AIDS ABŞ-daky afrikaly immigrantlar üçin alada döredýär
AIDS ABŞ-daky afrikaly immigrantlar üçin alada döredýär
Anonim

1-nji dekabrda Bütindünýä AIDS gününiň golaýlamagy bilen, gözleg ABŞ-daky afrikaly immigrantlaryň arasynda AIDS-iň ilatyň saglygy meselesinde galýandygyny görkezdi.

Sincinnati uniwersitetiniň gözleglerine görä, anketada Ogaýoda 21 ýaşdan 61 ýaş aralygyndaky 400-den gowrak afrikaly immigrant bar, ortaça 36 ýaşy bilen 21 ýaşdan 61 ýaş aralygy.

Maksat, AIW / AIDS ýokaşmasy we AIDS-den ölüm derejesi dünýäde iň ýokary bolan Afrikanyň köp ýerinde ara alyp maslahatlaşmak üçin gadagan hasaplanýan AIDS / AIW we jyns gatnaşyklaryna bolan garaýyşlary barlamakdy.

Demirgazyk Kentukki uniwersitetiniň professory Mäti Asare tarapyndan geçirilen 64 sorag soragnamasynda prezerwatiwiň ulanylyşy, bir monogamly hereket we jynsy gatnaşyklar baradaky garaýyşlar barlandy.

Gatnaşanlaryň 51 göterimi soňky aýda jynsy gatnaşykda bolandyklaryny, ýöne prezerwatiw ulanmaýandygyny aýtdy.

412 adamdan 87 göterimi soňky aýda bir ýanýoldaşy bilen jyns gatnaşykda bolandygyny, 12 göterimi bolsa birnäçe jynsy ýoldaşynyň bardygyny habar berdi.

Asare: "Köp aýallylyk Afrikanyň käbir ýerlerinde kabul ederlikli hereket, şonuň üçin bu ilatyň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda täze bir medeniýete uýgunlaşmagy sebäpli köp aýallylyga bolan garaýyşlary hem öwrenmek isledim". "Anketde, jynsy hyzmatdaşlaryň köpüsini habar berýän 12 göterimden, soraga gatnaşanlaryň köpüsiniň prezerwatiw ulanmaýandyklaryny ýa-da jynsy gatnaşyklaryny partnýorlary bilen ara alyp maslahatlaşmandygyny habar berdi."

Birnäçe partnýorlar bilen prezerwatiwleri ulanmaýandyklaryny habar beren gatnaşyjylar, AIW / SPID keseliniň döremek ähtimallygyndan gorkmaýandyklaryny, sebäbi “özlerini duýmaýandyklaryny” aýtdylar.

Asare aýal-gyzlaryň jynsy gatnaşyklar partiýasy barada aragatnaşyga başlamak ähtimallygynyň pesdigini, sebäbi aragatnaşyk we prezerwatiw ulanylyşynyň durnukly gatnaşykda ynamsyzlyga sebäp boljakdygyny duýdular.

CECH tarapyndan maliýeleşdirilýän bu anket, sorag edilenleriň käbiri ýaş wagtynda ene-atalary bilen jyns gatnaşyklary barada aç-açan aragatnaşyk saklandyklaryny anyklady, bu bolsa öz gezeginde bu aragatnaşyk kanallaryny hyzmatdaşlary bilen açmaga mümkinçilik döretdi.

Asare, Amerikan medeniýetine has köp goşulan gatnaşyjylaryň jynsy aragatnaşyk we howpsuz jyns gatnaşyklary barada aç-açan pikirleriniň bardygyny hem sözüniň üstüne goşdy.

Asare afrikaly immigrantlara saglyk bilimini ýokarlandyrmak we dürli Afrika medeniýetlerine gönükdirilen interwensiýa meýilnamalaryny düzmek boýunça geljekki gözlegler bilen gyzyklanýandygyny aýtdy.

Authorsazyjylar Asare-iň gözlegleriniň UC-nyň Bilim, Jenaýat Adalat we Adam Hyzmatlary (CECH) kollejinde saglygy goraýyş we bilim maksatnamasyndan geçen tomus doktorlyk derejesini tamamlamagyna sebäp bolandygyny ýazdylar.

Mowzuk arkaly meşhur