ABŞ 2013-nji ýyla çenli Hytaý, Braziliýa üçin iki gezek wiza bermek isleýär
ABŞ 2013-nji ýyla çenli Hytaý, Braziliýa üçin iki gezek wiza bermek isleýär
Anonim

ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň işgärleri sişenbe güni Hytaýda we Braziliýada ABŞ-nyň wizalaryna bolan islegiň artýandygyny we immigrantlara berilýän wizalaryň sanyny giňeltmek baradaky edaranyň maksatlaryny ara alyp maslahatlaşdylar.

Wiza hyzmatlarynyň dolandyryjy müdiri Ed Ramotwskiniň pikiriçe, hökümet şu ýyl Hytaýda 35 göterim, Braziliýada bolsa 44 göterim köp wiza berdi.

Sişenbe güni telefon konferensiýasy arkaly reportersurnalistler bilen söhbetdeş bolan resmiler ABŞ-nyň immigrasiýa kanunyna düşünýän we wizalara bolan islegiň artmagyna kömek etjek geljek ýylda Hytaýa we Braziliýa ýene 100 ofiser ibermegi meýilleşdirýändiklerini aýtdy.

“Soňky bir ýylda Hytaý we Braziliýa ýaly ösýän ýurtlarda wiza isleginiň görlüp-eşidilmedik ýokarlanandygyny gördük. Geçen ýyl ýokary hünärli konsullyk toparymyz dünýäde 7,5 milliondan gowrak wiza berdi. Bu, 2010-njy maliýe ýylynda 17 göterim ýokarlanmany görkezýär "-diýdi.

Ramotowski bu edaranyň 2013-nji ýyla çenli Hytaýda 2,2 million wiza we Braziliýada 1.8 million wiza meselesini çözmek mümkinçiligini artdyrjakdygyny aýtdy.

Howpsuzlyk meseleleri

Ramotowski 11-nji sentýabrda wiza üçin dünýäniň üýtgändigini we esasy aladasynyň Amerikany goramakdygyny aýtdy.

“Amerikanyň serhetlerini goramak üçin birinji hatarda duranymyzda howpsuzlyk ilkinji nobatda durýar. 11-nji sentýabrdan soň dünýä boýunça syýahat derrew azaldy, ýöne 2005-nji ýyldan bäri wiza berişlerimiziň 42 göterim ýokarlanandygyny gördük. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna gelýän her bir daşary ýurtly myhman üçin wiza gerek däldigini bellemek möhümdir "-diýdi.

Amerika gelýän daşary ýurtly syýahatçylaryň takmynan 65 göterimine wiza gerek däl. Wizadan ýüz öwürmek maksatnamasy boýunça Kanadadan we ýurtlardan gelýärler.

“Şeýle-de bolsa, wizalar barada aýdylanda bolsa, biziň işimiz myhmanhanalarda galmak, restoranlarymyzda naharlanmak, Amerikan önümlerini satyn almak we beýik ýurdumyzyň ajaýyplyklaryndan lezzet almak üçin Amerikanyň serhetlerini goramakdyr. Howpsuzlygyň ilkinji nobatda durýandygymyzy bellemelidiris we her wiza kararyny milli howpsuzlyk karary hökmünde görýäris. Şeýle hem, halkara syýahatynyň ABŞ ykdysadyýeti, iş ýerleri we mümkinçilikler we möhüm milli bähbitlerimiz üçin möhümdigini bilýäris "-diýdi Ramowski.

Maksatlar we yzky sahypany ýeňilleşdirmek

Agentligiň ABŞ-a täze gelýänleri garşylamak üçin döredijilik we innowasiýa usullaryny ulanýandygyny aýtdy.

"Biziň maksadymyz, 2013-nji ýyla çenli Hytaýda 2,2 milliondan gowrak wiza we Braziliýada 1,8 million wiza çözmek üçin mümkinçiliklerimizi giňeltmek."

ABŞ-nyň Pekindäki ilçihanasynyň konsullyk meseleleri boýunça ministr geňeşçisi Çak Bennetiň aýtmagyna görä, 2010-njy maliýe ýylynda ilçihananyň hytaýly dalaşgärler üçin ABŞ-nyň 1 milliondan gowrak wizasy 34 göterim ýokarlandy.

Bennett: "Şeýle hem, hytaýly syýahatçylar we işewür syýahatçylar üçin has uzak möhletli wiza bermek isleýäris, emma ABŞ-nyň kanuny ABŞ-nyň raýatlaryna ikitaraplaýyn çemeleşmegi talap edýär" -diýdi.

ABŞ-nyň Braziliýadaky ilçihanasyndaky konsullyk işleri Donald Jeýkobson, ilçihanasynyň ýaňy tamamlanan maliýe ýylynda 820 000-den gowrak wiza tassyklandygyny, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 42 göterim ýokarlandygyny aýtdy.

“Häzirki wagtda yzagalaklygy azaltmak üçin Braziliýada wagtlaýyn nobatçy işgärleriň uly toparyny kabul edýäris. Ösüş 2011-nji ýylyň sentýabr aýynda başlany bäri, yzagalaklygy 10 göterimden gowrak azaltdyk "-diýdi.

Bennet we Jeýkobson ikisi hem her ýurtdaky konsullyk hyzmatlarynyň sagadyny artdyran Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, wizalara bolan islegiň öwezini dolmak üçin indiki ýylda Hytaýda we Braziliýada ýene 50 konsullyk işgärini goşjakdygyny aýtdy.

Mowzuk arkaly meşhur