Iňňelerden gorkýarsyňyzmy? Çagalara iňňe aladasy bilen kömek edýän gürleşýän robot MEDi bilen tanyşyň
Iňňelerden gorkýarsyňyzmy? Çagalara iňňe aladasy bilen kömek edýän gürleşýän robot MEDi bilen tanyşyň
Anonim

MEDi bilen tanşyň - sanjymlar we gan synaglary ýaly adaty proseduralarda ýaş, gorkuzýan hassalary kiçijik gürleşmek we ýokary bäşlik bilen garşylamak üçin programmalaşdyrylan robot. Synag ýoly ýakynda Alberta çagalar hassahanasynda ilkinji gezek ýüze çykdy, şol ýerde Kalgari uniwersitetiniň gözlegçileri iňňe aladasy bolan çagalarda oňaýsyzlygy aradan aýyrmak üçin döredilen täze gurallary barlaýarlar.

"Nýu-Yorkork Taýms" gazetiniň habar bermegine görä, alymlar 57 işe alnan çagany iki topara bölüpdirler - biri şepagat uýasy tarapyndan dolandyrylýan adaty sanjymy, beýlekisi bolsa otagdaky robot bilen sanjymyny alypdyr.

Medisina we in Engineeringenerçilik dizaýny intellektini aňladýan MEDi, buýruklary we hereketleri degişli lukmançylyk amallary bilen sinhronlaşdyrylan gysga, ýakymly alyş-çalyş bilen çagalary ünsden düşürmek üçin döredildi. Waksinanyň iýun sanynda çap edilen tötänleýin gözegçilik synagynda, adaty immunizasiýa edilende MEDi bilen oýnan çagalar az agyry duýýardylar we has çalt dikelýärler.

Alberta çagalar hassahanasynda geçirilen synagda robot oýunjak ördekini alar, tozanlydygyny bellär we çagany üstüne urup arassalamaga kömek etmegini soraýar. Şepagat uýasy şondan soň sanjymy buýruk bilen ýerine ýetirerdi we sanjymy çaganyň dem almagy bilen dolandyrar.

Kalgari uniwersitetiniň jemgyýetçilik saglygy goraýyş ylymlarynyň professory doktor Tanýa Beran: "Robot kynçylyk wagtynda çagany ünsüni sowýardy, ýöne nädip baş alyp çykmalydygyny görkezýär" -diýdi. Çuňňur dem almak deltoid myşsasyny gowşadýar."

Gözlegçiler robotyň barlygynyň atyş wagtynda agyryny azaltman, eýsem çagalaryň has çalt dikelmegini hem tiz bellediler. Şol sebäpli topar gysga wagtyň içinde göwün açmak maksady bilen dolandyryş toparyndaky çagalara MEDi bilen tanyşdyryp başlady.

Mundan başga-da, Beran we onuň topary, MEDi çagalaryň we ene-atalaryň arasyndaky dartgynlygy gowşatmaga kömek etdi, sebäbi iki topar ahyrsoňy robot bilen täsirleşip başlady.

Beran: "Bu, ene-atalara etmeli bir zat berdi" -diýdi. “Çagalarynyň nerwidigini bilýärler, bu bolsa olary biynjalyk edýär. Näme etmelidigini bilenoklar we adatça şepagat uýasy diňe ene-atasyna çaganyň elinden tutmagy tabşyrar. Bu ýerde robot, umumy hereketde ene-atany we çagany birleşdiren görkezmeleri berdi.”

Alymlar, esasanam ýüz tanamak programma üpjünçiligini ulanmak arkaly özara täsirleri şahsylaşdyrmak arkaly tehnologiýany hasam ösdürmäge umyt edýärler. Soňra MEDi çagalara atlary bilen salam berip biler we şoňa görä alyş-çalşy sazlap biler - bu hroniki şertli çagalar üçin bahasyna ýetip bolmajak ösüş.

Mowzuk arkaly meşhur