Fransiýa ölüm howply ososemit wirusynyň güman edilýän iki hadysasyny derňeýär
Fransiýa ölüm howply ososemit wirusynyň güman edilýän iki hadysasyny derňeýär
Anonim

Fransiýanyň saglygy goraýyş işgärleri şu tomus ososemite milli seýilgähinde ýüze çykyp biläýjek adamlarda syçanjygyň ýokaşmagy sebäpli güman edilýän iki hadysany derňeýär.

Çarşenbe güni Europeanewropanyň keselleriň öňüni alyş we gözegçilik merkeziniň beren habaryna görä, 18 ýurtdaky 1, 923 ýewropaly Kaliforniýa ABŞ-nyň milli seýilgähine baryp görmekden hantawirus öýken sindromyna ýolugyp biler.

CDewropanyň CDC-si: "Fransiýada, Saglygy goraýyş milli gözegçilik instituty Fransiýada ýüze çykyp biläýjek iki hadysa boýunça derňewiň geçirilýändigini habar berdi".

Bu keseliň şu wagta çenli ABŞ-nyň ähli raýatlaryna iki adamyň ölendigi we başga-da dört adamyň syrkawlandygy tassyklandy, bu bolsa ABŞ-nyň häkimiýetlerine saglyk duýduryşyny berdi.

Officialsöne resmiler indiki aýda has köp “ososemite” gelýänleriň öýken keselini döredip biljekdiginden alada galýarlar. Şu wagta çenli ýüze çykarylan pidalaryň köpüsine seýilgähiň meşhur Körri obasynyň düşelgesindäki 91 "Gol" çadyr görnüşindäki kabinalaryň birinde galanda ýokaşandygy aýdylýar.

Seýilgäh hyzmatynyň epidemiology Deýwid Wongyň aýtmagyna görä, töwekgelçilikli hasaplanýan 10 000 adamdan 2, 500 adam Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň daşynda ýaşaýar. ABŞ-nyň saglygy goraýyş işgärleri şu hepdäniň başynda beýleki 39 ýurda ososemitde galan raýatlaryň öýken keseliniň alamatlaryny gözlemelidigi barada duýduryş iberdiler.

Summerewropanyň baha berişine görä, şu tomus ososemite gelen ýewropalylaryň arasynda iň köp adam Fransiýadan 502-e geldi. Onda Gollandiýadan, Italiýadan we Belgiýadan 250 nemes we uly topar bilen birlikde 342 Iňlis raýatynyň hem paş edilip bilinjekdigi aýdylýar.

Haokanç keseliniň 36 göterimini öldürýän hantawirusyň bejergisi ýok, ýöne gan barlaglary arkaly ir ýüze çykarylmak diri galmagyň derejesini ep-esli ýokarlandyrýar. Keseliň adamlaryň arasynda ýokaşýandygy hiç wagt bilinmeýär.

Geçen hepde seýilgäh işgärleri goşa diwara zeper ýetirip, keseli göterýän sugun syçanlaryny tapandan soň "Gol" çadyr kabinalaryny ýapdylar.

Keseliň irki alamatlarynda kelle agyry, gyzzyrma, myşsa agyrylary, dem gysmak we üsgülewük bar. Wirus täsir edenden soň alty hepde çenli inkubasiýa edip biler we agyr dem alyş kynçylyklaryna we ölüme sebäp bolup biler.

Mowzuk arkaly meşhur