Tehasda ejäniň düwnük keseline nädogry diagnoz: 54 ýaşly Herlinda Garsiýa 7 aýlyk Çemony başdan geçirdi, zyýanlar depressiýa we aladalary öz içine alýar
Tehasda ejäniň düwnük keseline nädogry diagnoz: 54 ýaşly Herlinda Garsiýa 7 aýlyk Çemony başdan geçirdi, zyýanlar depressiýa we aladalary öz içine alýar
Anonim

Dört basgançakly döş rak keseline we ondan soňky himiýa bejergisine diagnoz goýlandan soň Herlinda Garsiýanyň dünýäsi dargady. KHOU-nyň habaryna görä, ýaňy-ýakynda lukmanlar kabinetine eden saparyndan soň, ol hasam geň galdy.

Dört çaganyň 54 ýaşly enesine, doktor Ahmad Kadriniň 2009-njy ýylda çep döşünden oňat çiş aýrylandan soň ýaşamak üçin belli bir wagtyň bardygyny aýdypdy. Kadri tarapyndan laboratoriýa netijelerine nädogry düşünmek Sapardan bäri aradan çykan Garsiýany sekiz gezek himiýa bejergisine, depressiýa we ähli zatlaryny bermek kararyna getirdi.

"Men hemme zatdan ýüz öwürmek isledim. Size dört basgançakly düwnük keseli diýlende, hut şu. Men lukmana bil baglaýaryn." Garsiýa KHOU-a düşündirdi.

"Hemme zat çişdi. Gaşlarymy, kirpiklerimi ýitirdim. Bu hakykatdanam kyn. Duýgymy düşündirip bilemok. Düýşümdäki ýaly."

Raýatlar lukmançylyk merkeziniň lukmanlary göwüs rak keseliniň diagnozyna laýyk gelmeýändigini bilip, aladalanmak üçin gelen Garsiýa synag synaglaryny geçirýärdiler - ol ýerde ýokdy. Hýustondaky M.D. Anderson düwnük merkeziniň lukmanlaryndan ýalňyş diagnozyny tassyklandan soň, Garsiýa duýgulary başdan geçirdi.

Garsiýa "Men begendim, ýöne şol bir wagtyň özünde-de gaharym geldi. Zyýan ýetdi" -diýdi.

Wiktoriýa ýurt eminleri tarapyndan Garsiýa berlen jemi 367, 500 dollar jerime, soňky dört ýylda çeken ýürek agyrysyny köşeşdirmedi.

"Başdan geçirenlerim sebäpli hiç haçan beýle duýmajakdygymy bilýärin. Bu meniň durmuşymy üýtgetdi."

Mowzuk arkaly meşhur