Döş we ýumurtgalyk düwnük sanjymy Wadany görkezýär
Döş we ýumurtgalyk düwnük sanjymy Wadany görkezýär
Anonim

Sişenbe güni çap edilen gözleglere görä, düwnük ýa-da ýumurtgalyk düwnük keseli bolan aýallar bilen geçirilen kiçijik bir barlagda, düwnük keseline garşy sanjym, kämahal umumy ýaşaýyş wagtyny gowulaşdyrýar we käbir döş rak kesellerinde bu keseliň öňüni alýar.

Milli düwnük institutynyň alymlary beýleki organlara ýaýran döş ýa-da ýumurtga keseli bilen kesellän 26 hassany hasaba aldylar we olary her aý PANVAC sanjymy bilen sanjymlara bellediler. Bu hassalar eýýäm ep-esli derejede öňünden saýlandy, olaryň 21-si azyndan üç sany himiýa bejergisini aldy.

PANVAC sanjymynda MUC-1, CEA we üç sany T öýjükli kostimulýator molekulalary üçin transgenler bar. Bedeni çiş öýjüklerine hüjüm etmek üçin mejbur edýär.

Döş keseli bilen kesellän 12 hassanyň arasynda ortaça ösüş 2,5 aý, ortaça diri galmak 13,7 aý boldy. Dört näsagda durnukly kesel bardy.

Ovumurtgalyk düwnük keseli bilen kesellän 14 näsag üçin ortaça iki aý, ortaça diri galmak 15 aý boldy.

Idearamaz täsirleri, adatça, sanjym edilýän ýerdäki reaksiýalar ýumşakdy.

"Bu sanjym bilen, käbir hassalarda kliniki jogaplara sebäp bolýan immun jogaplaryny aç-açan döredip bileris" -diýip, gözlegçi Jeýms Gulli, MD, ylymlaryň kandidaty, çiş immunologiýa barlaghanasynyň kliniki synag toparynyň müdiriniň orunbasary we orunbasary aýtdy. Milli düwnük institutynda biologiýa.

Gulliniň pikiriçe, rak keseline garşy sanjymlar artýar we haýsy sanjymlaryň haýsy hassalara peýdalydygyny kesgitlemek üçin has köp gözleg gerek. "Bu gözlegde käbir näsaglarda görlen yzygiderli peýda bejeriş waksinalarynyň zäherlenmesiz kliniki netijelere täsir edip biljekdigini görkezýär" -diýdi. "Şeýle-de bolsa, netijelilige ýeterlik baha bermek üçin degişli näsag ilat arasynda has köp gözleg gerek".

Mowzuk arkaly meşhur