Saddam Huseýniň ýary dogany rak keselinden öldi
Saddam Huseýniň ýary dogany rak keselinden öldi
Anonim

“Daily Mail” -iň habaryna görä Saddam Huseýniň öweý dogany we öňki geňeşçisi aradan çykdy.

Sürgün edilmezinden we soňra tussag edilmezinden öň Hüseýiniň howpsuzlyk bölüminiň başlygy wezipesini ýerine ýetiren Sabawi Ybraýym al-Hasan, soňky ýyllaryny ölüm hatarynda asmak bilen garaşdy. Saglyk ýagdaýy erbetleşip başlanda, kamerasyndan keselhana geçirildi we soňra aradan çykdy.

Al-hassan - iň köp gözlenýän Yrakly kartoçkadaky alty sany göwher, Baasist re regimeiminiň ölen iň soňky agzasy. 2005-nji ýylda Siriýa serhediniň golaýynda tutulanda Al-Hasan iň köp gözlenýän 55 yraklynyň hataryna girdi.

Tussag edilmegine ýa-da ölümine sebäp boljak maglumat üçin 1 million dollar sylag teklip edildi.

Doganlary Watban Ybraýym Hasan we Barzan Ybraýym Hasan al-Tikriti hem Hüseýiniň re underiminde bolup geçen köpçülikleýin ganhorluklara gatnaşandygy üçin tussag edilip, ölüm jezasyna höküm edildi.

Barzanyň jezasy 2007-nji ýylda amala aşyryldy. 2011-nji ýylda Watban Yrak häkimiýetleriniň gözegçiligine geçirildi. Maglumata görä, 2013-nji ýyla çenli onuň jezalandyrylmagyna garaşýar.

Watban, meşhurlyk baradaky jedelde Huseýniň ogly Udaý Huseýn tarapyndan dokuz gezek aýagyndan atylanda, ünsüni özüne çekdi.

1991-nji ýyldaky Aýlag söweşinde al-Hasan Hüseýin administrasiýasynda Yragyň aňtaw we howpsuzlyk gullugynyň başlygy bolup işledi. 1996-njy ýyla çenli Hüseýiniň prezident geňeşçisi bolýança umumy howpsuzlyk gullugyny dolandyrdy.

2009-njy ýylda Al-Hassan asmak bilen ölüm jezasyna höküm edilipdi - kazyýet işinde Yrak şaýy musulmanlarynyň 148-siniň öldürilmegini öz içine alýan uruş jenaýatlarynda günäli tapylanda, doganynyň beren jezasy. Aýdylyşyna görä, höküm okalanda oturan ýerinden turup, "Hudaý beýikdir" we şehit bolandygyna buýsanýar.

Mowzuk arkaly meşhur