Telefona zarýad bermek üçin peşew: Adam galyndylary bir gün alternatiw energiýanyň täze çeşmesi hökmünde ykjam lukmançylyk enjamlary bolup biler
Telefona zarýad bermek üçin peşew: Adam galyndylary bir gün alternatiw energiýanyň täze çeşmesi hökmünde ykjam lukmançylyk enjamlary bolup biler
Anonim

Beýik Britaniýanyň alymlarynyň aýtmagyna görä, peşewiň ulanylmadyk güýji alternatiw energiýa pudagynda bolup biläýjek altyny görkezýär.

Angliýanyň Günbatar uniwersitetiniň gözlegçileri mikrob ýangyç öýjüklerini ulanyp, jübi telefonyna peşew bilen zarýad bermegiň düýbünden mümkindigini aýdýarlar. Kiçijik nasoslar arkaly bir litrlik suw howdany çüýşesine birikdirilen 25 millilitr anodly we katod kameraly akril bilen ýasalan üç sany mikrob ýangyç öýjügini ulandylar. 25 millileterden 300 milliletr aralygynda suw howdanlaryna peşew goşuldy ýa-da 0,1 millilitrden 10 milliletr has kiçi göwrümli anod girelgelerine göni sanjym edildi.

Gözlegçiler peşew taktikasy ýa-da böwrek keseli bolmadyk sagdyn meýletinçileriň peşewini ulanyp, bir hepde saklanylýan nusgalara garşy täze peşew synag etdiler. Siýdik bilen işleýän ýangyç öýjükleri bilen alymlar, Samsung mobil enjamy bilen telefon etmek, tekst ibermek we internete göz aýlamak üçin peşewden alnan ýeterlik energiýany üstünlikli sakladylar.

Şeýle-de bolsa, tehnologiýa köplenç ösmedik bolup galýar we enjamy azajyk wagtlap işledip biler.

Uniwersitetiň uly ylmy işgäri Ioannis Ieropoulos, energiýa meýilnamasyny gün energiýasy ýaly beýleki alternatiw güýçler bilen deňeşdirdi. Ol reportersurnalistlere "Bu ýangyç çeşmesiniň gözelligi, ýeliň ýa-da günüň nädogry tebigatyna bil baglamaýandygymyzdan, energiýany döretmek üçin galyndylary gaýtadan ulanýarys" -diýdi. "Munuň täsiri diňe bir hapa suwlary arassalamak pudagy üçin däl, eýsem galyndylar hakda pikirlenişiň paradigma çalşygy hökmünde adamlar üçinem ägirt uly bolup biler."

Her ýyl 6,4 trillion litr peşew öndürilse, energiýa potensialy ep-esli bolardy.

Gözleg taslamasy, Bill & Melinda Geýts gaznasy, şeýle hem ABŞ-nyň In Engineeringenerçilik we fizika ylymlary gözleg geňeşi tarapyndan maliýeleşdirilýän gaýtadan dikeldilýän energiýany ösdürmek boýunça has uly tagallanyň bir bölegidir.

Synaglar peşew bilen işleýän enjamlarda ilkinjini görkezýän hem bolsa, galyndylary energiýa öwürmek düşünjesi täze zat däl. 2005-nji ýylda Singapurda gözlegçiler adam zyňylyşy ýaly biologiki materiallar bilen işjeňleşdirilen batareýanyň döredilendigini habar berdiler. Topar “National Geographic” -e işleriniň ösýän ýurtlara has uly saglyk getirmegine kömek edip, lukmançylyk enjamlary üçin bir gezek ulanylýan elektrik çeşmesini üpjün etmek üçin niýetlenendigini aýtdy.

World'söne dünýädäki galyndylary bol energiýa öwürmek we durmuşy has beýiklige çykarmak arzuwy amaly çäklere garşy göreşýär. Häzirki wagta çenli galyndylary energiýa öwürmek üçin edilýän tagallalar az önüm öndürmek üçin has köp energiýa sarp etmegi talap edýär.

Aşakda peşewiň energiýa öwrülmegi barada wideo bar:

Mowzuk arkaly meşhur