Söýginiň ysy: Gözlegçiler hakyky durmuşda 'Söýgi hyjuwyny' kesgitleýärler
Söýginiň ysy: Gözlegçiler hakyky durmuşda 'Söýgi hyjuwyny' kesgitleýärler
Anonim

Söýgi kör bolup biler, ýöne şonda-da ys alyp biler. Maks Plank institutynyň gözlegçileri tarapyndan geçirilen täze gözleg, adamlaryň bedeniniň ysyny halaýandyklaryny we muny güýçlendirýän atyrlary we odekolonlary gowy görýändigini görkezýär. Tapyndylar, parfýumerleriň adamyň biologiýasyny güýçlendirýän yslary döredip biljekdigini, kostýumçylary has aňsat özüne çekip biljekdigini aňladýar.

“Discovery News” habar berişine görä, 22 aýal gatnaşyjydan saýlanan sabyn bilen suwa düşmek haýyş edilipdir. Soň bolsa her goltugyna üýtgeşik atyr dakdylar we bejerilmedik pagta futbolkasyny geýdiler. Bir atyr başga biriniň ysyny döredýän materiallardan ýasaldy, beýlekisinde köýnek geýeniň esasy histokompatisiýa toplumlary (MHC) ýaly molekula bar. Sowuklama we yzygiderli çilim çekmeýän aýallar üçin öz ysyny güýçlendirýän goltugy makul bildiler.

Gözlegçiler, öz ysyny alanda beýniniň sag merkezi böleginiň ýagtylandygyny anykladylar. Şol sebit emosional deňagramlylyk we öz-özüne düşünmek bilen baglanyşykly.

Gözlegçiler, adamlar öz yslarymyzy has gowy görýärler we beýlekiler üçin güýçlendirmek isleýärler diýýärler. Şeýle hem, immunitet ulgamynyň oňat boljakdygyny we teoretiki taýdan potensial nesilleriň güýçli immun ulgamlaryna eýe boljakdygyny görkezýän goşmaça ysly hyzmatdaşlary gözleýäris.

Milinski "Discovery News" -a "Ewolýusiýa biologiýasynyň häzirki paýhasy, biziň we beýleki haýwanlaryň jyns taýdan köpelmegidir, sebäbi ýokanç keseller bilen ýaryşdan halas bolup bileris" -diýdi. "Bu, goşmaça immunogenler bilen hyzmatdaş saýlamagy jyns taýdan saýlamagyň maksadydyr. Belki, oňurgaly haýwanlaryň hemmesinde adamyň immunogenleri baradaky maglumatlar ys arkaly iberilýär. Şonuň üçin ys gaty möhümdir."

“LiveScience”, tapyndylaryň geýeniň ysyny potensial jübütlerine güýçlendirýän atyr ýasamak üçin ulanylyp bilinjekdigini görkezýär. Ulanylýan himiki maddalar, adamyň ysyny örtüp bilýän we allergiýa sebäpli Europeanewropa Bileleşiginde gadagan hasaplanýan amber we musk ýaly zatlary çalşyp biler.

Gözleg, Proceedings of the Royal Society B. theurnalynda çap edildi.

Mowzuk arkaly meşhur