Uçar çybynlary ysytma we Günbatar Nil göterýän çybynlary ýok edýär; Birleşmeler çybynyň adamyň ganyny kesgitlemek ukybyny bökdeýär
Uçar çybynlary ysytma we Günbatar Nil göterýän çybynlary ýok edýär; Birleşmeler çybynyň adamyň ganyny kesgitlemek ukybyny bökdeýär
Anonim

Olfactor Laboratories, Inc. we Kaliforniýa uniwersitetiniň, Riverside gözlegçiler gyzzyrma we Günbatar Nil göterýän çybynlar üçin täsirli we aňsat öňüni alyş çäresini döretdiler. “Kite Mosquito Patch” FDA tarapyndan tassyklanan, zäherli däl birleşmeleri öz içine alýar, olar “Ugandadaky çagalar, hünärmen türgenler, futbol meýdançasyndaky maşgalalar, açyk höwesjeňler we Manilanyň etegindäki işçiler üçin gaty amatly”.

"Bu kiçijik ýamanyň adamlaryň durmuşyny üýtgetmegini isleýäris. Dünýäniň nirede ýerleşýändigine garamazdan hemme kişini çybynlardan goramak üçin Kite dizaýn edýäris" -diýdi.

"Bu, Ugandadaky çagalar, Günorta Afrikadaky ýaş maşgalalar we Sietlde ýa-da Waýomingde ýa-da Floridada gezelenç edýänler üçin has ygtybarly, sosial taýdan jogapkärçilikli çözgüt gözlär. Kite ýönekeý we elýeterli bolar ýaly kiçijik reňkli Çagalary we ululary özüne çekjek we aşa howa şertlerinden, oýun wagtyndan ýa-da açyk dynç alyşdan halas boljak stiker."

Medisina habarlar gullugynyň habaryna görä, ortaça nikotin patchynyň ululygyndaky uçar, adam bedeniniň kömürturşy gazyny goýbermegini nyşana alýar. Ulanyjylar 48 sagada çenli çybyn dişlemezden galyp bilerler.

Bu täzelik çybynlardan döreýän keselleriň köp ýaýran ýurtlarynda adamlara ýeter ýaly ýeterlik pul ýygnamak umydy bilen, “Indiegogo” kampaniýasyna başlady.

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň habaryna görä, gyzzyrma diňe 2010-njy ýylda 660 000 adamyň ölümine sebäp boldy. Ölümleriň köpüsi Afrika ýurtlarynda çagalaryň arasynda bolup geçdi, ýöne gyzzyrma keseli bolan sebitlerden gelýän syýahatçylaryň kesel göterýän çybynlara sezewar bolandyklary mälim.

Gyzzyrma, kelle agyry, sowuklama we gusmak ýaly alamatlar, adatça ýokaşan çybyndan dişlenenden soň ýedi günüň içinde ýüze çykýar. Garyp Afrika ýurtlarynyň iň howp astyndadygy aýdylsa-da, 99 ýurtda gyzzyrma keseliniň 2012-nji ýyla çenli dowam edýändigi habar berildi.

“Vimeo” -da “SPARKHOUSE” -den çybyn çybygy.

Mowzuk arkaly meşhur