Jynsparazlyk we jynsparazlyk meňzeş akyl prosessleri bilen baglanyşykly
Jynsparazlyk we jynsparazlyk meňzeş akyl prosessleri bilen baglanyşykly
Anonim

Gözlegçiler iki diskriminasiýa häsiýetiniň - jynsparazlygyň we jynsparazlygyň arasynda baglanyşyk tapdylar we deňligi höweslendirmekde bilimiň zerurdygyny maslahat berdiler.

UPV-iň Psihologiki synaglar boýunça professory we awtorlarynyň awtory Maite Garaigordobil: "Duşmançylykly bolsun, aýal-gyzlary pes jyns hökmünde görýän ýa-da hoşniýetli adamlar, aýallaryň has gowşak jynsdygyna ynanýan adamlar jynsparazlyk tendensiýasyna eýe" -diýdi. okuw.

Bask ýurt uniwersitetiniň (UPV-EHU) gözleg topary, garaýyşly garaýyşlaryň käbir sosial toparlar baradaky umumy çaklamalara esaslanýandygyny we şahsyýet aýratynlygy bolup biljekdigini aýtdy.

Garaigordobil: "Netijeler, şeýle garaýyşly garaýyşlaryň şahsyýet aýratynlygy bolup biljekdigini görkezýär" -diýdi.

Gözlegde 18 ýaşdan 65 ýaş aralygyndaky Bask ýurdundan 802 gatnaşyjy bar. Iki prosesiň hem ýakyndan baglanyşyklydygyny we olaryň dürli sosial toparlaryň arasyndaky gatnaşyklar baradaky has umumy ynançlara esaslanjakdygyny görkezdi.

Authorazyjy "Seksizm awtoritarizm we sosial agdyklyk etmek bilen baglanyşykly" -diýdi. "Başga sözler bilen aýdylanda, seksist adamlar iýerarhiýany we sosial deňsizligi kabul edýärler, dürli sosial toparlaryň özüne mynasyp statusynyň bardygyna ynanýarlar we degişli sosial synpyň iň gowudygyny duýýarlar."

Şeýle hem, seksizmiň immigrantlar bilen gatnaşygy barada aýdylanda, jynsparazlygyň pes medeniýetara duýgurlygy bilen baglanyşyklydygyny tassyklady, şeýle hem tapawutlara hormat goýmagyň pes derejesini, immigrantlara bolan ynamy we olar bilen işleşmek islegini görkezdi.

Bilim

Gözlegiň başga bir awtory Jone Aliri we Garaigordobil, jynslaryň arasynda deňligi höweslendirmek we saklamak we başgalara hormat goýmak üçin bäbeklik we ýetginjeklik döwründe psihologiki bilimiň ähmiýetini we zerurdygyny bellediler.

"Jynsparazlygy öňünden aýdýan üýtgeýänleriň biri öňdengörüjilikdir. Bu, umuman alanyňda, düşünjäni azaltmak üçin psihologiki gatyşmagyň seksizmiň azalmagyna kömek etjekdigini aňladýar" -diýdi.

Jynsy gatnaşyk we özüni pes hasaplamak

Authorazyjynyň başlangyç çaklamasy, özüňe pes baha bermek bilen seksizmiň arasynda baglanyşyk bar bolsa-da, gözleg bu çaklamanyň nädogrydygyny ýüze çykardy.

Gözleg, özüňe pes baha bermek bilen seksizmiň arasynda hiç hili baglanyşygyň ýokdugyny görkezdi.

Awtorlar "Öz-özüňe hormat goýmagyň şahsy gatnaşyklarda möhüm rol oýnaýandygyny göz öňünde tutup, negatiw arabaglanyşyk taparys diýip umyt edýärdik, has dogrusy, özüňi görkezmek näçe pes bolsa, seksizmiň derejesi hem şonça ýokary" -diýdi.

Öňki gözlegler, özüňe pes baha bermek agalyk etmek ýa-da agressiwlik ýaly negatiw şahsyýet gatnaşyklaryny döredip biljekdigini görkezýärdi. Şeýle-de bolsa, Garaigordobil "bu täze maglumatlar bu iki üýtgeýjiniň arasynda hiç hili baglanyşygyň ýokdugyny we bar bolanda diňe erkeklerde tapylýandygyny we gaty güýçli däldigini görkezýär" -diýdi.

Jynsy gatnaşyk we öz-özüňi görkezmek

Şeýle-de bolsa, awtorlaryň pikiriçe, seksizm adamlaryň özlerine nähili garaýandyklaryna täsir edýär.

Garaigordobil: "Duşman jynsparazlygyň has ýokary derejesi bolan erkekler erkeklik bilen baglanyşykly sypatlary ulanýarlar, ýagny fiziki taýdan güýçli, batyr, özüne ynamly, kesgitli, haýran galdyryjy we ş.m." "Duşman jynsparazlygy görkezýän aýallar, aýal-gyzlyga garşy gaty bir hyzmatdaşlyk etmeýän, gaty çydamly däl, gaty rehimli we gaty duýgur ýa-da duýgur däl häsiýetleri ulanýarlar."

Hoşniýetli seksizmde ýokary bal gazanan erkekler, aýallyk bilen baglanyşykly sypatlary, mylaýym, dostlukly we gowy zatlary ulanýarlar.

Hoşniýetli seksparazlygy görkezen aýallar üçin hem şeýle boldy.

Authorsazyjylar seksparazlyk we onuň öz-özüňi duýmak bilen baglanyşygy barada aýdylanda, adamlar seksizmiň erkeklere we aýallara täsir etmeýändigini ýatdan çykarmaly däldirler.

Garaigordobil: "Jynsparazlyk erkeklere artykmaçlyk derejesinde durmaga mümkinçilik berýän bolsa-da, aýal-gyzlaryň ähli mümkinçiliklerini ösdürmegine päsgel berýär" -diýdi.

"Jynsparazlyk, jyns deňsizligini saklaýan esasy ynançlaryň biridir we jynsparazlyk bilen maşgaladaky zorlugyň arasyndaky ýakyn arabaglanyşygy ýadymyzda saklasak, deňligi höweslendirmek we düşünjäni azaltmak umuman zorlugyň öňüni almaga oňyn täsir eder."

Mowzuk arkaly meşhur