Iýmit galplygy: Bal we beýleki 7 sany ýalňyş iýmit
Iýmit galplygy: Bal we beýleki 7 sany ýalňyş iýmit
Anonim

“Joe” -niň ertirki käsesi, däneňize goýan süýdüňiz, çaýyňyz üçin ulanýan balyňyz - bularyň hemmesi aslynda galp maddalar bolup biler. Azyk galplygy - sarp edijini aldamak niýeti bilen bilkastlaýyn bazara bazara ýerleşdirmek - geçen ýylda 60 göterim ýokarlandy diýip, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň farmakopiýa konwensiýasy (USP) habar berýär.

Azyk galplyklarynyň köpelmegi, tutuş ýurt boýunça dükanlarda satylýan öý harytlarynyň azyk önümlerini ýasamak üçin Azyk galplyk bazasynyň açylmagyna sebäp boldy. Maglumatlar bazasy ulgam tarapyndan kesgitlenen esasy günäkärleri seljermek üçin Iýmit ylmy Journalurnalynda çap edilen kagyzda ulanyldy. Gözlegçiler ilki bilen ylmy alsurnallarda we umumy habar beriş serişdelerinde makalalardan maglumatlary ýygnadylar, maglumatlary maglumatlar bazasyna guradylar, soňra bolsa iýmit galplygynyň umumy tendensiýalaryny kesgitlemek üçin maglumatlary gözden geçirmek we seljermek üçin ulandylar. Gazet derňewi kesgitlemek bilen tamamlandy zeýtun ýagy, süýt, bal, we safran öndürijiler tarapyndan zaýalanýan, sarp edijileriň saglygyna zyýan berýän iň köp ýaýran iýmit hökmünde.

Gazet: "Iýmit goşundylary we goşundylar özboluşly töwekgelçilik döredýär, sebäbi köp iýmit önümlerinde ulanylýar we üpjünçilik zynjyryndaky beýleki şuňa meňzeş maddalardan ýa-da zynahorlardan aňsat diskriminasiýa mümkinçilik berýän wizual ýa-da funksional häsiýetlere eýe däl".

Emeli süýjüdirijileriň saglygyňyza ýetirip biljek 4 howply täsiri barada öwreniň.

Häzirki wagtda Iýmit galplygy maglumatlar bazasynda diňe 1980-nji ýyldan 2012-nji ýyla çenli azyk galplyklary bilen baglanyşykly wakalar bar, köp amerikaly tekjelerde entek açylmaly zyýanly iýmitleriň bardygyny alada goýýar. Azyk howpsuzlygy habarlary tarapyndan geçirilen gözlegde, 10 dürli ştatdan 60 dürli daşary ýurt balyny, ilkinji melissopalynolog we Tehas A&M uniwersitetiniň professory Vaug Braýana gözden geçirmek üçin iberildi. Braýant, nusgalarynyň dörtden üç böleginde poleniň ýokdugyny anyklady. (Belli bir açyş, köp daýhan bazary, kooperatiwler we Trader Joe's ýaly käbir azyk dükanlarynyň hakyky, 100 göterim bal satmagydyr.)

Braýant, beýlekiler bilen birlikde munuň kynçylyklydygyny gördi, sebäbi polen balyň gelip çykyşynyň görkezijisidir. Polen bolmasa, mysal üçin, "bal baly" ýa-da "awakado baly" hakykatdanam şol ösümliklerden gelýärmi ýa-da ýokdugyny aýdyp bolmaz. Aslynda, Azyk howpsuzlygy habarlary makalasyna görä, ABŞ-nyň Azyk we neşe serişdelerini dolandyryş müdirliginiň görkezmelerinde bal ýaly artykmaç süzülen "bal", bal diýip hasaplap boljak hiç bir poleniň saklanmazlygy aýdylýar. Beýleki tarapdan, Milli bal geňeşi, balyň diňe ösümliklerden nektardan ýasalýandygyny we poleniň bardygyny ýa-da ýokdugyny öňe sürýär.

Muňa garamazdan, önümleriň satylýan käbir jedeller (esasanam import edilýän harytlar bilen) bu jedelden has ýokary. Mysal üçin ýokardaky suratda bal toýy hoşboý ysly gamyş şekerini we oňa goşulan iýmit reňkini görkezýär, blokda emele gelýär we Hytaý ýaly ýerlerde "bal" hökmünde satylýar.

Iýmit galplygy ABŞ-da ösýän tendensiýa bolup, diňe baldan çykýar - azyk öndürijileri doldurgyçlary goşýarlar, arzan ysly zatlary garyşdyrýarlar we az mukdarda maýa goýumlary bilen girdejilerini artdyrmak üçin suwuklyklary peseldýärler. Howp, zyna edilen, suwuklandyrylan we nädogry iýmitlenýän bakteriýalaryň we zyýanly keselleriň döremek howpuny ýokarlandyrýar. ABŞ-nyň farmakopiýa üçin azyk standartlarynyň ýokary derejeli müdiri Markus Lipp Milli jemgyýetçilik radiosyna (NPR) "Iýmitimiziň howpsuzlygyny zyna edenlere berip bilmeris" -diýdi.

Saglyk üçin has köp iýmitlenýän dükançy bolmagyň we azyk dükanynyň tekjesinde nädogry iýmit önümini nädip tapmalydygyny öwrenmegiň wagty geldi.

Bal

Azyk ylymlary Journalurnalynda geçirilen gözlegiň netijesine görä, ýalňyş bal azyk galplyklarynyň ýedi göterimini düzýär. Ary öndürýän önümlerden polen, seýrek ýagdaýda tekjeleri saklamaga mejbur edýär, balyň 75 göteriminde polen ýok. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Oba hojalygy ministrliginiň (USDA) çykarylan bal derejeleri üçin polenler ary bölekleriniň we organiki maddalaryň bölejiklerini aýyrmak prosesiniň bir bölegi hökmünde poleniň barlanmagyna mümkinçilik berýär, ýöne öndürijiler arzan satmak üçin öz peýdalaryndan peýdalanýarlar " bal. " Honeyalňyş bal dawasy, Hytaý süýji ary önümini Filippinlere gaýtadan bellemek we amerikan kompaniýalaryna ibermek üçin süýji ary önümlerini ýuwup başlanda ýüze çykdy. Bal rugsatsyz antibiotikler we pestisidler bilen hapalandy, bu nektar önümini sarp edijilere birnäçe saglyk howpuny döredip biler.

Arylaryň, ballaryň we polenleriň adamzadyň ýaşamagy üçin näme üçin zerurdygyny biliň.

Zeýtun ýagy

Bu ýag, galplyklara sezewar bolýan iýmit hökmünde ýerleşdirildi, Iýmit galplygy maglumatlar bazasynyň ýazgylarynyň 16 göterimini düzýär. Ispaniýadan ýa-da Italiýadan getirilen çakdanaşa bokurdakly zeýtun ýagy, azyk etiketkasynyň talap edýän ýurdundan gelip bilmez. Öndürijiler azyk önümini günebakar ýagy we ösümlik ýagy bilen ýasama ýaglar bilen garyşdyrýarlar. USP tarapyndan berlen hasabatda zeýtun ýagyny aldamak hadysalarynyň birinde zyna ediji hökmünde larda - doňuz ýagy bar.

Safron

Bu hoşboý ys, ekzotik we gymmat, bu bolsa zyna üçin ejiz bolýar. Safronda köplenç açyk gyrmyzy reňk we sapak zerdejik, göknar gülleri, gips we hatda sandal boýagynyň ornuny tutýar diýip, FDD habar berýär. Beýleki ysly zatlar adatça gurşun hromaty bilen garylýar we käbir ýagdaýlarda zäherli ýapon ýyldyz anisi gurşun tetroksidi bilen garylandan soň "Hytaý ýyldyzy anis" hökmünde satylýar.

Süýt

Süýt hemişe sygyrdan gelenok. Uly adamlar we dürli ýaşdaky çagalar tarapyndan sarp edilýän süýt önümi, süýtli süýt hökmünde - ýagyň, karbamidiň, ýuwujy serişdäniň, kaustik soda, şeker, duz we süýtli poroşokyň birleşmegi hökmünde satyldy. CBS News habar gullugynyň habaryna görä, 2009-njy ýylda bütin dünýäde howsala döreden hytaý süýt dawasy, Hytaýdaky garyp daýhan maşgalalaryndan 50-60 çaga ýokumly süýt formulasy bilen iýmitlenenden soň öldi.

Az ýagly süýt agramyňyzyň ýokarlanmagyna goşant goşup bilermi? Bilmek.

Pyrtykal miwe suwy

Pyrtykal şiräni täze gysylan apelsinleri ulanmak arkaly her kim aňsatlyk bilen ýasap bilýän bolsa-da, şire öndürijiler henizem C witamini içgisini ýitirýärler. Şiräni öndürijiler, içgini içmek üçin tanalmaýan limon şiresi, greýpfrut şiresi, hatda şugundyryň şekerini goýýandyklary mälim. Pyrtykal şiresi, FFD-iň iň köp ýaýran kaliý sulfaty, mekgejöwen şekeri we askorbin kislotasy bilen içilýän önümleriň biri hasaplanýar.

Kofe

Jo-nyň ertirki käsesi Kolumbiýadan, Perudan ýa-da ýerli töwerekden gelmezligi mümkin. Derrew kofe, beýleki köp sanly maddalaryň arasynda däne, krahmal we injir bilen kesilen noýba däl-de, zyna etmäge has ýykgyn edýär. Mümkin bolan kofe howpunyň öňüni almak üçin, ähli kofe noýbasyny satyn alyň we işde ýa-da ofisde üwüriň.

Jadyly elikir: kofeniň hödürläp biljek saglyk peýdasynyň köpdügini öwreniň.

Alkogol

Bu içgi, uzak günlük işden soň ýeňillik döredip biler. Şeýle-de bolsa, kepjebaş aragy içmek saglygyňyza rahatlyk berip bilmez. “Daily Mail” 2012-nji ýylyň ýanwar aýynda azyndan bir gezek araklarda doňdurma garşy we beýleki zyýanly himiki maddalaryň bardygyny gördi. Himiki maddalaryň kazyýet seljermesi dürli problemalara, hatda ölüme sebäp bolup biljek metanolyň ýokary derejesini görkezdi.

Balyk

Balyk ABŞ-da satylýan iň köp ýaýran iýmitlerden biridir. Okeana barlagyna görä, "tuna" diýilýän balygyň takmynan 60 göterimi tunes däl. Japaneseapon restoranlarynda satylýan ak tunesiň segsen dört göterimi eskolýar - iýmit siňdiriş täsirine sebäp bolup bilýän balyk.

Çagalykda balyk iýmegiň näme üçin durmuşda allergiýanyň öňüni alyp biljekdigini öwreniň.

Düzediş, 2013-nji ýylyň 18-nji iýuly: Bu makalanyň öňki wersiýasynda Milli Bal Geňeşiniň bal öndürmek prosesinde poleniň barlanyp bilinjekdigini ýa-da ýokdugyny gözegçilikde saklaýan ygtyýarly edaradygy barada nädogry pikir bar. Aslynda USDA-nyň bu kömek puluny berýän düzgünleri we düzgünleri.

Mowzuk arkaly meşhur