Kim täze MERS Coronavirus halkara adatdan daşary ýagdaý däl diýip yglan edýär: Indiki näme?
Kim täze MERS Coronavirus halkara adatdan daşary ýagdaý däl diýip yglan edýär: Indiki näme?
Anonim

BSGG-nyň ýörite komitetiniň biragyzdan kabul eden kararyna görä, Eastakyn Gündogaryň täze dem alyş sindromynyň (MERS) koronawirusynyň häzirki ýaýramagy "halkara aladasynyň jemgyýetçilik saglygy adatdan daşary ýagdaý" ýa-da PHEIC däl.

BSGG-nyň beýannamasynda "Şu garaýyşlara we häzirki bar bolan maglumatlara esaslanyp, baş direktor Komitetiň häzirki MERS-CoV ýagdaýynyň çynlakaý we aladalandyryjydygyna, ýöne häzirki wagtda PHEIC emele getirmejekdigine baha bermegini kabul etdi" -diýdi.

MERS wirusynyň global pandemiýanyň başlangyç döwründe bolup biljekdigi baradaky aladalardan soň 9-njy iýulda 15 sany halkara wirolog, psiholog we jemgyýetçilik saglygy hünärmenlerinden ybarat topar ýygnandy. Mikrob dokuz ýurtda tassyklanan 84 hadysanyň 45-sini öldürdi we 2003-nji ýylda giň howsala we ölüme sebäp bolan SARS wirusynyň ýakyn garyndaşydyr.

Şeýle-de bolsa, MERS hassalarynyň bäşisinden dördüsi Saud Arabystanyndan geldi, bu ýerde ilkinji adam keseli 2012-nji ýylyň aprelinde döräpdi. Aghli ýaşda weýrançylykly kesel döreden we ýarym ýylda 774 adamy öldüren SARS-dan tapawutlylykda MERS-iň iň agyr hadysalary ýüze çykdy. 45 ýaşdan ulylarda, birnäçe saglyk ýagdaýy bar.

Käbir adamlar BSGG-nyň "jemgyýetçilik saglygy adatdan daşary ýagdaý" klassifikasiýasynyň diňe semantika meselesi ýa-da däldigi barada jedelleşýärler.

Wirusda şu wagta çenli pandemiýa potensialy ýokdy, ýöne saglyk derňewçileri bu keseliň hünärmenleriň pikir edişinden has giň ýaýrandygyny aňladyp bilýän asimptomatiki ýokançlyklary tapyp başladylar.

BSGG-nyň yglan etmeginde henizem MERS-iň geljegi barada alada bildirilýär we agzalaryna wirusyň öňüni almaga kömek edip biljek maslahatlar berilýär.

Bu maslahat, laboratoriýa gözegçiligini güýçlendirmek, gözleg üçin has köp çeşme sarp etmek we halkara syýahatçylara MERS ýükli bir ýurda baryp görmek bilen baglanyşykly töwekgelçilikler barada bilim bermekden ybaratdy. Düýn Saud Arabystany, Mekge şäherine millionlarça adamyň gelmegine garaşylýan haj zyýaratynda agyr kesel üçin iň töwekgelçiligi bolan adamlara - garrylara, göwreli aýallara, çagalara syýahat wizalaryny çäklendirjekdigini habar berdi.

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy sentýabr aýynda "çynlakaý täze üýtgeşmeler" öňe sürülmese, paneli täzeden gurmagy meýilleşdirýär, emma häzirki wagtda global saglygy goraýyş dolandyryş edarasy adatdan daşary ýagdaý belligini saklamak islemedi.

Mowzuk arkaly meşhur