Angliýada gyssagly kömek üçin ölüm derejesi 19% -e çenli; ER-e syýahatdan geçmelimi?
Angliýada gyssagly kömek üçin ölüm derejesi 19% -e çenli; ER-e syýahatdan geçmelimi?
Anonim

Çynlakaý we durmuş üçin howply şikesler gyssagly kömek otagynda bejerilýär. Bu, hakykatdanam, gyssagly kömek meýilnamasynyň meýilleşdirilmedik we el-aýagyň döwülmegi, ýürek agyry ýa-da derrew üns berilmeli beýleki keseller ýaly saglyk aladalarydyr. Şeýle-de bolsa, gyssagly kömek otagynda alnan ideg adamyň ýagdaýyna kömek etmese ýa-da päsgel bermese näme etmeli?

Milli saglyk gullugy (NHS) tarapyndan Angliýadaky hassahanalaryň bölüminiň statistikasyny (HES) ulanyp, 367, 796 hassany seljerip, hopsital kabul edilenden 30 günüň içinde ölümiň 9 göterimden 19 göterime çenli aralygyndadygyny anyklady. BMJ-iň ozalky gözleginde, gyssagly operasiýalaryň we meýilleşdirilen operasiýalaryň dynç günleri has töwekgelçiliklidigi anyklanylsa-da, bu gözleg gyssagly operasiýa bilen baglanyşykly ölümiň ep-esli ýokarydygyny, hassahanalaryň käbir hassahanalarynda kabul edilendigini anyklady. Angliýa, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda alnan ideg bilen deňeşdirilende has köp.

Diňe ölüm derejesi geň galdyryjy däl, 9-dan 19 göterime çenli aralyk idegiň üýtgemegini görkezýär. Gözlegçiler bu üýtgeýşiň esasan hassahananyň şertlerini emele getirýändigini we näsagyň hassahananyň ideginde näçe wagt galýandygyny çaklaýarlar. Bu gözlegden soň hassahanalarda "pes ölüm derejesi" diýlip kesgitlenen hassahanalarda hassalary bejermezden ozal göz öňüne getiriş tehnologiýasyny ulanandyklary we hassalaryň gyssagly operasiýadan soň näçe wagt gerek bolýandyklary üçin has intensiw bejeriş düşekleri bardygy bellenildi.

Şeýle hem gözlegçiler, hirurgiýanyň aýry-aýry görnüşlerinden soň ölüm howpunyň ep-esli ýokarydygyny anykladylar. Mysal üçin, içki garyn diwarynyň giňden ýaýran peritonitli näsaglarda ölüm derejesini 28 göterim ölçediler. Şonuň ýaly-da, iýmit siňdiriş ulgamynyň we içegäniň üsti bilen gan akmagyna päsgelçilik döredýän näsaglarda ölüm derejesi 48 göterim boldy. Ölüm derejesiniň ýokary bolmagyna sebäp bolan hassalar operasiýadan 5-15 gün aralygynda hassahanada galdylar. Gözlegçiler, has ýokary töwekgelçilikli operasiýalardan aman gutulan hassalaryň 38 göteriminiň hassahanada 8 gün töweregi galandygyny we has uzak galanlaryň kynçylyklara duçar boljakdygyny we netijede ölen bolmagynyň mümkindigini çaklaýarlar.

Ölüm derejesi iň ýokary bolan hassahanalarda, ýagny ölüm derejesiniň 19 göteriminde bolan hassahanalarda erbet hirurglar bilen keselhanalar hökman däl. Gyssagly kömek, dogry anyklaýyş we bejeriş usullaryny ulanmagyň näzik deňagramlylygydyr, soň bolsa hopsital reanimasiýasynda ünsli ideg edilýär. Ölüm derejesi has ýokary bolan hassahanalarda hassalary hödürlemek üçin 6 göterim az reanimasiýa düşegi bar we ölüm derejesi pes bolan hassahanalardan 7-12 göterim aralygynda anyklaýyş skanerleri ulanylýar. Ultrases we kompýuterleşdirilen tomografiýa (KT) skanerleri ýaly anyklaýyş skanerleri, ýokary we pes ahlakly hassahanalaryň arasyndaky esasy tapawut bolup durýar, sebäbi iki dürli hassahananyň arasynda ulanylyş üýtgäp durýan ýeke-täk goşant goşýan faktor.

Bu tapyndy, Angliýada ýaşaýanlara zerur wagtynda gyssagly kömek bermekden saklanmak üçin däl. Şeýle-de bolsa, ölüm derejesiniň giň gerimi hassahanalara ideg standartlaryny ýokarlandyrmak we adaty bejeriş amallarynyň hemmesini ömri halas ediji operasiýalardan öň we soň ýerine ýetirilýändigine göz ýetirmeli, sebäbi hassalar gyssagly kömek otagyna gitmegi saýlaýarlar. şikesleri.

Üýtgeýän öndürijiligiň ähli sebäplerine entek doly düşünip bilemzok, ýöne bu gözleg gyssagly hirurgiki hassalaryň idegini gowulandyrmak üçin ep-esli giňişligiň bardygyny görkezýär "-diýdi Omar Faiz. gyssagly umumy hassahanalarda ýokary töwekgelçilikli gyssagly hassalary goldamak üçin zerur gyssagly kömek hyzmatlary we infrastruktura."

Mowzuk arkaly meşhur