Dozy gijeki kameralar çuňňur ukyny bozýar
Dozy gijeki kameralar çuňňur ukyny bozýar
Anonim

Sleepatmazdan ozal gijeki kamera, sizi has çalt uklap biler, ýöne uky gözlegleriniň täze synyna görä, gijeki dynç alşyňyzy hem bozup biler.

Londonyň uky merkeziniň gözlegçileri geçmişdäki gözlegleriň ýygyndysyna baha berdiler we alkogolyň adamlary has çalt uklamagyna sebäp bolýandygyna garamazdan, bedeniň we aňyň rahatlanmagyna zerur bolan uky basgançagynyň uzak uky wagtyny hem gysgaldýandygyny anykladylar.

Bilelikdäki gözlegçi Irshaad Ebrahim, alkogol içgileri näçe köp bolsa, gözüň çuňlugynda ýa-da çalt ukyda bolýandygyny anyklady.

Gözlegçiler, REM ukusynyň ýeterlik bolmazlygynyň konsentrasiýa, motor ukyplaryna we ýadyna zyýanly täsir edip biljekdigini duýdurýarlar. Alkogol uky üçin ýygy-ýygydan ulanylsa, ukusyzlyga hem sebäp bolup biler.

Gözlegçiler, soňky açyşlaryň adamlara gysga möhletli alkogol içgileriniň diňe ukyny gowulaşdyrmak duýgusyny döredýändigine we alkogolyň uky kömegi hökmünde ulanylmaly däldigine düşünmäge kömek etjekdigini aýdýarlar.

Ebrahim "Bu syn ilkinji gezek alkogolyň sagdyn adamlaryň ukusyna edýän täsiri barada bar bolan edebiýatlary birleşdirdi" -diýdi.

Ebrahim we bilelikde ýazyjy Kris Edzikowski, Edinburg uky merkeziniň müdiri 20 barlagy seljerip, alkogolyň ukyny üç dürli görnüşde üýtgedýändigini gördi. Ilki bilen alkogol ukynyň başlanmagyny çaltlaşdyrýan ýaly. Ondan soň adamlary gaty çuňňur ukyda, soň bolsa gijäniň ikinji ýarymynda has ýakymly, bölekleýin uky görnüşlerine iberýär.

Idzikowski "Umuman aýdanyňda, alkogol tutuş bir gijäniň ukusyny gowulaşdyrmak üçin peýdaly däl. Uky başlamak üçin has çuň bolup biler, ýöne soň bozulýar" -diýdi. "Mundan başga-da, bu çuňňur uky horlanmaga we dem alşyň peselmegine sebäp bolar. Şonuň üçin alkogol içgilerinden has gowy uky garaşmaly däl."

Gözlegçiler, alkogolyň adamlaryň REM ukusynda geçirýän wagtyny, düýşleriň köplenç ýüze çykýan uky basgançagyny azaldýandygy sebäpli, uky adamlaryň dynç almagyny kynlaşdyryp biljekdigini aýdýarlar.

BBC-iň habaryna görä Angliýada Uky Geňeşi: "Artykmaç iýmitlenmäň. Iýmit ýa-da spirtli içgiler, esasanam giç, ýatmazdan ozal, uky düzgünlerine zyýan ýetirip biler" -diýdi. "Alkogol ilkibaşda uklamaga kömek edip biler, ýöne gijäniň soňunda ukyňy keser. Üstesine-de, suwsuzlykdan oýanyp bilersiňiz.

Idzikowski "Elbetde, alkogolyň ukynyň täsiri barada mifologiýa ösen ýaly" -diýdi. Gözlegleri gözden geçirmek üçin amatly pursat, sebäbi mifologiýa gözlegiň özünden has çalt ösýän ýaly."

Bu gözleg 2013-nji ýylyň aprel aýynda “Alkogolizm: kliniki we eksperimental gözleg” theurnalynda çap ediler.

Mowzuk arkaly meşhur