirmek üçin iň oňat ýoga maşklary

Halkara ýoga gününi bellemek üçin agramy ýitirmek üçin iň oňat ýoga maşklary (2022)

Ogaoga, adatça, aňy köşeşdirmek bilen baglanyşyklydyr, ýöne ondan başga-da köp zat bar. Düzgün-nyzam we yhlas bilen ýerine ýetirilse, ýoga size semremäge we sagdyn bolmaga kömek edip biler. 2021-nji ýyldaky Halkara ýoga gününe garanyňda ýoga synap görmek üçin has gowy wagt haçan?

Täze başlanlar üçin ahyrky Keto berhiz meýilnamasy: Näme, nirede, nädip çalt horlanmaga başlamaly

Täze başlanlar üçin ahyrky Keto berhiz meýilnamasy: Näme, nirede, nädip çalt horlanmaga başlamaly (2022)

Ketogeniki iýmit bilen gyzyklanýarsyňyzmy? Ine, näme iýmelidigi we haýsy goşundylaryň kömek edip biljekdigi barada bilmeli zatlaryňyz

Öýde dişleri akartmak: Kömür ak reňkli dişleri we onlaýn satyn alyp boljak önümleri

Öýde dişleri akartmak: Kömür ak reňkli dişleri we onlaýn satyn alyp boljak önümleri (2022)

Dişleriňizden habarlymy? Kömür bilen doldurylan dişleri akartýan önümler bilen ajaýyp ýylgyryş alyň

Sizi geň galdyrjak 13 kofe saglygynyň peýdalary: Näme üçin kofein siziň üçin peýdaly?

Sizi geň galdyrjak 13 kofe saglygynyň peýdalary: Näme üçin kofein siziň üçin peýdaly? (2022)

Kofeni gowy görýärsiňizmi? Ine, halaýan içgiňizi has köp bahalandyrjak 13 saglyk peýdasy

Ösümlik esasly berhizler Indiki COVID-19-yň öňüni almaga nähili kömek edip biler

Ösümlik esasly berhizler Indiki COVID-19-yň öňüni almaga nähili kömek edip biler (2022)

Kanadalylaryň köpüsi ösümlik esasly iýmitlenmegiň peýdalaryny eýýäm bilýärler. Iýmitlenişini üýtgetmäge synanyşýanlary goldamak üçin has gowy iş etmek hökümetiň syýasaty üçin täsirli çemeleşme bolup biler

Gujaklamagyň dört saglyk peýdasy we näme üçin özlerini gowy duýýandyklary

Gujaklamagyň dört saglyk peýdasy we näme üçin özlerini gowy duýýandyklary (2022)

Gujaklamagyň gaty gowy duýulmagynyň sebäbi, el degirmek duýgusy bilen baglanyşykly

Kartoşkanyň siziň üçin gowy bolmagynyň 6 sebäbi

Kartoşkanyň siziň üçin gowy bolmagynyň 6 sebäbi (2022)

Pespäl kartoşka erbet rep berildi. Bir wagtlar köp ýurtlaryň berhiz önümleriniň iň arzan önümi, soňky ýyllarda iň oňat saklanýan “saglyksyz” iýmit markasy boldy

Ine, näme üçin Günorta Afrika mekdeplerde şekerli içgileriň satuwyny gadagan etmeli?

Ine, näme üçin Günorta Afrika mekdeplerde şekerli içgileriň satuwyny gadagan etmeli? (2022)

Çagalaryň semremegi Günorta Afrikada çynlakaý we ösýän mesele. Çagalaryň 13% -den gowragy semiz ýa-da aşa semiz

Günde 8 stakan suw içmek hakykatdanam zerurmy? Bir maşk alymy, böwrekleriňiziň näme üçin “’ ok”diýýändigini düşündirýär

Günde 8 stakan suw içmek hakykatdanam zerurmy? Bir maşk alymy, böwrekleriňiziň näme üçin “’ ok”diýýändigini düşündirýär (2022)

Hiç kimiň suw çüýşesini partlatmak üçin däl, sagdyn adamlar hakykatdanam köp suw içmekden ölüp bilerler

Hakykatdanam näçe uky gerek?

Hakykatdanam näçe uky gerek? (2022)

Uky size öwrenmäge, ösmäge we gülläp ösmäge kömek edýär we bu prosesleriň hemmesi wagt alýar

Fitnes pudagy, eýýäm üýtgedildi, Morf hasam köp bolup biler

Fitnes pudagy, eýýäm üýtgedildi, Morf hasam köp bolup biler (2022)

Hakykat, pandemiýa amerikalylaryň özlerini alyp barşyny üýtgetdi. Iki pudak weterany, senagatyň we häzirki zaman tehnologiýasynyň sport zalyna / tälimçiniň tejribesini Amerikanyň ýaşaýyş otagyna nädip getirendigini jikme-jik görkezýär

Näme üçin Amerikada ukusyz galýarys?

Näme üçin Amerikada ukusyz galýarys? (2022)

Amerisleep-iň kömegi bilen, Tom Hanksyň keşbiniň “Sietlde ukusyz” bolandygyny bilýäris - kellesinde sindrom bardy

Smartfona garaşlylyk ukyny bozup biler

Smartfona garaşlylyk ukyny bozup biler (2022)

Psihiatriýanyň serhetlerinde neşir edilen täze gözleg, smartfon endikleriniň ukyňy bozup biljekdigini aýdýan köne barlaglary güýçlendirýär

Dogry dogluş gözegçiligini saýlamak üçin özüňizi biliň

Dogry dogluş gözegçiligini saýlamak üçin özüňizi biliň (2022)

Çaga dogluş gözegçiligiňiziň täsirli bolmagyny isleýän bolsaňyz, saýlawyňyzyň hakyky we mümkin boljakdygyna göz ýetiriň

Goşmaça koridorda ýalançylar: Türgenleşik, Agramy ýitirmek bellikleri hemmesini aýtmaýar

Goşmaça koridorda ýalançylar: Türgenleşik, Agramy ýitirmek bellikleri hemmesini aýtmaýar (2022)

Amerikalylaryň takmynan 15% -i horlanmak üçin goşundylary synap gördüler. Goşundylar kadalaşdyryjy gözegçilik nukdaýnazaryndan dermanlar bilen deň derejede saklanmaýar, bu bolsa sarp edijileriň bellikde wada berlen zady hemişe almaýandygyny aňladýar

Hajathananyň ýanyndaky diş çotgasy? Geliň, ýakynlygy täzeden gözden geçireliň

Hajathananyň ýanyndaky diş çotgasy? Geliň, ýakynlygy täzeden gözden geçireliň (2022)

Çotgyňyzy arassalamakdan we saklamakdan ägä bolmasaňyz, dişleriňize diş pastasyndan has köp ýaýramagyňyz ähtimal

Aýal arassaçylygy: Gündeligiňizi ýönekeýleşdiriň

Aýal arassaçylygy: Gündeligiňizi ýönekeýleşdiriň (2022)

Amerikalylaryň ýarysynyň, 50,8% -inde wulwas bar. Adam anatomiýasynyň köp bölegi ýaly, birneme gözegçilik etmegi talap edýärler, ýöne haýsy görnüşi we näçesi jedelli sorag bolup biler?

Dynç güni Gülleri we STD goragyny ýada salyň

Dynç güni Gülleri we STD goragyny ýada salyň (2022)

1978-nji ýylda Kaliforniýa uniwersitetiniň Berkli şäherçesinde okaýan talyplar Söýgüliler gününe gitmelidigini, has takygy, Kondom hepdeliginiň ýerine geçmelidigini aýtdylar. Ondan soňky ýyllarda fewral aýy Milli prezerwatiw aýy boldy. Mesele: üsti bilen has ygtybarly jyns gatnaşyklaryny ösdürmek

Adaty ösümlik seýrek rak keselini alýar

Adaty ösümlik seýrek rak keselini alýar (2022)

Q BioMed, S. nigrum Linn-den ýaprak ekstraktyna esaslanýan özboluşly bagyr rak keselini öndürmek üçin FDA-dan ýetim neşe belligini aldy

AIW keselleri üçin häzir gowy habar, belki-de soňrak

AIW keselleri üçin häzir gowy habar, belki-de soňrak (2022)

AIW-iň täze iki bejergisi uly wada berýär: biri gündelik derman depesini çalyşýar, beýlekisi keseliň öňüni alyp biler

Tartar sousy talamak üçin ýatlandy

Tartar sousy talamak üçin ýatlandy (2022)

Ysly balyklar häzirki wagtda çüýremekden gorkýan ýeke-täk zat däl, sebäbi FDA House-Autry Mills, Inc-den meýletin tartar sousyny yzyna çagyrýandygyny yglan etdi

Wideo oýunlary bilen çagalaryň semizliginiň arasynda baglanyşyk üçin aw

Wideo oýunlary bilen çagalaryň semizliginiň arasynda baglanyşyk üçin aw (2022)

Ylgaýan çagalar energiýa ýakýarlar we arkaýyn bolmaga ýykgyn edýärler, wideo oýunlaryny oýnamak ýa-da telewizora tomaşa etmek isleýänler tersine. Wideo oýunlarynyň köpelmegi rol oýnap bilermi?

Gan irki döwürde diagnoz goýmagyň açary bolup biler

Gan irki döwürde diagnoz goýmagyň açary bolup biler (2022)

Soňky gözlegler, täze laboratoriýa synagynyň Alsgeýmer keselini çalt we aňsat anyklamaga kömek edip biljekdigini görkezýär

Okuw ispan amerikalylary, berhiz saýlamalaryny demgysma töwekgelçiligi bilen baglanyşdyrýar

Okuw ispan amerikalylary, berhiz saýlamalaryny demgysma töwekgelçiligi bilen baglanyşdyrýar (2022)

Demgysma keseli bolan millionlarça amerikaly üçin dem almak meselesi hakyky gündelik howp. Latyn Amerikasy-Amerikalylaryň beýleki amerikaly toparlara garanyňda demgysma ähtimallygy ýokarydyr we gözlegçiler munuň sebäbini tapmak üçin iş alyp barýarlar

Mugt programma ýüklemek arkaly bökmek ýüpi

Mugt programma ýüklemek arkaly bökmek ýüpi (2022)

Täze ýylyňyza fiziki işjeňlik goşmagyň gyzykly usulyny gözleýän bolsaňyz, “Nintendo Switch” -e garamaň. Nintendo-da işläp düzüjileriň kiçi topary, gündelik işlerine fitnes goşmak üçin haýwan taslamasy hökmünde “Jump Rope Challenge” döretdi we indi Nintendo Switch-de mugt göçürip alýar

Täze berhiz düzgünleri çalşygyň ünsi, Garner tankyt

Täze berhiz düzgünleri çalşygyň ünsi, Garner tankyt (2022)

Näme we nädip iýmeli? Täze görkezmeler bar

Hakyky wegetarian gitmek saglygyňy gowulaşdyryp biler

Hakyky wegetarian gitmek saglygyňy gowulaşdyryp biler (2022)

Täze gözleg, saglyga möhüm peýdalary hakyky wegetarian dietasy bilen baglanyşdyrdy

Adamyň iň gowy dosty, ýalňyzlygyň bejergisi

Adamyň iň gowy dosty, ýalňyzlygyň bejergisi (2022)

Covid döwründe haýwan ýoldaşlary gowy akyl saglygynyň açary bolup biler

Göwreliligiň we dogluşyň uzak, dowamly täsirleri

Göwreliligiň we dogluşyň uzak, dowamly täsirleri (2022)

Göwrelilik we dogluş uzaldyş belgilerinden has köp; bir aýalyň ýaşyndadyr

Näsaglaryň ýazgylarynda perdäni götermek

Näsaglaryň ýazgylarynda perdäni götermek (2022)

21-nji asyry bejermek kanuny hassalara ýazgylaryna girmegi we geçirmegi aňsatlaşdyrdy