Durmuşda has köp çykyş edýän ýaş ulular, soňam ýeňýärler
Durmuşda has köp çykyş edýän ýaş ulular, soňam ýeňýärler
Anonim

Durmuşda adam haýwany agaç ýaly bolup biler - konsentrik tegeleklerde ösýär, ýöne özeninde hemişe bolşy ýaly.

Täze uzyn uzyn gözleg, ýaş ululykda has göwünjeň we emosional taýdan durnukly adamlaryň durmuşda has uly bagt we saglyk gazanmak isleýändigini ýüze çykardy.

Angliýadan gelen gözlegçiler 16 we 26 ýaş aralygyndaky ekstroversionyň we newrotikizmiň 60 we 64 ýaşynda akyl saglygyna we umumy bagta ýetirýän täsirini gözden geçirdiler, akyl saglygynyň bedene ýetirýän täsirlerini hem öwrendiler.

Sauthempton uniwersitetinden Katarin Geeliň ýolbaşçylygynda Edinburg uniwersitetiniň we London uniwersitet kollejiniň sülçüleri ýetginjeklik we ululykdaky şahsyýet aýratynlyklarynyň geljekde psihologiki saglyga uzak wagtlap täsir etjekdigini anykladylar.

Geý reportersurnalistlere "Az sanly gözleg, ýaşlykdaky şahsyýet aýratynlyklarynyň bagt we durmuşdan kanagatlanmakdaky uzak möhletli täsirini gözden geçirdi" -diýdi. "Youthaşlarda artykmaç pikirlenmegiň abadançylyga we durmuşda kanagatlanmaga gönüden-göni, oňyn täsir edýändigini gördük."

Munuň tersine, neýrotizm negatiw täsir galdyrdy, adamlary alada we depressiýa has köp sezewar etdi, ýöne durmuşda beden saglygy meselelerine-de sezewar etdi.

Gözlegçiler, Lukmançylyk gözleg geňeşi tarapyndan geçirilen Saglyk we ösüş boýunça milli gözleg işine 4, 500-den gowrak gatnaşyjy barada maglumat berdiler. Oturylyşykdakylaryň hemmesi 1946-njy ýylda doguldy we 16 we 26 ýaşlarynda sorag soraglaryna jogap berdi.

Şahsyýetiň inwentarlygy, durmuş gurmak, energiýa we işjeňlik baradaky soraglar bilen artykmaçlygy ölçäpdir, neýrotizm bolsa emosional durnuklylyk, keýp we ünsüňi sowmak baradaky soraglar bilen bahalandyrylypdyr. Onýyllyklardan soň seksagenariýalylar - olaryň 2-den 500-den gowragy olaryň abadançylygyna we durmuşdan kanagatlanmak derejesine, şeýle hem akyl we beden saglygyna baha berýän birnäçe soraga jogap berdiler.

Netijeler gaty düşnükli boldy. Youngeraş durmuşda has uly derejedäki abadançylyk we orta ýaşda durmuşdan kanagatlanmak üçin has ýokary bal bilen gönüden-göni baglanyşyklydy. Munuň tersine, has köp neýrotiki görnüşler soňraky durmuşda emosional kynçylyklara has duýgur bolup, has az derejede fiziki saglygyň pesdigini habar berdiler.

"Soňky durmuşda adamlaryň nähili bagtly duýýandyklaryny kesgitleýän zatlara düşünmek aýratyn gyzyklanma döredýär, sebäbi bagtly adamlaryň has uzak ýaşamagyna gowy subutnamalar bar" -diýdi. "Bu gözlegimizde, 40 ýyl ozal ölçenen neýrotizmiň we artykmaçlygyň derejesiniň garry erkeklerde we aýallarda abadançylyga we durmuşdan kanagatlanmagyna berk çaklaýandygyny gördük."

Youthaşlykdaky şahsyýet, soňky onýyllyklarda bagta ýatdan çykmajak täsir edene meňzeýär.

Mowzuk arkaly meşhur