Öý hojalygyna zyýanly önümler: Öýüňizde saglygyňyza zyýan berip biljek 5 himiki maddalar
Öý hojalygyna zyýanly önümler: Öýüňizde saglygyňyza zyýan berip biljek 5 himiki maddalar
Anonim

Kir ýuwmak, ojagy arassalamak we maşynyň ýagyny üýtgetmek, maşgalanyň işini dowam etdirmek üçin maşgala agzalarynyň arasynda ýüklenen meseleler. Theseöne bu gündelik işler, seresaplylyk bilen çözülmese, saglyk kynçylyklarynyň köpüsine sebäp bolup biler. Bu meseleler üçin ulanylýan öý himiki serişdeleriniň saglyga ýetirýän zyýany, "ýaşyl" ýa-da "tebigy" bellikli önümleri alsaňyzam, size we maşgalaňyza täsir edip biler.

Gözlegçiler “Envrionmental Health Perspective” -da neşir edilen gözlegde adaty öý önümlerinde tapylan himiki maddalary we zäherlilik derejesini barlamak üçin alternatiw önümleri gözden geçirdiler. Endokrin bozulmagy ýa-da demgysma bilen baglanyşykly 66 himiki madda üçin jemi 213 sarp ediş önümi synagdan geçirildi. Gözlegiň netijeleri, howa sowadyjylary ýaly hoşboý ysly önümleriň demgysma sebäp bolup biljek himiki maddalaryň iň köp mukdaryny we konsentrasiýasyny görkezdi. Kir ýuwujy serişdeler ýaly "ýaşyl" önümler, gözlegde 66 maksatly himiki önümiň 19-syny öz içine alýar. Silent bahar institutynyň gözleg alymy we baş ýazyjy doktor Robin Dodson "Bu netijeler, gündelik önümlerde aladalanýan himiki maddalaryň köpüsine duçar bolýandygymyzy we himiki maddalaryň elmydama ýazgylarda ýokdugyny görkezýär" -diýdi. öwrenmek.

Önümiň zäherliliginiň derejesi, ulanylýan önümiň dozasyna we önüme täsiriniň uzynlygyna baglydyr diýip, Kliwlend klinikam aýdýar. Parabensler, ftalatlar we bisfenol A ýaly himiki maddalar ylmy jemgyýetde uly alada döredýär, sebäbi bular öýde her gün köp ulanylýar. Öldüriji himiki maddalar, düwnük keseliniň we hatda çagalyk demgysynyň saglyga howp salmagy bilen baglanyşyklydyr. Sarp edijiler tarapyndan her gün ulanylýan önüm belliklerine talaplaryň hökmany tertibi ýoklugy sebäpli bu öý himiki serişdelerine täsir etmek artýar. Daşky gurşawy goramak gullugy arassalaýyş önümlerini öndürijilerden önümde pestisidler bolan antibakterial ýa-da mikroblara garşy maddalaryň bardygyny ýa-da ýokdugyny öz içine almagyny talap edýär. Şeýle-de bolsa, önümdäki adamyň saglygyna zyýan berip biljek beýleki maddalara üns berilmedi. Dürli himiki maddalaryň özara täsiriniň saglyga ýetirýän täsirlerini has giňişleýin öwrenmek üçin toksikologlar tarapyndan has köp gözleg edilmeli bolsa-da, öýüňizdäki zäherli himiki maddalar barada düşünjäňizi artdyryp bilersiňiz.

Şeýlelik bilen, arassalaýjy ellikleriňizi geýip başlamazdan ozal saglygyňyza zyýan ýetirip biljek gündelik öý önümlerinden tapylan ýedi himiki serişdä göz aýlaň.

Howa sowadyjylary

Öýüňiziň Gawaýi şemaly ýa-da arassa ýorgan ýaly ys almagyny isläp bilersiňiz, ýöne ýakymly ys dem almagyň kynçylyklaryny aňladyp biler. Howa sowadyjy enjamlarda öýkeninde oňaýsyzlyk döredip biljek himiki formaldegid bar. My Kliwlend klinikamyň pikiriçe, himiki maddalar hem düwnük keseline sebäp bolýar. P-dihlorobenzol saklaýan howa sowadyjylary deriniň, gözüň we bokurdagyň hasam gyjyndyrylmagyna sebäp bolup biler - esasanam uzak wagtyň dowamynda täsir edilse.

Ammiak

Ammiakyň güýçli ysy birleşmäniň saglygyňyza gaty howplydygyny görkezýär. Ammiak, dem alsaňyz, gyjyndyrmalar bilen birlikde dem alyşda oňaýsyzlyk döredip biler. Bu birleşme, deriňize degse, himiki ýanmagy hem döredip biler. Ammiak bilen akartmany hiç haçan birleşdirmegi ýatdan çykarmaly däldiris - garyndy gaz öndürip biler we ölüme sebäp bolup bilýän dem alyş kynçylyklaryny döredip biler.

Kir ýuwujy serişde

Kir ýuwujy serişdeler dükanlarda tutuş ýurt boýunça satylsa-da, bu howply himiki maddalardan howpsuzdygyny aňlatmaýar. Milli saglyk institutynyň pikiriçe, fenollar kir ýuwujy serişdelerde bolýar we öýkenine, ýürege, böwreklere we bagyrlara zeper ýetirip biler. Bu önümdäki çig malyň garyndy formulasy ýürek bulanma alamatlaryndan koma çenli bolup biler.

Güjük toplary

Güjük toplarynyň işjeň düzümi ýa-da naftalin ýa-da paradihlorbenzol bolup biler, bularyň ikisi hem täsiriň ýokarlanmagyndan soň dürli saglyga täsir edip biler. Konnektikutyň Saglygy goraýyş müdirliginiň aýtmagyna görä, güjük toplarynyň ysyny alsaňyz, insektisidiň dem almagy ähtimal. Hiç haçan güjük toplaryny şkaflara, üçeklere, baglara ýa-da ammar ýerlerine sepmezlik maslahat berilýär; bu öňüni alyş çäresi çagalaryň özlerine ýetmejekdigine göz ýetirer.

Motor ýagy

Awtoulagyňyzdaky ýagy üýtgetmek, saglyga howp salmaýan ýönekeý bir iş ýaly bolup biler. Şeýle-de bolsa, agyr metallaryň we uglewodorodlaryň täsiri nerw we böwrek zeperlenmegine, hatda käbir ýagdaýlarda düwnük keseline sebäp bolup biler. Amerikan Nebit Instituty, ulanylan motor ýagyny awtoulagyňyza nädip we nirede taşlamalydygy barada maglumat berýär we nebitiň daşky gurşawa ýetirýän zyýany barada käbir edebiýatlary berýär.

Mowzuk arkaly meşhur