Semizlik stigmasy: gelip çykyşy we netijeleri
Semizlik stigmasy: gelip çykyşy we netijeleri
Anonim

Çagalaryň semremegi meselesinde täzelik näme? Birinjiden, häzirki gözlegleriň hasabaty - semizlik baradaky kyn maglumatlar - dürli habar beriş serişdeleri tarapyndan halka ýetirilýär. Köplenç bu gözlegleri ortaça adamyň düşünip biljek zadyna terjime etmegi öz içine alýar. Adatça bu düşündiriş manysyny berýär, käwagt bolsa ýalňyş düşündirmegi ýa-da bilkastlaýyn ýalňyş görkezmegi aňladýar. Mysal üçin, gözleg köplenç mahabat berijiler tarapyndan ulanylanda şübhelenýär we esasanam mahabat berijiler tarapyndan tölenende, çynlakaý gapma-garşylyklara sebäp bolýar.

Soň bolsa, semizlik, özümiziň we beýleki adamlaryň pikirleri we duýgularyny ýygnaýan anketalar bar. Agramymyzdaky kynçylyklary, ýa-da agramymyza bolan garaýşymyzy ýa-da beýlekileriň agram meselesini we ikisinde-de edilmeli zatlarymyzy açýarys. Mysal: öz pikirlerini näbelli, päsgelçiliksiz aç-açanlyk bilen beýan edip biljek çagalar we ýetginjekler üçin dowam edýän Weigh2Rock soragnamalarynyň dowamy.

Semizlik baradaky garaýyş, semizligiň stigmatizasiýasyny goşmak bilen ägirt uly şahsy netijelere eýe. Bu garaýyşlar diňe semizligiň öňüni almak üçin niýetlenen kanunlara däl-de, köpçülige uly täsir edip biler.

Seýrek ýagdaýlarda ýokary wezipä saýlanan semiz adam, esasanam şol adam aýal bolsa. Semizlik hakda kök uran garaýyşlaryň biri, aýalda erkeklere garanyňda has az kabul edilip bilner. Elbetde, uly syýasatçylar bar. Ilki bilen işe girişenlerinde beýle uly däldi, ýöne yzygiderli gaýtadan saýlandy. Inçe syýasy kandidatlaryň ileri tutulmagy, adamlaryň ýagyň häkimiýete geçmäge ukyplylygyna takyk garaýyşlaryny görkezýär.

Elbetde, kampaniýa ýagdaýynda artykmaç agram islenmeýän bir zadyň görünýän alamaty hökmünde kabul edilýär. Belki, saýlawçylaryň içinden: "Beline gözegçilik edip bilmeýän biri hökümetiň çykdajylaryna gözegçilik edip bilermi?"

Artykmaç kandidatlara garşylyk instinktmi ýa-da metbugat tarapyndan ösdürilýärmi? Bu dogrymy? “Bloomberg View” columnurnalynyň synçysy Maýkl Kinsli prezidentlige belli bir kandidata degişlilikde bu soraga girýär. Kinsliniň zehini gaty gury, yhlasy diliň ýaňagyndan aýyrmak käwagt kyn we dürli garaýyşlary sitata berýär:

Onuň aşa agramlydygy (we "aşa köp" kesgitlän kim) biziň işimiz näme? Syýasatyny halaýan wagtymyz näme üçin hatda alada etmeli?… Artykmaç semremek populist hökmünde, Kembrijiň ýa-da Günbatar Golliwudyň üstünden geçýän ýüzleý tendensiýalara biperwaý garaýan biri hökmünde… Bu ýerde köp sanly goşun bar. Mümkinçilik dörese, ejir çekýän adam üçin söweşmäge aşa agramly … Aýgytly, tertipli tagallalar bilen, ol peselip biler we semremek epidemiýasy hakyky we howply bolany üçin. Prezident hökmany suratda görelde alar … Belki-de, milli isleglerimizi gözegçilik astynda saklamaga kömek eden bolsa gerek. Heöne ilki bilen özüne gözegçilik etse, kömek ederdi.

Pikirler nireden gelýär? Jon Hopkins Bloomberg jemgyýetçilik saglygy mekdebi bu mesele boýunça birnäçe gözleg geçirdi. Has takygy, gözlegçiler adamlaryň çagalyk semizligini ýok etmegiň iň gowy usuly baradaky düşünjelerini nädip emele getirýändiklerini bilmek islediler. Olar şeýle netijä geldiler …

… çagalyk semizligine garşy göreşmegiň açarlarynyň şahsy hereketleriň üýtgemegi ýa-da marketing we daşky gurşaw ýaly ulgam derejesindäki faktorlar esasy habar çeşmäňize bagly bolup biljekdigine ynanýarsyňyzmy. Gözlegçiler habar beriş serişdeleriniň çagalyk semizligi baradaky çarçuwasyny gözden geçirdiler we teleýaýlym habarlarynyň beýleki habar çeşmelerine garanyňda çözgüt hökmünde şahsy özüni alyp barşyň üýtgemegine ünsi jemländigini, gazetleriň bolsa ulgam derejesindäki çözgütleri kesgitlemeginiň has ähtimaldygyny anykladylar.

Kollein Barri, ylymlaryň kandidaty, M.P.P., Minnesota uniwersitetiniň, Sarah Lawrens kollejiniň we aleeliň jemgyýetçilik saglygy mekdebiniň kärdeşleri tarapyndan goşant goşan bu işiň esasy awtory. Ine, gaty erbet bir tapyndy:

Gözlegçiler, on ýyllyk okuw döwründe azyk we içgi salgytlary, söwda enjamlarynyň çäklendirmeleri we mahabat düzgünleri ýaly azyk we içgi senagatyna çäklendirmeler bilen baglanyşykly çözgütleriň agzalýandygyny gördüler, ýöne soňky döwürde düýpgöter azaldy. ýyllar.

Näme üçin bu möhüm? Munuň jogaby aleeliň howandarlygynda Barriniň ýolbaşçylygyndaky has irki gözleg taslamasynda-da bar. Muny kesgitledi …

… semizlik derejesiniň ýokarlanmagyna, esasan, erbet saýlamalar sebäpli garaýan adamlar, mekdep günortanlyk nahar programmalaryny üýtgetmek, iýmit bellikleri ýa-da gereksiz iýmitlere salgyt salmak ýaly köp sanly saglyk meselelerine goldaw bermeýärler. Munuň tersine, semizligiň ýokarlanmagyny esasan azyk we içgi senagaty tarapyndan köpçülikleýin manipulýasiýa edilmegi ýa-da käbir etraplarda sagdyn, elýeterli iýmit ýetmezçiligi ýaly daşarky faktorlaryň netijesi hökmünde görýänler, täze saglyk görnüşinde hökümetiň gatyşmagyny goldaýarlar. syýasatlary we maksatnamalary.

Başga sözler bilen aýdylanda, semizleri gözegçilikden çykarylýan güýçleriň pidasy hökmünde görkezýän habar beriş serişdelerine üns berýän adamlar köpçülige çözgüt gözlemäge we bu çözgütler üçin salgyt dollaryny sarp etmäge taýýardyrlar. Şahsy jogapkärçiligi nygtaýan habar beriş serişdelerine üns berýän adamlar beýle däl. Sebäbi köp adamyň pikiriçe, şahsy jogapkärçiligiň möhümdigini kabul etmek, semizleri öz ýagdaýlary üçin günäkärlemek manysyny berýär, bu bolsa syýasy netijelere sebäp bolýan stigmatizasiýa görnüşi bolup, ýerli ýerlerde kömegiň ýokdugyny ýa-da ýokdugyny görkezýär. derejesi.

Mowzuk arkaly meşhur