“IKnife” bilen tanyşdyrmak: Düwnük keselini “çişirýän” lukmanlar üçin “akylly tehnologiýa” skalpeli
“IKnife” bilen tanyşdyrmak: Düwnük keselini “çişirýän” lukmanlar üçin “akylly tehnologiýa” skalpeli
Anonim

'Akylly tehnologiýa' ynkylaby şu ýerde we durmuşymyzyň her tarapyny üýtgedýär. “Akylly” lampalar indi “iPad” bilen otagyň keýpine we reňkine gözegçilik edip biler. Akylly telewizorlar basym webde gezelenç etmekden, aýdym diňlemekden we halaýan teleýaýlymlaryňyza diwanyňyzyň rahatlygyndan derrew bökmäge mümkinçilik berer.

Onda näme üçin bu akylly tehnologiýany iň möhüm ýerinde ulanmaly däl ?: Keselhananyň operasiýa otagy.

“IKnife” Europeewropadaky alymlar tarapyndan döredilen täze “akylly skalpel” bolup, bir gün rak keselini bejerýän lukmanlara kömek edip biler. Angliýada “iKnife” -ny yglan eden “Science Translation Medicine” -iň hasabatyna görä, Angliýada “her ýylda 1,8 million anyklaýyş, bejeriş ýa-da pallatiw hirurgiki amallar ýerine ýetirilýär”.

Gaty çişleriň hirurgiki taýdan aýrylmagy kyn we deňagramly hereketdir. Lukmanlar töweregindäki sagdyn dokumalara zyýan bermezden, kesel meýdanyndaky ähli düwnük öýjüklerini aýyrmalydyrlar. Eger çişiň bir bölegini yzda galdyrsalar, onda düwnük gaýdyp biler, ýöne sagdyn dokumanyň köp bölegini kesmek agyry ýa-da çişmä sebäp bolup biler.

Öňki işler, gözden salnan rak öýjükleriniň hassalar we saglygy goraýyş ulgamlary üçin ägirt uly meseledigini görkezýär - bir çişigi aýyrmak üçin ikinji ýa-da üçünji gezek operasiýa gerek.

"Döş keselini bejermek operasiýasy bilen bejergi alýan göwüs rak keseliniň 20% -i (ýagny lumpektomiýa) oňyn çäkleri aýyrmak üçin has köp operasiýa edilmegini talap edýär" -diýip, himiki şekillendiriş kompaniýasy MediMass Ltd.-iň biology doktor Julia Balogyň ýolbaşçylygyndaky awtorlara salgylandy.

Barlamagyňyz üçin barlag

Operasiýa wagtynda lukmanlaryň işini iki gezek barlamagyň ýollary bar, ýöne olar wagt alýarlar. Näsaglar umumy nägilelik astynda galyp bilerler, beýleki tehnikler bolsa mikroskop astynda biopsiýa nusgalaryny barlamaga howlugýarlar. Şeýle-de bolsa, bu 20-30 minut aralygynda dowam edip biler, goşmaça anestezi göz öňünde tutup gymmat we henizem ýalňyşlyga ýykgyn edýär.

“IKnife” ajaýyp oýlap tapyşdyr, sebäbi şol wagt dokumanyň kadaly ýa-da rak keselidigini hakyky wagtda ýazga geçirýär.

Bu nähili işleýär. Her gezek hirurgyň keseninde biraz “tüsse” ýa-da aksiz dokumadan spreý howa girýär. “ICnife” bu tüssäni siňdirýär we turba arkaly “çalt bugarýan ionlaşma köpçülik spektrometri” ýa-da REIMS atly ýörite enjama iberýär. Bu enjam tüssäniň mazmunyny sagdyn we rak keseliniň belli görnüşleri üçin biologiki nusgalaryň maglumatlar binýady bilen deňeşdirýär.

“IKnife” -yň aýry-aýry petri tagamlarynda ösdürilip ýetişdirilýän adaty öýjükleriň arasyndaky tapawudy aýdyp biljekdigine göz ýetirenlerinden soň, gözlegçiler ony düwnük keseli bilen kesellän 91 hassanyň hakyky operasiýa otagynda synap gördüler.

“IKnife”, çiş öýjükleri bilen sagdyn dokumanyň arasyndaky tapawuda baha berlende 97 göterim takykdy. Üç sekundyň öwrüm wagty bilen iKnife çaltdy, ýöne şeýle hem okamak üçin duz dänesiniň ondan bir böleginden kiçi dokuma nusgasyny talap edip, takykdy.

“IKnife” -yň lukmanlaryň esasy nokadyna öwrülmeginden birnäçe ýyl gerek bolup biler. Ilki bilen hassahanalarda belli dokuma nusgalarynyň maglumatlar binýadyny döretmeli bolar - bu gözleg 3 000 000-den gowrak nusga ulanyldy - bu wagt talap edýär. Mundan başga-da, iň täze täzeliklerde bolşy ýaly, iKnife-da gymmat.

Theöne awtorlaryň netijesi ýaly: "Tehnologiýa has giňden ýaýransoň, gurallaryň başlangyç bahasynyň azalmagyna garaşylýar. Eger hirurgiki gurşawda doly ornaşdyrylsa, bu tehnologiýa ýerli çişiň gaýtalanma tizligini we gistopatologiýa hyzmatlarynyň bahasyny peseltmek mümkinçiligine we hassalaryň umumy diri galmagyny gowulandyrmak üçin ".

Mowzuk arkaly meşhur