Nensi Grace DWTS-den aýryldy; Görkeziş wagtynda 23 funt
Nensi Grace DWTS-den aýryldy; Görkeziş wagtynda 23 funt
Anonim

Sişenbe güni “arsyldyzlar” ýaryşyna gatnaşýan Nensi Greýs bilen tans etmek üçin ses berildi, ýöne muňa garamazdan 8 hepdelik dowam eden döwründe 23 kilo ýitirip bildi.

Duşenbe güni agşam, Greýs we onuň hyzmatdaşy Tristan MakManus beýleki bäsleşige gatnaşanlary azyndan ýedi bal yzda goýup, ýok edilmegiň bosagasynda durdular.

Ballaryň başynda aktýor J.R. Martinez we ýoldaşy Karina Smirnoff 60 oçko toplady. Martinez sergide ajaýyp bal gazanan ilkinji bäsleşige gatnaşdy.

Duşenbe gününe çenli ol oňyn boldy.

"Entek gutaranok! Biz sizi söýýäris we dowamly goldawyňyz üçin sag bolsun aýdýarys!" Twitterde ýazdy.

Horlanmak

51 ýaşly teleýaýlym alyp baryjy we ekizleriň enesi, gündelik iş bilen tomaşanyň arasyndaky berk meýilnamanyň hatda açlygy hem aradan aýyrandygyny aýtdy.

"Hollywood Reporter" -iň habaryna görä, "23 kilo ýitirdim" -diýdi. "Bu ajaýyp zat. Hatda synap görmedim. Dogrusyny aýtsam, bu gowy iýmit däl. Hiç kime maslahat bermeýän" Iýmekden gaty ýadadym "diýeti."

Emma Gres, horlanmagyny fiziki işjeňliginiň ýokarlanmagy bilen baglanyşdyrýar. Mundan ozal horlanmagyny tansyň "zyýanly täsiri" diýip atlandyrypdy we bu sergä gatnaşmak üçin Los Anjeles şäherine gitmegi bilen baglanyşdyrýardy.

Mowzuk arkaly meşhur