Gerpes sanjymy Awstraliýada irki kliniki synaga girýär; Alymlar HSV-2 bejergisine umyt baglaýarlar
Gerpes sanjymy Awstraliýada irki kliniki synaga girýär; Alymlar HSV-2 bejergisine umyt baglaýarlar
Anonim

Kwinslend uniwersitetinden başlanan biotehnologiýa kompaniýasy Coridon, öňüni alyş sanjymy we bejeriş serişdesi hökmünde ulanyljak gerpes simplex 2 (HSV-2) sanjymy üçin adamzat synaglarynyň irki tapgyryny başlamak üçin tassyknama aldy. wirusy eýýäm ýokaşdyranlara sanjym.

Gerpes simplex 2, jyns gerpesleri diýlip hem atlandyrylýar, wirus ýokançlygy bolup, bedeniň belli bir böleginiň, agzyň we jyns agzalarynyň deri öýjüklerine wagtal-wagtal ýaýramagyna sebäp bolup bilýän wirus ýokançlygydyr. Wirus täsir eden deriniň içindäki nerw öýjüklerinde ýaşaýar we immun ulgamy stres ýa-da uky ýetmezçiligi sebäpli gowşanda, atylma bolup biler. Haçan-da bir adamda wirus ýokaşsa, wirus ýokary ýokaşyp biler we täsir eden adamlara jynsy gatnaşykdan gaça durmak maslahat berilýär.

"Bu, gerpes sanjymymyz üçin tolgundyryjy döwrüň başlangyjydyr. Haýwanlary öwrenmekden gaty tolgundyryjy netijeleri gördük we patentlenen optimizasiýa tehnologiýamyzy öz içine alýan sanjymymyzyň klinikada şuňa meňzeş immunitetleri döredjekdigini görkezýän möhüm maglumatlara garaşýarys." 2000-nji ýylda Coridon-y esaslandyran we bu işe ýolbaşçylyk edýän professor Frazer aýtdy.

Gerpes bejergisiniň ýeke-täk bejergisi ABŞ-nyň ätiýaçlandyryş kompaniýalary tarapyndan doly örtülmedik we hassalar üçin çykdajy edýän derman, 2009-njy ýyldan bäri bazara çyksa-da, derman serişdesi wirusyň köpelmeginiň öňüni alýar we ýok. ýokançlygy bejerip biler, ýöne ony öz ýollarynda saklap biler, wirusyň gutarmagyna mejbur edip biler we bejergä ýol berip biler. Abreva sowuk ýaralary bejermek üçin hem satylýar, ýöne onuň täsiri jedelli we wirusyň bir günden az azaljakdygy görkezildi. Beýleki gözlegler wirusy ýokaşdyrmak we häzirki bar bolan dermanlar bilen bejermek teklip etdi, ýöne bu henizem kliniki synagdan öňki tapgyrda.

Keseliň öňüni alyş we öňüni alyş merkezleriniň (CDC) habaryna görä, jyns gerpesleri 14 ýaşdan 49 ýaş aralygyndaky alty amerikalydan birine täsir edýär. Gerpes wirusy adamlary beýleki jyns ýollaryndan geçýän ýokançlyklara (STI) ýokaşmaga we AIW ýokaşma howpuny ýokarlandyrýar. Halfarym milliard adamyň HSV-2 ýokaşandygyna ynanylýar, bu ýer ýüzündäki her bir adamyň ýedi göteriminden gowragydyr.

Awstraliýada synag synagynda kliniki synag geçirýän kompaniýa “Q-Pharm”, gyzyklanýan gatnaşyjylar meýletinç[email protected] e-poçta iberip bilerler. I tapgyr synaglary, adatça howpsuz dozany barlamak üçin niýetlenen neşe serişdeleriniň ýa-da sanjymlaryň dozasyny ulanýar we synaga gatnaşýanlara gorag berip biler.

GlaxoSmithKline tarapyndan synag edilen öňki sanjym giçki kliniki synaglarda gaçdy we 20 ýyl we 100 million dollarlyk gözleg puluny ýitirdi. “Genocea” atly başga bir kompaniýa häzirki wagtda HSV-2 sanjymy bilen kliniki synaglary geçirýär.

Mowzuk arkaly meşhur