Şertler 2022, Maý

Erkekler üçin düwürtikleri bejermek: Ylma esaslanýan derini bejermegiň 8 täsirli usuly

Erkekler üçin düwürtikleri bejermek: Ylma esaslanýan derini bejermegiň 8 täsirli usuly (2022)

Düwürtik vulgaris, köplenç düwürtik diýlip atlandyrylýan, dowamly we bejermek kyn bolan deriniň umumy ýagdaýydyr. Bu ýagdaý deriniň aşagyndaky pilosebaceous birligi (saç follikullary) dykylanda ýüze çykýar. Adatça ýetginjeklik döwründe giňden ýaýran, ýöne ýaşyňyzda dowam edip biler

Kolorektal düwnük keselinden habardarlyk aýy hakykatdanam bu ýyl bellemeli bir zat

Kolorektal düwnük keselinden habardarlyk aýy hakykatdanam bu ýyl bellemeli bir zat (2022)

Mart aýy milli kolorektal düwnük keselinden habarlylyk aýydyr

Iki gezek ýatlamak, howpsuzlyk duýduryşy ammary barlamagyň wagtyny aňladýar

Iki gezek ýatlamak, howpsuzlyk duýduryşy ammary barlamagyň wagtyny aňladýar (2022)

Iki sany täze ýatlama we howpsuzlyk duýduryşy, maşgalaňyzyň we öý haýwanlaryňyzyň saglyk howpundan goralýandygyna göz ýetirmek üçin ammar barlamagyň wagty gelendigini aňladýar

Açyk bellikler, tiroid synagy

Açyk bellikler, tiroid synagy (2022)

Tiroid rak keseli dürli sebäplere görä köpelýär. Boýnuňy ýönekeý barlamak, nämeleriň bolup geçýändigini aýdyp biler

“Haystack” -da 12 ýyl, bir laboratoriýa köp adamyň ömrüni halas etmek üçin 1 iňňe tapýar

“Haystack” -da 12 ýyl, bir laboratoriýa köp adamyň ömrüni halas etmek üçin 1 iňňe tapýar (2022)

Seýrek keselleri öwrenmek barada bilmek üçin möhüm bir habar: Tebigatyň isleýşi ýaly işlemeýän bir geniň tapylmagyny we seýrek däl keselleriň ösmeginiň sebäplerine sebäp bolup biljekdigini anyklaň

Poçta arkaly abort neşe serişdeleriniň kliniki synag synagy

Poçta arkaly abort neşe serişdeleriniň kliniki synag synagy (2022)

Dekabr aýynda Courtokary Kazyýet abort dermanlaryny poçta bilen ibermejekdigini aýtdy. 17öne 17 ştatdaky köpugurly synagda edil şonuň ýaly

Döş keseli, hirurglara "Tekiz gidiň" diýýän hassalar köplenç äsgerilmeýär

Döş keseli, hirurglara "Tekiz gidiň" diýýän hassalar köplenç äsgerilmeýär (2022)

Döş keseli bilen kesellänleriň käbiri göwüsiň täzeden gurulmagyny islemeýärler, ýöne hirurglaryň isleglerini äsgermezlik edýändiklerini görýärler

Ejäniň awtoimmun keseli, çaganyň ADHD-i bilen baglanyşykly

Ejäniň awtoimmun keseli, çaganyň ADHD-i bilen baglanyşykly (2022)

Täze gözleg, awtoimmun şertleri bolan eneleriň DEHB keselini döredýän çagalarynyň has köp boljakdygyny ýüze çykardy

Öldüriji beýniniň düwnük keselini barlamak möhüm kararlara ýol görkezip biler

Öldüriji beýniniň düwnük keselini barlamak möhüm kararlara ýol görkezip biler (2022)

Jon Hopkins uniwersitetiniň gözlegçileri glioblastomany anyklamak üçin täze synag taýýarladylar

Polisiýanyň hasabatynda ýitirilen demansiýa näsaglary barada maglumat berilýär

Polisiýanyň hasabatynda ýitirilen demansiýa näsaglary barada maglumat berilýär (2022)

Missingitirim bolan demansly adamlar dykyz, çylşyrymly ýol ulgamlaryna girip bilerler. Gözlegçileriň topary, ýitirim bolan polisiýanyň ýüzlerçe habaryny gözden geçirenden soň tapdy

Dümew sanjymyny bu ýyl almak has kyn bolup biler

Dümew sanjymyny bu ýyl almak has kyn bolup biler (2022)

Dümewiňizi şu ýyl ýokaşdyrmak üçin birneme garaşmaly bolmagyňyz mümkin. Isleg köp

MRI dykyz döş dokumasynda çişleri tapyp biler

MRI dykyz döş dokumasynda çişleri tapyp biler (2022)

Döş dokumasy bolan aýallarda döş mäziniň döremek howpy has ýokary - ýöne dykyz dokumalar çişleri tapmagy kynlaşdyryp biler. Bu ýerde çalt MRI peýdaly bolar

Göwrelilik döwründe ýürek agyrylary seýrek, ýöne

Göwrelilik döwründe ýürek agyrylary seýrek, ýöne (2022)

Göwreli, çaga dogurýan ýa-da dogrumdan soňky aýallar ýürek keseline sezewar bolup bilerler

D witamini möhümdir, şonuň üçinem

D witamini möhümdir, şonuň üçinem (2022)

D witamini çagalykdan ululykda möhüm witamin. Bu sowal, D witamini bilen baglanyşykly käbir soraglara jogap berýär

Öňüni alyp boljak düwnük keseliniň öňüni almagyň ýollaryny gözlemek

Öňüni alyp boljak düwnük keseliniň öňüni almagyň ýollaryny gözlemek (2022)

Statinler diýlip atlandyrylýan holesterini azaldýan dermanlar, kolorektal düwnük keseliniň öňüni alyp biljekdigini anyklamak üçin öwrenilýär

Pes bel agyrylary üçin goşmaça bejergini ulanmak üçin subutnamalar

Pes bel agyrylary üçin goşmaça bejergini ulanmak üçin subutnamalar (2022)

Onýyllyklaryň dowamynda dowamly bel agyrysyny bejermek kyn mesele bolup durýar. Belki, bu zatlaryň hemmesini ýalňyş hasaplaýarys

Emeli usulda süýjedilen içgiler ýürege ýakymly bolup bilmez

Emeli usulda süýjedilen içgiler ýürege ýakymly bolup bilmez (2022)

Täze gözlegiň netijesine görä, emeli süýjedilen içgiler ýürek-sagdyn bolup biler

Dogry etmek tapawudy döredýär - Kegel maşklary

Dogry etmek tapawudy döredýär - Kegel maşklary (2022)

Siýdiksizlik, 50 ýaşdan geçen aýallaryň ýarysyna golaýyna täsir edýär

Süýji keseli bilen ýaşlar: Meseläni düzetmek. 2-nji bölüm

Süýji keseli bilen ýaşlar: Meseläni düzetmek. 2-nji bölüm (2022)

Bu 2 bölümli seriýanyň 2-nji bölüminde çagalara 2-nji görnüşli süýji keselini dolandyrmaga ýa-da öňüni almaga nädip kömek edip boljakdygymyzy okaň

Süýji keseli bolan ýaşlar ömrüň uzak meselelerine ýüz tutýarlar. 1-nji bölüm

Süýji keseli bolan ýaşlar ömrüň uzak meselelerine ýüz tutýarlar. 1-nji bölüm (2022)

Çagalarda 2-nji görnüşli süýji keseli has ýygy duş gelýär we bu öňkülerden has köp kynçylyk döredýär. Bu 2 bölümli seriýanyň 1-nji bölümi

Smartfon programmasy insultyň alamatlaryny kesgitläp biler

Smartfon programmasy insultyň alamatlaryny kesgitläp biler (2022)

Gözlegçiler smartfonlarda insult bilen baglanyşykly alamatlary tapmak üçin AI-ni ulandylar

Wirtual hakykat adamlara iýmit bozulmalaryny dolandyrmaga kömek edip biler

Wirtual hakykat adamlara iýmit bozulmalaryny dolandyrmaga kömek edip biler (2022)

Gözlegçiler iýmitlenmekde kynçylyk çekýänlere gorkusyna garşy durmak üçin wirtual hakykaty ulandylar

Gan basyşyny azaltmagyň ýumşak usuly

Gan basyşyny azaltmagyň ýumşak usuly (2022)

Gözlegçileriň pikiriçe, alma, miwe we çaýy öz içine alýan berhiz gan basyşyny peseldip biler

Retinal keseli körler üçin umyt

Retinal keseli körler üçin umyt (2022)

Täze gözleg, çygly makula degenerasiýasynyň irki bejergisiniň adamlara uzak wagtlap gözlerini saklamagyna kömek edip biljekdigini görkezýär

Käbir adamlar Melanoma töwekgelçiligini henizem ýalňyş hasaplaýarlar

Käbir adamlar Melanoma töwekgelçiligini henizem ýalňyş hasaplaýarlar (2022)

Melanoma töwekgelçiligiňizi biliň; janyňy halas edip biler

Täze okuwda aýdylmagyna görä, ertiriň agyr keseli depressiýa bagly

Täze okuwda aýdylmagyna görä, ertiriň agyr keseli depressiýa bagly (2022)

Täze gözleg, depressiýa bilen baglanyşykly ertiriň agyr keselini tapdy. Gözlegçiler, birleşigiň göwrelilikden soň dowam edip biljekdigini aýdýarlar

Gözlegçiler newropatiki agyry üçin 4 mediýa seredýärler

Gözlegçiler newropatiki agyry üçin 4 mediýa seredýärler (2022)

Newropatiki, nerw, agyry bejermek üçin iň agyr agyrylaryň biridir. Gözleg topary köplenç ulanylýan dört dermanlara göz aýlady

Düwürtige berlen 10 ýürek medi? Uly ýaşlylara? Hawa

Düwürtige berlen 10 ýürek medi? Uly ýaşlylara? Hawa (2022)

Heartürek ýetmezçiligi bilen keselhana ýerleşdirilen uly ýaşly adamlaryň 50% -den gowragy dermanlaryň sanyny iki esse köpeldip öýlerine gaýdýarlar. Polifarmasiýa oňaýsyz täsirlere sebäp bolup biler

Göwreli aýallara kömek ediň: Zika diagnozlaryny habar beriň

Göwreli aýallara kömek ediň: Zika diagnozlaryny habar beriň (2022)

Esasan çybyn tarapyndan ýaýran Zika ýokaşmasy ABŞ-da az habar berilýär we bu saglygy goraýyş işgärleriniň halky goramagyny kynlaşdyrýar

Trawma idegini bir sagat hem gijä goýmaň

Trawma idegini bir sagat hem gijä goýmaň (2022)

“Altyn sagat” hassanyň ölümden ýa-da maýyplygyň golaýynda bejergini talap edýän bir sagatlyk hassahanadan öňki wagtdyr

Prostat keselini bejermek süňkleri döwüp biler

Prostat keselini bejermek süňkleri döwüp biler (2022)

Prostat keselini bejermek üçin gormon bejergisini alýan erkekleriň osteoporoz, süňkleriň inçelmegi üçin ýokary howpy bar

Appendisit üçin hirurgiýa ýa-da antibiotikler?

Appendisit üçin hirurgiýa ýa-da antibiotikler? (2022)

Öňler her kimiň çagalyk döwründe goşundylary aýrylýardy. Bu bir dessur diýen ýalydy. Emma hemmelere operasiýa gerek däl

2-nji görnüşli süýji keseli: Şekeriň gowy dolandyrylmagy beýniniň saglygyny gowulaşdyrýar

2-nji görnüşli süýji keseli: Şekeriň gowy dolandyrylmagy beýniniň saglygyny gowulaşdyrýar (2022)

Süýji keseliniň ýadyňyza, näderejede gowy öwrenýändigiňize we meseleleri çözmek ukybyňyza täsir edip biljekdigini bilýärdiňizmi? Gan şekerine gowy gözegçilik etmek sagdyn bolmaga kömek edip biler

ABŞ-da diňe Ispan dilinde gürleýän aýal-gyzlaryň mamogrammalary az

ABŞ-da diňe Ispan dilinde gürleýän aýal-gyzlaryň mamogrammalary az (2022)

Diňe ispan dilinde gürleýänleriň iňlis dilinde gürleýänlere garanyňda mamogrammany barlamak ähtimallygy 27% az

Erbet, öz-özünden burun burunlary? BP-ni barlaň

Erbet, öz-özünden burun burunlary? BP-ni barlaň (2022)

Öz-özüňden burun damarlary barmy? Gan basyşyňyzyň nämedigini bilýärsiňizmi? Öňküsi bar bolsa, soňkusyny bilmek isläp bilersiňiz

DCIS-den ölüm howpy ýokary bolan käbir aýallar

DCIS-den ölüm howpy ýokary bolan käbir aýallar (2022)

Şu hepde neşir edilen makala, situasiýa (DCIS) süýt mäziniň karsinomasy diagnozy bolan aýallar üçin ýene-de aladalary döredip biler

Agyry has öz içine alýar

Agyry has öz içine alýar (2022)

Agyry öwrenmek boýunça halkara birleşigi, agyrylary aç-açan bolmadyklar üçin has öz içine alyjy etmek üçin agyry kesgitlemesini täzeden gözden geçirdi

Contactörite aragatnaşyk linzalary çagalarda görüş ýitgisini haýallaşdyryp biler

Contactörite aragatnaşyk linzalary çagalarda görüş ýitgisini haýallaşdyryp biler (2022)

Uly adamlarda görüş ukybyny azaltmaga kömek edýän ýörite kontakt linzalary, uzakdan görýän çagalarda gözüň ýitmegine kömek edip biler

COVID ýaşynda-da öňüni alyş synaglaryny ýatdan çykarmaň

COVID ýaşynda-da öňüni alyş synaglaryny ýatdan çykarmaň (2022)

Adamlar kolonoskopiýalary, papkalary, mamogrammalary başdan geçirýärler: öňüni alyş bejergisi 2020-nji ýylyň birinji ýarymynda tamamlanýar

Çeňňek sanjym edilmedik ýa-da sanjym edilmedik çagalara towuk keseliniň töwekgelçiligini döredýär

Çeňňek sanjym edilmedik ýa-da sanjym edilmedik çagalara towuk keseliniň töwekgelçiligini döredýär (2022)

Çeňňek we towuk keseli şol bir wirusdan döreýär. Çagalaryňyza towuk keseline doly sanjym edilmedik bolsa, wirusy gysgyçly adamdan alyp bilerler