Jedel wagtynda güýçden ýüz öwürmek bagtly durmuş gurmagyň açary bolup biler
Jedel wagtynda güýçden ýüz öwürmek bagtly durmuş gurmagyň açary bolup biler
Anonim

Jedeller, köplenç jübütler üçin birnäçe ýyllap bile bolup biljekdigini ýa-da haýsydyr bir wagtyň içinde çişip biljekdigini kesgitleýän synaglardyr. Indi jedelleşip bilmedik şol jübütleriň köpüsi üçin munuň sebäbi, hiç kimiň beýlekisiniň näme isleýändigini we söweşi näme çözüp biljekdigine düşünmedik bolmagy mümkin. Netijede, azajyk güýçden ýüz öwrüp, gatnaşyklara azajyk köp maýa goýmagy görkezip bilerdi.

Baýlor uniwersitetiniň Sungat we ylymlar kollejiniň psihologiýa we newrologiýa ylymlarynyň dosenti Kit Sanford metbugat habarnamasynda "Partnýorlar bilen gatnaşyklarynda karar kabul edilende güýç we gözegçilik paýlaşylmagyna ünsli bolmak adaty zat" -diýdi.

Sanford, partnýora has köp garaşsyzlyk bermek, kemçilikleri boýun almak, hormat goýmak we eglişik etmek ýaly köp görnüşde ýüze çykýandygyny aýtdy.

Sanford, okuwyny durmuşa çykan ýa-da bile ýaşaýan jübütleriň - adamlaryň beýleki gözleglerine esaslady. Öýlenen 3, 500-den gowrak adamyň üstünde geçirilen bu gözlegler, gapma-garşylyklaryň diňe iki esasy esasy görnüşiniň bardygyny ýüze çykardy: adamy aşa ýanýoldaşy tarapyndan howp astynda duýulýan we hyzmatdaşyň biwepalyk edýändigi hasaplanýan äsgermezlik; we biperwaý.

Sanford: "Status gazanmak ýa-da ýitirmek meselesine hökman jogap berýäris". "Özümizi tankytlaýanymyzda, statusa abanýan howp barada esasy aladalarymyz bolup biler we bu ýagdaý ýüze çykanda adatça hyzmatdaşyň işini bes etmegini isleýäris".

Sanfordyň ilkinji gözlegleri üçin, 18 ýaşdan 77 ýaş aralygyndaky we bir ýyldan 55 ýaşa çenli durmuş guran 455 jübütden, häzirki ýa-da dowam edýän konfliktden çykmak isleýän kararlaryny özbaşdak sanamagyny haýyş etdi. Bu gapma-garşylyklar islendik zat hakda bolup bilerdi. Jogaplaryň hemmesini alty kategoriýa bölmek başartdy:

  • Maýa goýumlaryny görkezmek
  • Garşydaş hereketi bes etmek
  • Has köp habarlaşmak üçin
  • Mähir bermek
  • Ötünç soramak

Ikinji gözleginde, bir ýaşdan 51 ýaşa çenli durmuş guran 19 ýaşdan 81 ýaş aralygyndaky 498 sany är-aýalyň başga bir toparyny aldy we olara 28 soragly soragnamany doldurmalydy we konfliktleriň näçeräk bolmagyny isleýändigini kesgitledi. ilkinji okuwdan alty karar bilen çözüldi. Netijeler yzygiderli boldy.

Sanford: "Jübütleriň gapma-garşylyklar wagtynda biri-birinden isleýän zatlary esasy aladalara bagly bolar we konfliktleri çözmek üçin dürli esasy meseleleri çözmek üçin dürli taktikalary ulanmaly bolarlar" -diýdi. "Husbandr gül satyn alyp biler, eger ýoldaşynyň duýulýan äsgermezlik bilen baglanyşykly aladasy bar bolsa, bu peýdaly bolup biler. Partneröne partnýoryň howp abanmagy bilen baglanyşykly aladasy bar bolsa, güller bu meseläni çözmek üçin kän bir zat etmez."

Sanford K, Wolfe K. Öýlenen jübütleriň gapma-garşylyklar wagtynda biri-birinden isleýän zatlary: Esasy aladalary derňemek. Sosial we kliniki psihologiýa Journalurnaly. 2013

Mowzuk arkaly meşhur