Herman Keýn jynsy zorluk baradaky soňky aýyplamalary ret edýär
Herman Keýn jynsy zorluk baradaky soňky aýyplamalary ret edýär
Anonim

Häzirki wagtda Respublikan partiýanyň prezidentlige kandidaturasy üçin saýlaw uçastogynyň golaýynda dalaş edýän Herman Keýn sişenbe güni ýerliksiz hereket we jynsy zorluk baradaky aýyplamalaryň “ýalandygyny” we “beýle bolmandygyny” aýtdy.

Ol metbugat ýygnagynda reportersurnalistlere "Men hiç haçan hiç kim bilen ýerliksiz hereket etmedim" -diýdi.

Şeýle hem, Keýn Milli restoran birleşiginde Keýn üçin işleýän Karen Krauşaryň öňe süren soňky talaplaryny ret etdi. Häzirki wagtda Gazna ministrliginiň metbugat sekretary bolup işleýär. Aýyplamalar bilen köpçülige çykan ikinji aýal we umumylykda bäşinji aýaldy. Krauşar güman edilýän waka barada jikme-jik maglumat bermedi.

Çikagoda ýaşaýan Şaron Bialek duşenbe güni metbugat ýygnagyny geçirip, 1997-nji ýylda Keýn tarapyndan jyns taýdan zorlanandygyny aýtdy. Syýasatçynyň garşysyna kazyýet işini açmaýandygyny, ýöne öz hekaýasyny aýtmak isleýändigini aýtdy.

Bialek, Kabyla garşy jynsy zorlugy öňe süren ilkinji aýal.

Duşenbe güni Nýu-Yorkorkda geçirilen metbugat ýygnagynda Bialek reportersurnalistlere 1997-nji ýylda Waşingtondaky paýtagt Hiltonda Keýn bilen agşamlyk naharynda duşuşandygyny, sebäbi iş tapmakda Kabile ýüz tutandygyny aýtdy. Şol wagt Milli restoran birleşiginde işleýärdi.

Bialek metbugat ýygnagynda "Birden elini aýagymyň üstünde, etegimiň aşagynda goýup, jyns agzalarymyza ýetdi" -diýdi. Bialek, söýgülisine we "şol wagt halypasyna" Kabylyň ýerliksizdigini aýtdy we "utanýandygyny" aýtdy, ýöne jikme-jik maglumat bermedi.

Keýn restoran zynjyrynyň öňki eýesi we Milli restoran birleşiginiň öňki prezidenti we baş direktory.

Mowzuk arkaly meşhur