Keselhananyň düşeginde hassanyň atylmagy: 62 ýaşly aýal “Pop” eşidýär we sahypalara gan akýandygyny görýär
Keselhananyň düşeginde hassanyň atylmagy: 62 ýaşly aýal “Pop” eşidýär we sahypalara gan akýandygyny görýär
Anonim

Duşenbe güni giçlik Pensilwaniýa ştatynda 62 ýaşly bir aýal keselhananyň düşeginde atyldy. Ayoldan azaşan ok birinji gatyň penjiresini deşip, garnyna urdy. Ganlaryň listlerine gan akýandygyna göz ýetiren aýal kömek sorady we tiz wagtdan ýüzleý ýaralar bilen bejerildi.

Delawer etrabynyň prokurory Jek Whelan: "Ol bir ses eşidip, gapdalyna, garyn boşlugyna baryp, agyrynyň bardygyny we şol ýerden gan çykýandygyny gördi" -diýdi.

Pidanyň ady aýan edilmedi. ABŞ-nyň Upland şäherindäki “Crozer Chester” lukmançylyk merkeziniň işgärleri ýaragyň üstünde derňew işine başladylar.

Derňewçiler sişenbe güni ýaragyň sesini eşiden her bir adam üçin ýakyn töwerekleri gözlediler. Olar ýaragyň bir mil uzaklykda bolup biljekdigini aýdýarlar.

Polisiýa atyşyň keselhananyň günbataryndaky bir sebitden gelendigini we duşenbe güni agşam bir mähelläni kesgitlemek umydy bilen ýaragyň bardygy baradaky habary barlaýandygyny aýtdy.

Whelan WPVI-ä beren interwýusynda "Bu hassahana ýakyn ýerlerde, jenaýatyň we neşe serişdeleriniň köp bolmagy bilen baglanyşykly käbir etraplar bar" -diýdi.

Bu nyrhlara garamazdan, Whelan hassahana degişli ilkinji waka bolandygyny aýtdy. Derňewiň möhleti häzirki wagtda belli däl, ýöne sülçüler bu wakanyň gödek bolandygyny we hassahana gönükdirilen göni howp abanmaýandygyny aýdýarlar.

D.A. hassahananyň howpsuzlygyna ünsi çekmegi dowam etdirdi.

Whelan: "Çagalarymyň hemmesi bu keselhanada doguldy" -diýdi. "Bu hassahana islendik wagt gelmekden çekinmerin. Meniň pikirimçe, bu hassahana gelseňiz howpsuz bolarsyňyz."

Pidanyň bagtyna, hassahanada bir ok almak iň oňat ssenariýa bolmagy mümkin.

"Bu däli" diýip, ýerli ýaşaýjylaryň biri teklip etdi. "Adamlar samsyk."

Mowzuk arkaly meşhur