Çilimi taşlamaga synanyşýarsyňyzmy? Yamalar, neşe serişdeleri kömek edýär
Çilimi taşlamaga synanyşýarsyňyzmy? Yamalar, neşe serişdeleri kömek edýär
Anonim

Çilimi taşlamaga synanyşýarsyňyzmy? Halkara gözlegiň netijesinde, çilimkeşler nikotin tegmillerini ýa-da reseptli dermanlary ulananlarynda has köp üstünlik gazanýarlar.

Geçmişdäki gözlegler, kliniki synaglarda işleýän ýaly, ýöne hakyky durmuşda beýle az bolany üçin, şeýle kömekleriň täsirliligine gapma-garşy subutnamalar berdi.

Addöne häzirki gözlegçiler, “Addiction” theurnalynda tapylan netijelere görä, käbir işden çykýan kömekleriň üstünlik gazanmak derejesi dört-alty esse ýokarydyr.

Täze Angliýanyň Buffalo şäherindäki Roswell Park rak kesel institutynyň statistika işgäri Karin Kasza: "Angliýada, Kanadada, Awstraliýada we ABŞ-da çilim çekýänler (neşe serişdeleri) ýa-da nikotin patchyny ulananlarynda synanyşyklary taşlap bilerler" -diýdi. Yorkork we kärdeşleri.

Kasza we onuň topary, ABŞ-da, Angliýada, Kanadada we Awstraliýada 7, 400-den gowrak uly çilimkeşiň işini taşlamak synanyşyklarynda, şol sanda her gezek çilimi taşlamak kararyna gelendiklerini ýada salýandyklaryny-da gözden geçirdi.

Soň bolsa azyndan alty aý çilimsiz galmakda näçeräk üstünlik gazandyklaryny görmek üçin bu adamlary yzarladylar.

Takmynan 2, 200 adam reseptli derman ýa-da nikotini çalyşmak bejergisini ulandy, galanlary ulanmady.

Taşlamak üçin hiç hili derman ulanmadyklaryň arasynda bäş göterimi alty aý çilimsiz galmagy başardy.

Deňeşdirilende, nikotin patch ulanyjylarynyň 18 göterimi, bupropriony ulanýanlaryň 15 göterimi - antidepressant - we vareniklin atly derman ulanýanlaryň 19 göterimi alty aý çilimden saklandy.

Gözlegçiler, adamlaryň üstünliklerine täsir edip biljek faktorlary göz öňünde tutandan soň, näçe wagt we näçe çilim çekendikleri ýaly, gözlegçiler buproprionyň we nikotin patchynyň her biriniň derman ulanmaýanlar bilen deňeşdirilende üstünlik gazanmagyň dört esse ýokarlanandygyny kesgitlediler. we vareniklin takmynan alty esse ýokarlanýar.

Diş ýaly nikotini çalyşýan önümleri ulanýan adamlaryň sekiz göterimi alty aýlap saklandy.

Umuman aýdanyňda, gözlegçiler hiç hili kömek etmezden taşlamaga synanyşan adamlaryň ýaş bolmagynyň, girdejisiniň pesdigini, nikotine az endik edendiklerini we çilim çekmek endiklerini ýokaşdyrmak ukybyna has köp ynamlydygyny anykladylar.

Geçirilen gözleg, dermanlary taşlamagyň has uly üstünlikleri üçin jogapkärdigini subut etmeýär, diňe ulanýan adamlaryň işini taşlamagy mümkin.

Kasza: "Gynandyryjy hakykat, adamlar bu dermanlary taşlamaga kömek etmek üçin ulansalar-da, gaýtadan yza gaýdyp gelmek adaty bir zat. Bu hiç zat däl, ýöne jadyly ok däl" -diýdi.

Mowzuk arkaly meşhur