Beýni ultrases sesiniň derejesini ýokarlandyrýar: 'Men özümi Martini ýaly duýup başladym'
Beýni ultrases sesiniň derejesini ýokarlandyrýar: 'Men özümi Martini ýaly duýup başladym'
Anonim

Ultrases ses tolkunlary beýniniň belli bir ýerlerine ulanylanda, adamyň keýpiniň derejesini ýokarlandyrmak üçin ajaýyp ukybyna eýe bolup, olary "ýeňil" we "bagtly" duýýar "diýip Arizona uniwersitetiniň (UA) gözlegçiler topary habar berýär.

Transkranial ultrases barlagyny (TUS) ösdürmegiň esasy maksady, depressiýa we posttrawmatiki stres bozulmalary (PTSD) ýaly psihologiki we psihiatrik näsazlyklary bejermek. Mundan başga-da, gözlegçiler ulanyjynyň boş wagtlarynda geýip boljak garniturany döretmegi umyt edýärler.

UA-nyň anesteziologiýa we psihologiýa bölümleriniň professory, doktor Stýuart Hameroff bu gözlegiň esasy awtory we adamlara beýniniň ultrases barlagynyň tehnologiýasy boýunça kliniki synag geçiren ilkinji adamdyr.

Bir minutlyk Martini

Ultrases sesiniň megahert ýygylyklarynda sekuntda 10 titremäniň beýniniň mikrotubulary ýaly - keýp we aň bilen baglanyşykly belok gurluşlary ýaly titreýändigini bilmek - Hameroff adamyň beýnisinden ultrases barlagynyň keýp derejesine täsir edip biljekdigi hakda oýlandy.

"Anesteziologiýa kärdeşlerime:" Muny hroniki agyry hassalarynyň meýletinçilerinde synap görmeli "diýdim, kärdeşleri ilki bilen muny synap görmegi hormat bilen teklip etdiler.

Hameroff kellesiniň üstünde ultrases ses geçiriji işledi, ýöne derrew täsir etmedi. Soň bir minut geçdi.

"Ony goýdum-da:" Bolýar, bu işlemez "diýdim. Soň bolsa bir minut çemesi soň özümi martini ýaly duýup başladym "-diýdi we indiki bir-iki sagadyň dowamynda keýpiň ýokarlanýandygyny aýtdy. Anyöne islendik tejribeli gözlegçi ýaly Hameroff täsiriň platsebo bolup biljekdigini gowy bilýärdi. Kliniki synagdan geçmelidigini bilýärdi.

Zerur hassahananyň razylygyny we hassanyň razylygyny alandan soň, Hameroff we kärdeşleri Arizona uniwersitetiniň lukmançylyk merkezi-Günorta uniwersitetinden dowamly agyry hassalaryny işe aldylar. Geçirilen gözleg goşa kör boldy, ýagny ultrases barlagynyň açylandygyny ýa-da lukman, ne-de predmet bilýärdi.

Toparyň netijeleri Hameroffyň özüne ilkinji synagyny görkezdi. Näsaglar TUS-dan soň 40 minuda çenli keýpiň gowulaşandygyny habar berdiler, enjamy öçürilen topardan hiç hili täsir etmedi.

Geljekde TUS

Hameroff tapyndylary "höweslendiriji" diýip atlandyrdy, esasanam şuňa meňzeş meseläni ýerine ýetirýän beýleki tehnologiýalar TUS-dan has täsirli we has oňaýsyzdyr. Mysal üçin transkranial magnit gyjyndyrmasy (TMS) depressiýany bejermek üçin magnit tolkunyny kelläniň üstünden geçirýär; Şeýle-de bolsa, magnit tolkunyň duýgusy hassalar üçin ýakymsyz bolup biler.

Ultrases ýokary ýygylykly yrgyldylar sebäpli adamyň gulagyna eşidilmeýär. Şeýle hem pes intensiwlikde zyýansyzdyr.

"Operasiýa otagynda surata düşürmek üçin ýygy-ýygydan ultrases barlagyny ulanýarys" -diýip, tolkunyň bedeniň içinde şekillendirmek üçin eho ýaly bökmek ukybyna ünsi çekip, Hameroff aýtdy. "Artykmaç täsir etmekden we ýylatmakdan gaça dursaňyz howpsuz".

Ilkinji gözleginiň özüne çekiji netijeleri üçin Hameroff synagyny hasam kämilleşdirmek isledi. "Men ökde kliniki psiholog däl, üstesine-de kliniki döwürde gaty çäkli". "Şeýdip, iki kärdeşim Jeý Sanguinetti we Jon Allen goşulmak we kömek etmek üçin aldym".

Üçüsi başga bir synag gurup, 30 sekuntda 2 MGs tapdylar, keýpiň ýokarlanmagy üçin iň amatly şert.

"2 megahertz bilen ultrases sesini alanlar özlerini" ýeňil "ýa-da" has bagtly "duýýarlar; birneme ünsli, birneme ünsi jemleýän we abadançylygyň umumy ýokarlanmagy "-diýdi Sanguinetti.

Gözlegçileriň pikiriçe, ultrases barlagy neýronlary beýniniň keýp bilen baglanyşykly böleklerinde has işjeňleşdirýär; şeýlelik bilen beýniniň elektrik işjeňligi üýtgeýär we hassalar özlerini has gowy duýýandyklaryny habar berýärler.

Öňe gidip, UA topary Silikon jülgesinde ýerleşýän Neurotrek kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda beýniniň kesgitlenen ýerlerine ultrases sesini iberip bilýän ulanyjylar üçin geýip bolýan enjam döretmek üçin hyzmatdaşlyk etdi. Gözlegçiler häzirki wagtda Neurotrek bilen şeýle prototipiň üstünde işleýärler.

Gözlegçiler "Mikrotubulalar sinaptiki plastisit bilen içgin gatnaşýarlar we teoretiki taýdan öwrenişmekde, ýatda saklamakda we aňly tejribede bolmak bilen … TUS dürli akyl we newrologiki näsazlyklarda peýdaly bolup biler" -diýip, gözlegçiler depressiýa, trawmatiki we gipoksiki beýniniň şikeslenmegi, insult, öwrenmek, Alsgeýmer keseli, psihiatrik näsazlyklar we aňyň üýtgemegi."

Mowzuk arkaly meşhur