Newrologiki alamatlar üçin Elan Alsgeýmeriň derman serişdesi FDA çalt yzarlaýyş ýagdaýyny alýar
Newrologiki alamatlar üçin Elan Alsgeýmeriň derman serişdesi FDA çalt yzarlaýyş ýagdaýyny alýar
Anonim

Irlandiýanyň derman kärhanasy bolan Elan Pharmaceuticals, ABŞ-nyň Azyk we derman serişdeleri müdirliginden bu ýagdaýyň newropsihiatrik alamatlaryny bejerýän täze Alsgeýmer dermany üçin çalt bellik aldy. FDA çalt yzarlaýyş ýagdaýy, adaty gözden geçiriş döwründe neşe serişdelerinden has çalt gözden geçirilmegine mümkinçilik berer we gözden geçiriş wagtyny dokuz aýa çenli gysgaldar. Bu bellik, neşäniň bu kesel bilen kesellänleriň diri galmagy we gündelik işlemegi ýaly faktorlara oňyn täsir etjekdigini görkezýän kliniki synaglaryň esasynda edilýär.

Alsgeýmer keseli garrylaryň aň-düşünjesiniň haýal peselmegine sebäp bolýar, beýnide neýronlaryň ölmegi sebäpli uzak wagtlap ýatlamalary ýitirýär. Beta-amiloid atly belogyň ýygnanmagy beýniniň öýjükleriniň ölümine degişlidir, ýöne beloklaryň bu agregatlarynyň beýnide ýüze çykýan zeperleriň sebäbini anyk bir zat görkezmedi.

Elan-dan täze derman, ELND005 atly kody, Alsgeýmer keseli bilen kesellän hassalarda köplenç agitasiýa we agressiýa derejesini görkezýär. Öňki kliniki gözleg, AG251, orta we agyr Alsgeýmer keseli bolan näsaglarda dermanyň howpsuzlygyny, çydamlylygyny we netijeliligini görkezmäge gönükdirilipdi. Şeýle hem derman, Alsgeýmer bilen baglanyşykly käbir beýniniň bozulmagyna sebäp bolup bilýän beýniniň miýo-inozitol derejesini peseltmek üçin göründi.

Täze derman, Elanyň pikiriçe, am-amiloidiň birleşmegine we beýniniň miýo-inozitol derejesini kadalaşdyrmagy öz içine alýan teklip edilýän goşa hereket mehanizminiň esasynda birnäçe newropsihiatrik görkezmeler üçin Elan tarapyndan derňelýär.. Alsgeýmer hassalarynyň 60 göterimine golaýy agyrlaşma we agressiýa alamatlaryny döredýär, 90 göterimi bolsa newropsihiatrik alamatlary döredýär.

Takmynan 5,4 million amerikaly Alsgeýmeriň täsirine düşýär, 2050-nji ýyla çenli bu san üç esse artar. Häzirki wagtda Alsgeýmeriň ösmegine hiç hili anyk sebäp ýok, keseliň öňüni almak ýa-da bejermek üçin täsirli bejergi ýok..

Bu dermany ulanmak bilen has kliniki synaglary tapmak üçin şu ýerdäki clinicaltrials.gov web sahypasyna giriň.

Mowzuk arkaly meşhur