Dünýäniň iň kiçi aýakly topary we dünýäniň iň uly aýak topary bolan erkek, 'Ajaýyp aýak' surat ýazgysyny pozmak üçin
Dünýäniň iň kiçi aýakly topary we dünýäniň iň uly aýak topary bolan erkek, 'Ajaýyp aýak' surat ýazgysyny pozmak üçin
Anonim

Dünýäniň iň kiçi zenany Jýoti Amge we dünýäniň iň uly aýakly adamy Brahim Takioullah, 50-den gowrak onlaýn surat albomyny döredip biljekdigine umyt edip, "Geň galdyryjy aýak kynçylygy" -na gatnaşmak üçin adamlary gözleýärler, 000 aýak suraty.

Dinamik jübütiň saýty: "Aýaklaryň iň uly onlaýn surat albomy üçin rekordy pozmaga kömek ediň. Recordazgyny pozmak üçin bize 50 000 aýak gerek" -diýdi.

Hindistanyň Nagpur şäherinden bolan Amge 19 ýaşynda we boýy 24,7 dýuým. “Huffington Post” -yň habaryna görä, ol ortaça iki ýaşlydan gysga. "Men Nagpury dünýä kartasyna goýdum. Indi nirededigini hemmeler biler" -diýip, Amge 2011-nji ýylyň dekabrynda Ginnesiň rekordlar kitabynda dünýäniň iň gysga zenany hökmünde ykrar edilendigini aýtdy.

Marokkoly Takioullah 31 ýaşynda we boýy sekiz futdan gowrak. Aýaklarynyň uzynlygy 15 dýuým, Europeanewropa 58 aýakgap geýýär. Takioullah "Mekdep lukmany meniň ululygymyň uludygyna göz ýetirdi we menden gan barlagyny geçirmegi haýyş etdi. Men muny etdim we maňa akromegali diýilýän seýrek ýagdaý ýüze çykdy" -diýdi. Akromegali gipofiz bezeginiň bozulmasydyr. Bezeg gaty köp ösüş gormonlaryny öndürende ýüze çykýar.

Indi, ähtimal däl ýaly bir jübüt bilelikde rekord goýmak umydy bilen birleşdi.

Ginnesiň rekordlar kitabynyň baş redaktory Kreýg Glendaý: "Aýaklaryň iň uly onlaýn surat albomyny döretmek üçin ägirt uly Ginnesiň rekordlar toplumy bolan Amazing Feet-i çykarmaga diýseň begenýäris" -diýdi. "Biz, bütin dünýädäki adamlara şu wagta çenli alynmadyk iň uly köpçülikleýin gatnaşma ýazgylarynyň bir bölegi bolmak mümkinçiligini berýäris. Siziň etmeli zadyňyz formalamazing.tv/feet sahypasyna girip, aýaklaryňyzyň suratyny web sahypasyna ibermek." Netijede rekord goýlan kolleksiýa has giç wagtda gyzykly görnüşde açylar ".

Mowzuk arkaly meşhur