Jo Frazieriň ölüminden soň, boks dünýäsinde ýas we başga ýerlerde
Jo Frazieriň ölüminden soň, boks dünýäsinde ýas we başga ýerlerde
Anonim

Boks pudagynda we daşyndaky adamlar Joe Frazieri çempion diýip atlandyrdylar we sişenbe güni boks rowaýaty Joe Frazieriň ölüminden soň, "Asyr söweşi" filminde Muhammet Alyny ýenjmegi bilen iň meşhur bolmagy mümkin.

Alynyň Fraziere gönükdirilen öňki kemsitmelerine garamazdan, Ali öňki nemesiniň ölümine gynanýandygyny aýtdy.

Ali öz beýanynda "Dünýä uly çempiony ýitirdi" -diýdi.

“Smokin” Joe ady bilen hem tanalýan Frazier, “Maniladaky Trilla” diýlip yglan edilen Ali bilen söweşdi we Alyny halkada ýeňen ilkinji adam boldy.

67 ýaşly Frazier, bagyr keseli bilen gysga söweşden soň duşenbe güni agşam aradan çykdy.

Aly ýazdy: "Men Jo-ny hemişe hormat we haýran galmak bilen ýatlaýaryn. Maňa maşgalasyna we ýakynlaryna duýgudaşlyk bildirýärin".

SB Nation-da habar berlişi ýaly, meşhur söweşi öňe sürýän Bob Arum Frazieriň iň beýiklerinden biridigini aýtdy.

“Jo Frazier ähli döwürleriň iň beýik söweşijilerinden biri we hakyky adam hökmünde ýatda saklanmalydyr. Ol özi üçin çykyş eden ýigit. Ol eglişik etmedi we hemişe halkada 100 göterim berdi. Joe 100 göterim bermedik halkada hiç wagt söweş bolmady.”

Arum, Frazieriň “Maniladaky Trilla” filminde Ali bilen söweşiniň boks taryhynda iň uly söweş bolandygyny aýtdy.

“Ilkinji söweşde özüni beýik, beýik adam we beýik, beýik söweşiji hökmünde görkezdi. Üçünji söweş boks taryhynda iň uly söweş boldy. Hemişe. Şu wagta çenli iň uly söweş. Maniladaky koliseýden çykyp, daşary çykanym henizem ýadymda. Asmanda Gün şeýle bir beýikdi welin, bize urýardy. Bu diýen ýaly diýen ýalydy. Justaňy gören zatlarymyz äşgär däldi. Iki adam ähli döwürdäki beýik söweşleriň birinde söweşýär. Bu meniň giden ýyllarymyň hiç haçan ýatdan çykmajak zadydyr."

Filadelfiýanyň boks rowaýaty Bernard Hopkins şäheriň Jo Frazieriň hormatyna heýkel gurmalydygyny aýdýar.

"Dünýäde Filadelfiýa gelip, Jo Frazieriň kimdigini tanamaz ýaly hiç hili ýol ýok. Filadelfiýa beren ähli ýüregine we söýgüsine minnetdarlyk bildirip iň uly heýkeli gurmagyň iň amatly wagty. Diňe haçan ökünýändigimizi aýtmak gerek. el degirmek we görmek üçin ol ýerde däl. Aramyzda gaty üýtgeşik bir adamyň bardygyna düşünmedik, hemmämiziň pikirimizçe. Muny ýaşap ýörkä aýtdym, indi aýdýaryn. Bu ýeke-täk zat."

Kikboks boýunça öňki dünýä çempiony, Frazieriň şahsyýetini tanaýan Lui Neglia, Medisina Daily gazetine Frazieriň ölümine gynanýandygyny, ýöne höwesini ýaşap, ony taryhda ýitiren bagtly adamdygyny aýtdy.

“Uly çempion boldy. Boks taryhynyň galan bölegine girjek “Asyr söweşi” -de ýeňilmezek Muhammet Alyny ýeňendigi üçin hemmeler ony ýatda saklarlar. Näme bolsa-da, elmydama berk durýardy we hemişe pozitiwdi "-diýdi Neglia.

Şeýle hem, “dünýäniň iň beýik söweşijilerinden biri” diýip atlandyran Frazieriň “kikboks oýnamagy gowy görýändigini” we bu rowaýatyň hatda Neglýanyň Atlantik şäherindäki birnäçe wakasyna-da gidendigini aýtdy.

Neglia, Frazieriň pajygaly we wagtyndan öň ölendigini, ýöne Frazier üçin begenýändigini, sebäbi Frazieriň “ajaýyp durmuşda ýaşandygyny, bagtly durmuşda ýaşandygyny, höwesini ýaşandygyny” we köp adamyň muny edip bilmejekdigini aýtdy.

Neglia: "Onuň şeýle ýaş ölendigi utanýar, ýöne onuň bagtly adamdygyny bilýärsiňiz, ajaýyp durmuşda ýaşady, hyjuwyny ýaşady we arzuwlaryny amala aşyrdy, köp adam muny edip bilmeýär" -diýdi Neglia.

"Ol söweşijiniň ýüregi … arslanyň ýüregi".

Mowzuk arkaly meşhur