Atylylyk keselleri: aşa yssylygyň 5 howpy
Atylylyk keselleri: aşa yssylygyň 5 howpy
Anonim

Temperaturanyň takmynan 100 gradusa golaýlamagy bilen, tomsuň gelýändigini we yssynyň çaltdygyny aýdyp bileris. Howuzda ýa-da plýa beachda ýatmak we açyk howada hezil etmek rahat we sagdyn bolup bilse-de, güne aşa köp täsir etmek saglyk kynçylyklaryny döredip biler we hatda ölüme sebäp bolup biler. Bu hepde we dynç günleri gündogar kenar ýakasynda 90-njy ýyllaryň ýokary temperaturasyna garaşylýar. Habar beriş serişdeleri we meteorologlar adamlara güne girmezden ozal goşmaça howpsuzlyk çäreleri görmegi duýdurýarlar. Heatylylyk howa bilen baglanyşykly ölümleriň iň uly sebäplerinden biridir.

Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkeziniň (CDC) berýän maglumatlaryna görä, 1999-njy ýyldan 2010-njy ýyla çenli ýylda ortaça 618 ýylylyk täsirine bagly ölüm bolýar we bu ölümleriň 68 göterimi erkekleriň arasynda. 2003-nji ýylyň awgust aýynda yssyda ölenleriň sany boýunça Europeewropada iň köp habar berildi; takmynan 50 000 adamyň ölmegine sebäp boldy.

Adam bedeniniň ýylylyk bilen iş salyşmagynyň usullary dem almak we derlemekdir. Derlemek meselesi, biriniň bedenini sowatmakda täsirli bolmagynyň ýeke-täk usuly, deriň bugarmak ukybydyr. Beden sowatmak ukybyny ýitirende we adamyň derisi bugaryp bilmese, bedeniň esasy temperaturasy ýokarlanýar we kimdir biriniň ýylylyk tükenmegine ýa-da ýylylyk urmagyna sebäp bolup biler.

Atylylyk urmagy

Bu ýylylyk bilen baglanyşykly keselleriň arasynda iň çynlakaýsydyr we adamyň bedeniniň temperaturasyna gözegçilik edip bilmedik ýagdaýynda ýüze çykýar. Kimdir biri aşa yssylyga sezewar bolanda, ýokary gyzgynlyga öwrenişmedik mahaly ýüze çykýar. Käbir alamatlar pes gan basyşy, gök dodaklar we dyrnaklar, salkyn we gysylan deri, köp derlemek, galýusinasiýa, sowuklama, kelle agyry, bedeniň ýokary temperaturasy, bulaşyklyk, baş aýlanmak we gürlemek ýaly hakyky urga meňzeýär. Atylylyk urmagy birnäçe kynçylyklara sebäp bolup biler. Bedeniň gyzgynlygynyň ýokarlanmagy adamyň organlarynyň çişmegine sebäp bolup biler we çişen organlardan gelýän zeper hemişelik bolup biler.

Heatylylyk keselinden şübhelenýän adamda CDC aşakdakylary maslahat berýär:

1. 9-1-1 jaň ediň.

2. Näsag adamy salkyn ýere geçiriň.

3. Egin-eşiklerini suwa batyryp, suw sepip ýa-da bedenine fanat edip adamy sowadyň.

Atylylyk kramplary

Bular agyryly we islegsiz myşsa spazmlary bolup, adatça adam yssy gurşawda işleýärkä ýüze çykýar. Munuň sebäbi suwuklygyň ýeterlik mukdarda kabul edilmezligi we gowy howa şertli ýa-da salkyn ýerde işlemek we gidratly bolmak bilen öňüni alyp bolar. Iň köp täsir eden myşsalar göleler, gollar, garynlar we arkalardyr, ýöne ýylylyk kramplary islendik myşsa toparyna çenli uzap biler. Maýo klinikasynyň pikiriçe, ýylylyk dykylmagynyň mümkindigine şübhelenýän bolsaňyz, aşakdakylary etmeli:

1. Gysga wagt dynç alyň we sowadyň.

2. Arassa şiräni ýa-da elektrolit saklaýan sport içgisini içiň.

3. Zeper ýeten myşsalar toparyna mylaýym, hereket edip, uzalmagy, şeýle hem ýumşak massaage etmegi öwrediň.

4. heatylylyk kramplary gutarýança birnäçe sagat ýa-da ondanam köp wagtlap dowam etdirmäň.

5. Düwürtikleriňiz bir sagadyň içinde ýok bolsa, lukmanyňyza jaň ediň.

Gün ýanmagy

Deride gün şöhlesini ulanyp, kalsiniň siňdirilmegi üçin möhüm iýmit bolan D witamini öndürilýär. Şeýle-de bolsa, güne aşa köp täsir etmek, esasanam ýygy-ýygydan we gün şöhlesini ulanmazdan, deriňize gaýtaryp bolmajak zyýan ýetirip biler. Gün şöhlelerinden peýdalanmak we güne göni täsir etmekden gaça durmak, deriňiziň güne ýanmagynyň öňüni alyp biler we soňra deriniň düwnük keseliniň döremeginiň öňüni alyp biler. Bedeniň goraýjy pigmenti melanin, deriňizi täsirden gorap bilmese, güne ýanmak ýüze çykýar. Bu, biriniň derisiniň reňkine baglylykda adama görä üýtgeýär. Güne ýanmagyň ilkinji alamatlary birnäçe sagatdan soň ýüze çykyp bilmez. Güne ýanýan bolsaňyz, Milli Saglyk Instituty (NIH) aşakdakylary maslahat berýär:

1. Salkyn duş ýa-da suwa düşmäge synanyşyň.

2. Benzokain, lidokain ýa-da nebit bolan önümlerden gaça duruň.

3. Düwürtikler bar bolsa, gury bentler ýokançlygyň öňüni alyp biler.

4. Deriňiz güllemeýän bolsa, oňaýsyzlygy aýyrmak üçin nemlendiriji krem ​​ulanylyp bilner.

5. Ibuprofen ýaly artykmaç dermanlar güne ýanmakdan (çagalar üçin däl-de, ulular üçin) agyryny aýyrmaga kömek edip biler.

6. Kortizon kremleri çişmegi azaltmaga kömek edip biler.

7. Gowşak pagta eşikleri geýmeli.

Birkemsiz Güni goramak üçin SPF-iň iň oňat 7 binýady

Makiýaup astynda gün şöhlesini geýmek - Näme üçin möhüm?

Garaňky deri adamlar gün şöhlesini geýmelimi?

Atylylyk tükenmegi

Heatylylyk keseliniň bu görnüşine iki faktor sebäp bolýar: suwuň azalmagy ýa-da duzuň azalmagy. Bu türgenlerde has ýygy duş gelýär. Atylylygyň tükenmegi aşa derlemekden döreýär we horlanmaga sebäp bolýar. Beden özüni sowadyp bilmeýär we ýylylygyň tükenmegi bilen derleme peselýär we deriniň we bedeniň esasy temperaturasy 104 dereje ýokarlanýar. Suwuň tükenmegi bilen ýylylygyň tükenmeginiň alamatlary aşa suwsuzlyk, gowşaklyk we kelle agyrydyr. Duzuň tükenmegi ýaly alamatlar bar, ýöne suw ýeterlik däl bolanda we adamyň bedeninde tebigy duz we minerallar ýitirilende ýüze çykýar. Elektrolitler bilen içgiler, bu ýylylygyň tükenmegini goramak üçin aýratyn möhümdir. Türgenler ýa-da açyk howada işjeň hereket etjekler diňe bir suw içmeli däl, eýsem sport içgilerini hem içmeli. Ortopediki hirurglar üçin Amerikan akademiýasy maslahat berýär:

1. Adamy salkyn, kölegeli ýere süýşüriň.

2. Gaty eşikleri çykaryň.

3. Adam ýa-da türgen huşly bolsa, suwuklyk beriň.

4. coreadro temperaturasy ýokarlanan bolsa, fanat ýa-da buz polotensasy ýaly işjeň sowadyş çärelerini ulanyň.

5. Suwuklyk / elektrolit çalşygynyň zerurlyklaryny bahalandyrmak we esasanam ýürek bulanma we gusmak bar bolsa, lukmançylyk kömegi üçin lukmana ýüz tutuň.

Atylylyk

Bu kiçijik gyzyl düwürtiklere meňzeýän dökülme we ter bezleriniň petiklenmeginden döreýär. Bu tropiki we çygly howa şertlerinde has ýygy duş gelýär we adatça bäbeklerde bolýar, ulular hem ýylylyk döküp bilýärler. Heatylylygyň döremeginiň öňüni almagyň iň oňat usuly, açyk we açyk reňkli eşik geýmek we gowy sowadylan ýa-da howa şertli ýerlerde bolmakdyr. Maýo klinikasy maslahat berýär:

1. Gijilewigi köşeşdirmek üçin kalamin losyony

2. Suwuk lanolin, kanalyň petiklenmeginiň öňüni almaga we täze lezýonlaryň döremeginiň öňüni almaga kömek edip biler

3. Iň çynlakaý ýagdaýlarda esasy steroidler

Mowzuk arkaly meşhur