Patyşa çagasy şazadamy ?: Bir lukmanyň “Gyz!” Diýmeginiň 3 sebäbi
Patyşa çagasy şazadamy ?: Bir lukmanyň “Gyz!” Diýmeginiň 3 sebäbi
Anonim

Şazada Uilýamyň we Keýt Middltonyň ýakyn wagtda boljak şa çagasy baradaky habarlar birnäçe hepde bäri ýaýrady we bellenilen senäniň şu hepdäniň ahyrynda ýakynlaşmagy bilen dünýä geljekki patyşanyň ýa-da şa aýalynyň dünýä inmegine sabyrsyzlyk bilen garaşýar.

Göwrelilik döwründe enäniň fiziologiki üýtgemelerinden çaganyň jynsynyň nähili boljakdygyny anyklamak mümkin bolmasa-da, bir akuşer öz pikirleri bilen agram salýar - duýgurlyga, statistiki tendensiýalara we 1 000-den gowrak çaga dogurmak tejribesine esaslanýar.

Doktor Jennifer Aşton gyz dogurmak üçin gidýän aýallarda gözlemek üçin üç sany möhüm üýtgeşmä salgylanýar. "Meniň hem iki çagam bar" -diýdi. Ylym, lukmançylyk, aýallaryň ertekileri we içege instinkti geljekki şa aýalynyň dünýä injekdigini görýäris "-diýdi.

Maslahat # 1: aceüz

Eneler göwrelilik döwründe agramyny artdyranlarynda, ýagyň bedenine paýlanmagy seýrek bolýar. Aýallar, adatça, garnyndaky erkeklerden tapawutlylykda aýaklaryna ýag goýsa-da, aýallaryň hemmesi göwrelilik döwründe birmeňzeş fiziki üýtgemeleri başdan geçirmeýärler. Şol sebäpden, Eşton çaganyň jynsyny kesgitlemek üçin esasy bellik hökmünde ýüzüni görkezýär.

"Enäniň ýüzi köplenç dogulmadyk bäbekiň jynsyny açyp görkezýän bedeniň bir bölegi bolup durýar. Aýallaryň ertekisinde aýdylyşy ýaly: Gyz göterýän aýallaryň ýüzi oglanlary göterýän aýallardan has giň we has giň bolýar".. "Keýtiň ýüzi derrew diýen ýaly dolupdy, hatda" çişirilmänkä ". Bir gyz üçin bal alyň"

Maslahat # 2: Garyn

Akuşerçilik we orta aýallar göwreliligini esasan aşgazanynda göterýän aýallaryň, bedeniň başga bir ýerinde agramyň az bolmagyny aňladýan (köýnegiň aşagyndaky basketbol diýip pikir ediň) köplenç bir oglan dogurýar diýen teoriýany goldaýarlar. Bu aralykda, bagryna, aýaklaryna we ýüzüne deň derejede doldurýan aýallarda gyz bolýar.

Aşton: "Hatda ajaýyp inçejik Kate-de dürli-dürli, aýaklary we ýüzi doldurylan ýalydy" -diýdi. "Gyz üçin iki bal alyň"

Maslahat # 3: Göwreliligiň görnüşi

"Meniň tejribämde, gyzlar oglanlara garanyňda göwreliligi has kynlaşdyrýar" -diýdi. "Giperemeziýa - Keýti ilkinji üç aýlyk hassahanada ýerleşdiren aşa ýürek bulanma we gusmak, köplenç gyz bäbekler bilen baglanyşykly" -diýip, Aştonyň: "Bu bir gyz üçin üç zat!" diýdi.

Eşton bu teoriýalaryň arassa çaklamalara esaslanýandygyny ýatladýar. Bir teoriýa hatda düwünçegiň ýürek urgusyny esassyz ölçemegiň jynsyna degişlidigini aýdyp biler: minutda 140 urgy, bu gyz. Munuň aşagynda oglan.

"Bular hakykatlaryny sowuk bilýän, ýöne bir näsaga seredip, göwreli aýaly gözden geçirip we göwreliliginiň, zähmetiniň we çaga dogluşynyň ajaýyp takyklygyny çaklap bilýän dokumentler ýa-da akuşerler" -diýdi Aşton 50/50 tapawudy biziňkiler bilen deňdir.

Şonuň üçin ilkinji şa gözýaşlary aglaýança, köşeş we dowam et.

Mowzuk arkaly meşhur