Aýdym-saz diňlemek, lukmanyň ýanyna baranda çaganyň stresini we agyrysyny azaldyp biler
Aýdym-saz diňlemek, lukmanyň ýanyna baranda çaganyň stresini we agyrysyny azaldyp biler
Anonim

Aýdym-sazyň adamyň emosional saglygyna köşeşdiriji täsirlerini görkezýän ýeterlik gözlegler bar bolsa-da, aýdym-sazyň fiziki agyrylara ýetirýän täsirlerine ünsi jemleýän gözlegler az. Alberta uniwersitetiniň gözleg topary tarapyndan neşir edilen täze netijeler, aýdym diňlemek çaganyň agyry duýgusyny peseldip biljekdigini görkezýär.

Uniwersitetiň lukmançylyk we stomatologiýa kafedrasynyň baş gözlegçisi doktor Lisa Hartling "Beýniniň aýdym-saz we dürli aýdym-saz görnüşlerine aýratyn jogap berýändigini görkezýän barha artýan ylmy subutnamalar bar" -diýdi.

"Şonuň üçin aýdym-sazyň nädip we näme üçin agyrydan has gowy ünsüni sowup biljekdigi barada goşmaça gözlegler bu ugry ösdürmäge kömek edip biler".

Hartling, Çaga lukmançylygy bölüminiň kärdeşleri bilen üç ýaşdan 11 ýaş aralygyndaky 42 çaga bilen kliniki synaglary seljerdi. Çagalar Albertanyň Stolleri çagalar hassahanasynyň çaga tiz kömek bölüminde näsaglardy we belli bolan damar bejergisini (IV) talap edýärdiler. ýetginjeklerde agyry ýa-da rahatsyzlyk döredýär.

Okuwa gatnaşýan çagalar iki kategoriýa bölündi: IV alanda aýdym diňleýänler we aýdym diňlemeýänler. Gözlegçiler her bir çaganyň bildirýän stres mukdaryny, duýulýan agyry derejesini we ýürek urşuny bellediler. Ene-atalaryň we lukmanlaryň kanagatlanmagy hem göz öňünde tutuldy.

Derňewleriň netijesi, aýdym-saz diňleýän çagalaryň IV ulanylanda agyry hakda az arz-şikaýatlarynyň bardygyny we az stress astyndadygyny görkezdi. Mundan başga-da, çagalaryň saglygy goraýyş işgärleriniň 76 göterimi çagalaryň aýdym-saz diňlänlerinde IV-ni dolandyrmagyň aňsat işdigini habar berdiler, aýdym-saz diňlemeýän çagalara IV-leri ulanýan lukmanlaryň diňe 38 göterimi bu amalyň tamamlanandygyny habar berdiler. aňsatlyk bilen.

Hartling: "Çagalaryň habar berýän agyrysynda tapawut tapdyk - aýdym-saz toparyndaky çagalaryň amaldan soň derrew az agyrylary bar" -diýdi.

"Tapyndy kliniki taýdan möhüm we bu uly üýtgeşiklik döredip biljek ýönekeý bir gatyşma. Agyr lukmançylyk amallary wagtynda çagalar üçin aýdym-saz çalmak, kliniki şertlerde arzan we ulanmak aňsat bir interwensiýa bolar."

Maý aýynda neşir edilen şuňa meňzeş gözleg, hassalara gönükdirilen aýdym-saz (PDM) bejergisiniň mehaniki şemallaşdyryşda ICU hassalarynda aladany we sedatiw täsirini azaldyp biljekdigine baha berdi.

Kliniki synagda Minneapolis-Sanktdaky bäş hassahanada 12 ICU-dan 373 näsag bar. Pol sebiti; hemmesi 2006-njy ýylyň sentýabr aýyndan 2011-nji ýylyň mart aýynyň aralygynda dem alyş ýetmezçiligi üçin ýiti mehaniki howa çalşyjy goldawyny aldylar. Gözleg işine goşulan hassalaryň ortaça ýaşy 59 ýaş. Näsaglar üç topara bölündi. Bir toparda 126 näsag islän wagtlary PDM-i (aýdym-saz terapewtiniň saýlan saýlamalary bilen) başladylar. Ikinji toparda 122 näsag islän wagtlary ses çykaryjy nauşnikleri (NCH) ulanmaga başladylar. Jemleýji toparda 125 näsag adaty ideg aldy.

Gözlegiň netijesi, PDM toparyndaky näsaglaryň adaty ideg toparyndaky näsaglardan 19,5 bal pes bolan alada ballarynyň bardygyny görkezdi. Bäşinji gün (näsaglaryň ortaça hasaba alnan wagty), adaty ideg hassasyna bäş dozada sedatiw derman kabul edildi, şoňa meňzeş PDM hassasy bary-ýogy üç dozany aldy - degişlilikde 38 göterim azaldy. Bäşinji günüň ahyrynda PDM hassalary sedasiýa intensiwlik ballarynda 36 göterim, aladalanma ballarynda 36,5 göterim azaldy.

Mowzuk arkaly meşhur