Covid-19 2022, Maý

Çagalara “Uzyn COVID” bilen gülläp ösmekde nädip kömek etmeli

Çagalara “Uzyn COVID” bilen gülläp ösmekde nädip kömek etmeli (2022)

Köp uzyn COVID-19 alamatlary - ýadawlyk, beýniniň dumanlary we ýadyň bozulmagy ýaly alamatlar, sarsmadan soňky tejribä meňzeýär

Lukmandan gönüden-göni maslahat, kimdir birine sanjym edilmeli iň soňky itergi bolup biler

Lukmandan gönüden-göni maslahat, kimdir birine sanjym edilmeli iň soňky itergi bolup biler (2022)

Käwagt faktlar we statistika kimdir birini COVID-19 sanjymyny ynandyrmak üçin ýeterlik däl

PCR bilen Antigen COVID-19 synagynyň arasynda näme tapawut bar? Molekulýar biolog düşündirýär

PCR bilen Antigen COVID-19 synagynyň arasynda näme tapawut bar? Molekulýar biolog düşündirýär (2022)

COVID-19 synaglarynyň hemmesi bir nusga bilen başlaýar, ýöne ylmy iş şondan soň başgaça geçýär

COVID-19 Delta warianty uzak möhletde “Öz-özüňi ýok etmek” nokadyna ýetip biler: Hasabat

COVID-19 Delta warianty uzak möhletde “Öz-özüňi ýok etmek” nokadyna ýetip biler: Hasabat (2022)

Hünärmenler agdyklyk edýän dartgynlygyň uzak möhletde özüni ýok edip biljekdigini aýdýarlar

COVID-19 Delta görnüşi, çaga dogluş töwekgelçiligini ýokarlandyrmak üçin peýda bolýar: CDC

COVID-19 Delta görnüşi, çaga dogluş töwekgelçiligini ýokarlandyrmak üçin peýda bolýar: CDC (2022)

Täze tapyndylara görä, delta görnüşine ýokaşan göwreli aýallaryň, çaga dogurmak howpy has ýokarydyr

Dümew vs. COVID-19: Näme üçin hünärmenler dümew wirusy barada has köp aladalanýarlar?

Dümew vs. COVID-19: Näme üçin hünärmenler dümew wirusy barada has köp aladalanýarlar? (2022)

Hünärmenler dümew pandemiýasynyň döremeginden we COVID-19-dan has uly täsir edip biljekdiginden aladalanýarlar

Antidepressantlar COVID-19 hassalarynda ölüm howpuny peseldip biler: Okuw

Antidepressantlar COVID-19 hassalarynda ölüm howpuny peseldip biler: Okuw (2022)

Geçirilen gözleg, floksetiniň COVID-19 hassalarynda ölüm howpuny peseltmek ukybyna ýagtylyk berýär

Sanjym ölümleri: Waşington ikinji pfizer dozasyny alandan soň üçünji ölüm barada habar berýär

Sanjym ölümleri: Waşington ikinji pfizer dozasyny alandan soň üçünji ölüm barada habar berýär (2022)

17 ýaşly zenan ikinji Pfizer dozasyny alanyndan birnäçe hepde soň ýürek tussaglygy sebäpli öldi, bu COVID-19-a doly sanjym edilenden soň Waşingtonly biriniň ölmeginiň üçünji hadysasydyr

COWID-e çydamly adamlar pandemiýa garşy göreşde möhüm ähmiýete eýe boldular

COWID-e çydamly adamlar pandemiýa garşy göreşde möhüm ähmiýete eýe boldular (2022)

Täze gözleg, SARS-CoV-2-e garşy COVID-19 garşy göreşde çydamly bir topar adamyň roluna ýagtylyk berýär

Bu belli wirus, çagalara indiki global howp bolup biler diýip CDC duýduryş berýär

Bu belli wirus, çagalara indiki global howp bolup biler diýip CDC duýduryş berýär (2022)

COVID-19 pandemiýasy entek ýok, ýöne hünärmenler eýýäm dünýädäki çagalar üçin indiki uly howp bolup biljek bar bolan wirusdan aladalanýarlar

Uzyn COVID näme sebäp bolýar?

Uzyn COVID näme sebäp bolýar? (2022)

Käbir adamlarda COVID-19-yň dowamly alamatlarynyň aňyrsynda nämeleriň bolup biljekdigi barada birnäçe teoriýa bar

Pfizer vs. Moderna: “Booster Shots” -yň umumy taraplaýyn täsirlerini deňeşdirmek

Pfizer vs. Moderna: “Booster Shots” -yň umumy taraplaýyn täsirlerini deňeşdirmek (2022)

“Pfizer” we “Moderna” güýçlendirijileriniň umumy zyýanly täsirleri kliniki synaglara esaslanýar

Pfizer-iň COVID-19 Booster Shot iň az 9-10 aýda täsirli: Okuw

Pfizer-iň COVID-19 Booster Shot iň az 9-10 aýda täsirli: Okuw (2022)

Ysraýylyň gözlegleriniň deslapky maglumatlary güýçlendiriji oklaryň azyndan 9-10 aýlap goragy üpjün etmek üçin ýeterlik antikorlary öndürýändigini görkezdi

Janssen alýanlar üçin iň oňat COVID-19 sanjym güýçlendiriji näme?

Janssen alýanlar üçin iň oňat COVID-19 sanjym güýçlendiriji näme? (2022)

J&J sanjymlaryny alýanlaryň Moderna we Pfizer-den güýçlendiriji dozalardan has köp peýdalanjakdygyna subutnamalar bar

Çagalarda uzyn COVID: Näçe wagt dowam edýär?

Çagalarda uzyn COVID: Näçe wagt dowam edýär? (2022)

Uzyn COVID, ulular ýaly çagalara täsir edýär, bu alamatlaryň birnäçe aýlap dowam etmegine sebäp bolýar

COVID-19 pandemiýasy ýaşlaryň arasynda iýmit bozulmalaryny artdyrdy

COVID-19 pandemiýasy ýaşlaryň arasynda iýmit bozulmalaryny artdyrdy (2022)

Sosýal mediýa üçin has köp wagt ýaş ululary bedenine has erbet duýup biler

Sanjym vs. Öňki COVID-19 ýokançlygy: Haýsy has gowy goragy üpjün edýär?

Sanjym vs. Öňki COVID-19 ýokançlygy: Haýsy has gowy goragy üpjün edýär? (2022)

Täze gözleg, öňki infeksiýa garanyňda COVID-19 sanjymynyň artykmaçlygyny açýar

Pfizeriň çaga sanjymyndan 28 million çaga peýdalanar diýlip garaşylýar

Pfizeriň çaga sanjymyndan 28 million çaga peýdalanar diýlip garaşylýar (2022)

CDC indi 5 ýaşdan 11 ýaşa çenli çagalar üçin Pfizer-iň COVID-19 sanjymyny ulanmagy maslahat berdi

Janssen sanjymyny alýan beýnide gan damarlary: Okuw

Janssen sanjymyny alýan beýnide gan damarlary: Okuw (2022)

Gözlegçiler Jonson we Jonson sanjymyny alanlaryň beýnisinde gan damarlarynyň bolmagy ähtimaldygyny ýüze çykardylar

Moderna başlygynyň aýdyşy ýaly, her ýyl COVID-19 Booster Shots gerek

Moderna başlygynyň aýdyşy ýaly, her ýyl COVID-19 Booster Shots gerek (2022)

Modernanyň esaslandyryjysy we başlygy Noubar Afeýan, pandemiýanyň arasynda her ýyl COVID-19 güýçlendirijilerine zerurlyk bolup biler diýip pikir edýär

Agyr COVID-19 keseliniň döremek howpy ýokary bolan garry sanjymlar: Hasabat

Agyr COVID-19 keseliniň döremek howpy ýokary bolan garry sanjymlar: Hasabat (2022)

Ilatyň garramagynda COVID-19 ýaly kesellere garşy immuniteti barada aýdylanda käbir faktorlar bar

Hawa, Pandemiýanyň başynda ösdüren sagdyn el ýuwmak endiklerimizi saklamalydyrys

Hawa, Pandemiýanyň başynda ösdüren sagdyn el ýuwmak endiklerimizi saklamalydyrys (2022)

Elleriňizi ýuwmak keseliň ýaýramagyny azaltmagyň aňsat we täsirli usulydyr

Subutnamalar muny görkezýär, Hawa, maskalar COVID-19-yň öňüni alýar - hirurgiki maskalar bolsa ýol

Subutnamalar muny görkezýär, Hawa, maskalar COVID-19-yň öňüni alýar - hirurgiki maskalar bolsa ýol (2022)

Maskalar işleýärmi? Şeýle bolsa, N95, hirurgiki maska, mata maskasy ýa-da geýter üçin ýetmelimi?

Dümew möwsümi COVID-19 bilen jübütlenip, sanjym zerurlygyny has möhümleşdirýän “Twindemiki” howpuny görkezýär

Dümew möwsümi COVID-19 bilen jübütlenip, sanjym zerurlygyny has möhümleşdirýän “Twindemiki” howpuny görkezýär (2022)

Pandemiýanyň üstündäki dümew ýyly, eýýäm stresli hassahanalarda kynçylyk döredip biler

Iwermektin, Nobel baýragyny gazanan ajaýyp neşe - ýöne COVID-19 üçin däl

Iwermektin, Nobel baýragyny gazanan ajaýyp neşe - ýöne COVID-19 üçin däl (2022)

Iwermektin ilkibaşda derýanyň körlügini bejermek üçin ulanylsa-da, beýleki parazit ýokançlyklaryny bejermek üçin gaýtadan ulanylýar

Moderna, J&J Booster suratlary haçan gelýär?

Moderna, J&J Booster suratlary haçan gelýär? (2022)

FDA maslahat topary şu hepde Moderna we Janssen sanjymlarynyň goşmaça dozalary barada ýygnak geçirer

COVID-19 sanjym güýçlendirijisi: Pfizer-iň üçünji dozasyna şu wagt kim hukugy bar?

COVID-19 sanjym güýçlendirijisi: Pfizer-iň üçünji dozasyna şu wagt kim hukugy bar? (2022)

CDC häzirki wagtda Pfizer-den COVID-19 güýçlendiriji surata kimiň hukugynyň bardygyny görkezmek üçin görkezmesini ýaýratdy

Gan bilen bejermek: COVID keseliniň plazma bejergisiniň ýokarlanmagy we ýykylmagy

Gan bilen bejermek: COVID keseliniň plazma bejergisiniň ýokarlanmagy we ýykylmagy (2022)

Pandemiýanyň irki döwürlerinde alymlar “kesel plazma” COVID-19 bejergisiniň bir usuly bolup biler diýip pikir etdiler

CDC näme üçin 2021-nji ýylyň dynç alyş möwsüminde COVID-19 görkezmesini aýyrdy

CDC näme üçin 2021-nji ýylyň dynç alyş möwsüminde COVID-19 görkezmesini aýyrdy (2022)

CDC, lukmançylyk hünärmenleriniň we halk köpçüliginiň arasynda bulaşyklyk döredensoň, dynç alyş ýygnanyşyklary üçin COVID-19 görkezmesini ýatyrdy

Irki gözlegleriň talaplaryna garamazdan, çilimkeşler hiç haçan COVID-den goralmady

Irki gözlegleriň talaplaryna garamazdan, çilimkeşler hiç haçan COVID-den goralmady (2022)

Koronawirus pandemiýasynyň irki döwürde gözlegçiler garaşylmadyk bir netijä büdrediler: çilimkeşler COVID-iň iň erbet täsirlerinden goralýan ýalydy

Dogry iýýän we maşk edýän sagdyn adamlar COVID-19 sanjymyny taşlap bilermi?

Dogry iýýän we maşk edýän sagdyn adamlar COVID-19 sanjymyny taşlap bilermi? (2022)

Gözlegçi alym we fitnes höwesjeňi, jogabyň näme üçin ýokdugyny düşündirýär

COVID-19 üçin täze bejergiler Wirusyň iň erbet täsirlerinden dynyp biler

COVID-19 üçin täze bejergiler Wirusyň iň erbet täsirlerinden dynyp biler (2022)

Dowam edýän COVID-19 pandemiýasynyň arasynda köp sanly derman, şol sanda täze dörän we gaýtadan ulanylýan dermanlar elýeterli

COVID-19 bejergisi? Bu tabletka simptomlary bejerip biler, hassalara “adaty durmuşa” dolanmaga kömek edip biler

COVID-19 bejergisi? Bu tabletka simptomlary bejerip biler, hassalara “adaty durmuşa” dolanmaga kömek edip biler (2022)

Hünärmenler indi COVID-19 hassalaryny bejerip biljek täze tabletka gözleýärler

Has köp COVID-19 ýaýlymlary Sans mekdebiniň maskalanmak mandatlarynda habar berilýär

Has köp COVID-19 ýaýlymlary Sans mekdebiniň maskalanmak mandatlarynda habar berilýär (2022)

CDC, mekdep maskasynyň talap edilmeýän ýerlerinde COVID-19 ýagdaýynyň köpelendigini görkezýän üç sany täze gözleg geçirdi

COVID-19 Delta wariant ýokançlygynyň öňüni almak üçin eşik ýüzüniň örtükleri ýeterlikmi?

COVID-19 Delta wariant ýokançlygynyň öňüni almak üçin eşik ýüzüniň örtükleri ýeterlikmi? (2022)

Delta görnüşiniň ýaýramagynyň arasynda köpçülik ýerlerinde ýüz maskasynyň haýsy görnüşini geýmelidigi barada jedel dowam edýär

Waksinasiýa bermekden ýüz öwürýän lukman mandatlara garşy çykyş edýär: "Olar zyýandan has köp zyýany bar"

Waksinasiýa bermekden ýüz öwürýän lukman mandatlara garşy çykyş edýär: "Olar zyýandan has köp zyýany bar" (2022)

Santa-Barbara etrabynyň lukmany saglygy goraýyş işgärleriniň arasynda hökmany sanjym edilmegine garşy çykyş edip, mandatlaryň zyýandan has köp zyýany bar diýdi

12 ýaşdan aşakdaky çagalar üçin COVID-19 sanjymlaryna haçan garaşyp bileris?

12 ýaşdan aşakdaky çagalar üçin COVID-19 sanjymlaryna haçan garaşyp bileris? (2022)

Hünärmenleriň bellemegine görä, FDA kiçi çagalar üçin COVID-19 sanjymlaryna ýakyn wagtda ygtyýar berip biler

Okuw sanjym edilenleriň arasynda ýokary COVID-19 geçişini tapýar

Okuw sanjym edilenleriň arasynda ýokary COVID-19 geçişini tapýar (2022)

Täze gözleg, koronawirus romanynyň sanjym edilen adamlaryň arasynda ýokary geçişlere nädip sebäp bolup biljekdigini açýar

COVID-19, 1918-nji ýylda dümewiň ölüminden soň Amerikada “Iň ganly” wirus diýlip atlandyryldy

COVID-19, 1918-nji ýylda dümewiň ölüminden soň Amerikada “Iň ganly” wirus diýlip atlandyryldy (2022)

COVID-19 pandemiýasy Amerikada 1918-nji ýyldaky dümewiň ýaýramagyndan ölenlerden resmi taýdan ýokary bolup, bu ýurduň soňky taryhda ýüze çykan iň agyr saglyk krizisine öwrüldi

Delta gözleginiň dowamynda çagalar nädip başlaýarlar?

Delta gözleginiň dowamynda çagalar nädip başlaýarlar? (2022)

COVID-19-dan has köp çaga bizar bolsa-da, bu ýaş toparyndan gelýän ölümler, her kim göz öňünde tutulanda umumy göterim bilen deňeşdirilende az paý alýar