Ownuk kapsulalar garyn ýagyny azaldýar
Ownuk kapsulalar garyn ýagyny azaldýar
Anonim

Täze gözlegde, genetiki taýdan döredilen öýjükleri öz içine alýan kiçijik kapsulanyň garnyň töweregindäki ýagy azaltmak üçin ýeterlik boljakdygy aýdylýar.

Haýwan modelleri boýunça geçirilen gözleg kapsuladaky öýjükleriň hatda garnyň käbir öýjüklerini termogen öýjüklere öwürendigini ýüze çykardy. Gözlegçileriň bellemegine görä, bejergi 80 günüň içinde garnyň töweregindäki ýagyň 20 göterimini azaltmakda täsirli.

Fatagy ýakýan öýjüklere sanjym edilen syçanlar bejergiden soň birneme agramyny aldylar, ýöne ep-esli agram salmadylar we möhüm organlaryň töwereginde ýag ýygnaýan öýjükleriň bäşden birine çenli ýitdiler.

Wisseral ýag, organlary gurşap alýan ýagyň görnüşidir. Wisseral ýag, ýürek keseli we süýji keseli ýaly dürli saglyk problemalary bilen baglanyşyklydyr. Gözlegçiler, garyn ýagy üçin jogapkär bolan ak ýag öýjüklerine garşy göreşmek üçin goňur ýag öýjüklerini ulandylar.

Goňur ýag öýjükleri wisseral ýagy emele getirmäge mümkinçilik berýän faktor ýok öýjükler bilen birleşdirildi. Soňra bu gysylan öýjükler jele meňzeş kapsulada ýerleşdirildi. Kapsula bedende immunitetiň döremezligi üçin döredilipdir.

Kapsula alginat-poli-L-lizin atly birleşmeden ýasalýar. Bu birleşme genetiki taýdan döredilen öýjükleri gurşap alýar we immunitet ulgamyndan goraýar, şol bir wagtyň özünde kapsulada ýokumly maddalaryň ýoklugyny üpjün edýär.

Gözlegiň esasy awtory, Ogaýo Döwlet Uniwersitetinden ylymlaryň kandidaty Ouliana Ziouzenkowa, gözlegleriň, adam synaglaryndan geçse, hassalaryň semremegine kömek etjekdigini aýtdy. Metbugat habarnamasyna görä, maşk edip bilmeýän we horlanmaly adamlar bu bejergiden peýdalanyp bilerler.

Bejergi haýwan modellerinde synag edildi. Gözlegde üç toplum syçan gatnaşdy. Birinji toplumda hiç hili bejergi alynmady, ikinjisinde boş kapsulalar, üçünjisi genetiki taýdan döredilen öýjükler bilen kapsulalary aldy. Kapsulalar garyn boşlugyna iki sany wisseral ýag ýerinde sanjym edildi

Gözlegiň dowamynda ähli syçanlar ýokary ýagly iýmitdediler. Gözlegçiler bejergini kabul etmedik iki toplum syçanjygyň agramyny dowam etdirýändigini, bejergini alan syçanlaryň bolsa ilki bilen 23 günüň dowamynda horlanandygyny anykladylar. Bejergi alan syçanlar ahyrsoňy agramyny artdyrdylar, ýöne düýpli däldi we hatda ýokary ýagly dietada-da agramyny saklap bildiler.

Gözlegçiler bejerilen syçanlardaky wisseral ýag ýassygynyň adaty syçanlardan 20 göterim azdygyny anykladylar. Bu ýitgini, ýagy ýakýan Ucp1 atly bejerilen syçanlar üçin esasy belok ionynyň ýokary derejesi bilen baglanyşdyrýarlar.

Ziouzenkowa "Syçanlary sanjymdan soň 80 günüň dowamynda synladyk, kapsulanyň döwülmegi ýa-da çişmegi ýa-da çişmegi ýüze çykmady. Bu semizlik üçin arassa, ygtybarly bejergidir" -diýdi Ziouzenkowa.

"Sanjym edilen haýwanlarda ýylylyk önümçiligi has ýokarydy, ýöne düýpgöter ýokary däldi. Şonuň üçin haýsydyr bir jogap bar, ýöne hassanyň hal-ýagdaýyna zyýan ýetirýän ýaly däl. Haýwanlar hem sanjym edilmedik haýwanlardan az hereket edýärdi, Ziouzenkowa, muňa garamazdan, olar wisseral ýagy ýitirip bildiler. Olaryň glýukoza çydamlylygy ýokarlandy, bu wisseral ýaglaryň azalmagy bilen baglanyşyklydyr "-diýdi.

Adam synaglarynyň diňe iri haýwanlar boýunça geçirilen barlaglar üstünlikli geçensoň başlanjakdygyny aýtdy.

Gözleg Biomaterials theurnalynda çap edildi.

Mowzuk arkaly meşhur