PFC-e duçar bolmak, umumy öý himiýasy, çynlakaý tiroid meselesine sebäp bolup biler
PFC-e duçar bolmak, umumy öý himiýasy, çynlakaý tiroid meselesine sebäp bolup biler
Anonim

Organ funksiýasynyň üýtgemegi käwagt saglyga zyýanly görnüşde üýtgäp biler. Köplenç gündelik önümlerde duş gelýän himiki maddalar, hatda özümizem duýman, organlarymyza täsir edip biler. Muňa mysal hökmünde ýangyn söndürijiler, halylar, matalar, kosmetika, senagat çalgylary, ýuwujy serişdeler we kosmetika serişdeleri ýasamak üçin ulanylýan parflorirlenen himiki maddalar (PFC) bolup biler. PFC-ler bedende döwülmek üçin köp wagt alýarlar we netijede olaryň uzak saklanmagy saglyk meselelerine sebäp bolup biler.

Gözlegçiler 672 erkek we 509 aýal-gyzyň üstünde geçirilen täze gözlegde, PFC täsiriniň we tiroidiň işlemezliginiň arasynda baglanyşyk tapdylar. Öwrenilen adamlardan 23 adam gipotireoz keselini, dokuzy bolsa gipertiroidizmi ösdürdi. Bu iki topardan has köp aýal gipertiroidizmi ösdürdi, erkekleriň köpüsi gipotireoz keselini döretdi.

Tiroid, boýnuň öň tarapynda ýerleşýän bezeg bolup, bedende energiýa sarp edilişine gözegçilik edýär. Bezeg, tiroidiň analiz edip, bedeniň galan bölegine energiýa sarp etmegi bilen baglanyşykly signallaryň beýniden çykmagy bilen gyjyndyrylýar. Tiroid öz signallaryny ibermek bilen beýniniň signallaryny berýär. Tiroidiň saglygy meselesi, tiroidiň signallaryny beriş usulyny üýtgedýär. Gipotireoz ýüze çykan ýagdaýynda, tiroid bedene ibermek üçin signallaryny ýeterlik etmeýär. Netijede, gipotireoz keseli bolan adamlar agramyny artdyryp başlaýarlar, aňsatlyk bilen ýadap başlaýarlar we ýürek urgularyny haýallaşdyrýarlar - ýeterlik energiýa ulanylmaýandygy sebäpli. Gipertiroidizm ýagdaýynda, tiroid köp sanly signallary bedene iberýär. Bu meseläniň netijesinde bu näsazlyk bilen kesellän hassalar köp horlanmaga, myşsalaryň gowşaklygyny görkezmäge we aşa köp energiýa ulanylýandygy sebäpli ýürek urgularynyň tertipsiz ýa-da aşa çalt urmagyna sebäp bolýarlar. Iki ýagdaýda-da tiroid çişip başlap, hassanyň boýnuny deformasiýa edip, giter diýilýän zadyň döremegine sebäp bolup biler.

Gözlegde, her bir adamdan tiroid keselleriniň maşgala taryhy, endikleri, alkogol içgileri, çilim çekmek we iýmitlenmek barada soraldy. Her gatnaşyja, tiroidiň işleýşi ýaly PFC derejesini ölçemek üçin gan barlagy berildi. Gözlegçiler, PFC-leriň erkekleriň ganynda aýallaryňkydan 70 esse uzak galandygyny anykladylar. Mundan başga-da, PFC täsiriniň netijesinde gipotireoz keselinden ejir çeken 23 adamyň 15-si erkek adamlardy. Şeýle hem bellemeli zat, gipertiroidizmi döreden dokuz adamyň altysy aýallardy. Muny PFC-iň aýallarda has gysga ömri bilen düşündirmegi ähtimal. PFC-ler erkekler üçin bolşy ýaly ganda galmasa, tiroidiň işine düýbünden päsgel bermez.

Gözleg işleriniň awtory Çien-Yu Lin, M.D.

Şeýle-de bolsa, bu tapyndylar birneme çäklidir. Gözlegçiler PFC derejesiniň we tiroidiň üýtgemeginiň arasynda haýsydyr bir sebäbini kesgitläp bilmediler - bu tiroidiň PFc täsiri bilen nädip üýtgändigini bilmeýärler; Bedende PFC-iň barlygynyň tiroidiň saglygyny üýtgedendigini bilýärler. Şonuň ýaly-da, gatnaşyjylaryň tiroid meselesi üçin ulanan dermanlary bellenilmedi. Şol dermanlar olaryň käbirine tiroid kesellerinden gaça durmaga kömek eden bolmagy mümkin. Iň soňunda bolsa, gan synaglary diňe bir gezek geçirildi, ýagny PFC täsiriniň üýtgemegi we şonuň üçin tiroidiň saglygyny üýtgedip biljekdigi, ýöne bu maglumatlar gözlegiň içine girmedi.

Mowzuk arkaly meşhur