MERS-iň ýaýramagyna garşy göreşmek üçin Saud Arabystany Haj zyýaratynda wizalary saklaýar; Garrylar, çagalar we hassalar syýahatdan ruhdan düşýärler
MERS-iň ýaýramagyna garşy göreşmek üçin Saud Arabystany Haj zyýaratynda wizalary saklaýar; Garrylar, çagalar we hassalar syýahatdan ruhdan düşýärler
Anonim

Saud Arabystanyndaky Musulmanlaryň Mekgä her ýyl haj zyýaraty şu ýyl 13-18-nji oktýabr aralygynda bolup, dünýäniň dürli künjeklerinden üç million adam, şol sanda 11 000 000 amerikaly gatnaşar. Umylyň islendik wagty bolup biläýjek şuňa meňzeş zyýarat, şu ýyl 9-njy iýuldan 7-nji awgust aralygynda mukaddes Remezan aýynda bu ýere gowy gatnaşar diýlip garaşylýar. Aýratynam Saud Arabystanyna zyýarat etmek isleýänleriň wizalaryny çäklendirmek üçin öňdebaryjy ýurtlar.

Saud Arabystanyň Saglygy goraýyş ministrligi Eastakyn Gündogaryň dem alyş sindromynyň (MERS) pandemiýa öwrülmeginiň we dünýäniň dürli ýurtlaryna ýetmeginiň öňüni almak üçin bu ýyl iki zyýarat üçin garrylara, göwreli aýallara ýa-da çagalara wiza bermejekdigini habar berdi. 2002-2003-nji ýyllarda takmynan 800 adamyň ölmegine sebäp bolan SARS maşgalasynda MERS 40-dan gowrak adamy öldürdi we häzirki wagtda ölüm derejesi 60 göterimden ýokary. Bütin dünýäde segsen bir ýagdaý dokumentleşdirildi we dem alyş ýollarynyň ýokaşmagy sebäpli 45 adam öldi. Infectionokançlygy adam ýokaşmasyndan almak kyn bolsa-da, haj we ymra wagtynda köp adamly şertler keseliň ýaýramagynyň aňsat ýoluny döredýär.

"Garry adamlar (takyk ýaş çäkleri kesgitlenmedik), göwreli aýallar, çagalar we dowamly kesellerden ejir çekýän adamlar, esasanam ýürek, süýji keseli ýa-da dem alyş keseli, böwrek ýa-da immunitet ulgamy ýetmezçiligi bolan adamlar wiza alyp bilmezler. şu ýyl "-diýdi.

MERS-iň ýaralardan gelip çykandygy we ýakyn ýerlerde ýaşaýan garyndaşlarynyň arasynda ýokaşýandygy subut edildi. Bu kesel Angliýadan, Iordaniýadan, Katardan, Tunisden, Birleşen Arap Emirliklerinden, Germaniýadan, Fransiýadan we Italiýadan gelen hassalarda ýüze çykdy - bularyň hemmesi simptomlary görkezmezden ozal Saud Arabystanyna gidipdi.

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSG) geçen hepde MERS-iň haj zyýaraty sebäpli dünýä jemgyýetçiligine abanýan töwekgelçiligini bahalandyrmak üçin gyssagly ýygnak geçirdi. Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy syýahatçylara beren maslahatynda "Eastakyn Gündogara syýahat wagtynda ýa-da gaýdyp geleninden soň simptomlary döredýän syýahatçylara lukmançylyk kömegini almaga we syýahat taryhyny paýlaşmaga çagyrylýar" -diýdi. "Uteiti dem alyş ýokançlygynyň alamatlary bolan adamlar üsgülewük etiketini ulanmalydyrlar (aralygy saklamaly, bir gezek ulanylýan dokumalar ýa-da eşikler bilen üsgülewükleri we asgyrmalary ýapmaly we elleri ýuwmaly) we simptomatiki bolýança syýahaty gijikdirmeli."

"Mundan başga-da, bu düzgünler Patyşalyga syýahat etmezden azyndan 10 gün öň we 3 ýyla çenli meningit keseline garşy sanjym şahadatnamasyny almak, şeýle hem poliomielit keselinden ejir çekýän ýurtlara sanjym şahadatnamasyny almak talaplaryny öz içine alýar." BSGG-nyň beýany mundan beýläk jemlendi.

Häzirki wiza talaplaryny görmek üçin Saud Arabystanynyň ilçihanasynyň web sahypasyna giriň.

Mowzuk arkaly meşhur