Düwnük keselinden halas bolanlar, beýleki menopauzaly aýallara garanyňda gyzgyn şöhle saçýarlar, ýöne has gowy sosial we akyl ýagdaýlaryny habar beriň
Düwnük keselinden halas bolanlar, beýleki menopauzaly aýallara garanyňda gyzgyn şöhle saçýarlar, ýöne has gowy sosial we akyl ýagdaýlaryny habar beriň
Anonim

Günbatar Awstraliýadaky King Edward Memorial hassahanasynyň gözlegçileriniň geçiren gözlegine görä, düwnük keselinden ejir çekýänler, menopauza alamatlary bolan beýleki aýallara garanyňda has ýygy, agyr we aladaly gyzgyn şöhleleri habar berýärler. Şeýle-de bolsa, kümüş çyzyk bar: rak keselinden gutulan aýallar psihologiki taýdan has gowulaşýarlar we rak keseli bolmadyk aýallara garanyňda has gowy durmuş derejesini habar berýärler. Anotherene bir geň galdyryjy zat: diri galanlar we rak keselinden ejir çekýän aýallar, jynsy işjeňlik we iş derejesi deňdir.

Demirgazyk Amerikanyň menopauza jemgyýetiniň ýerine ýetiriji direktory doktor Margery Gass: "Garaşylýan hem, geň galdyryjy hem-de bu netijeler, menopauzaly aýallaryň hemmesiniň, şol sanda rak keselinden ejir çekýänleriň gyzgyn şöhleleri we jynsy alamatlary üçin täsirli bejeriş usullaryna mätäçdigini görkezýär" -diýdi.

Rak bejergisinden soň, menopauzanyň alamatlary adaty, ýöne düşünilmeýär. Şol sebäpli gözlegçiler aýallaryň gyzgyn şöhle we gijeki derleri ýygy-ýygydan başdan geçirýändiklerini kesgitlemek üçin ýola çykdylar.

Gözleg we netijeler

Uly aýallar hassahanasy üçin umumy menopauza hyzmatynyň çäginde, düwnük keselinden soň menopauzanyň alamatlary, düwnük keseli bolan aýallara menopauza maslahat we dolandyryş hyzmatlaryny berýär. Gözlegçiler dürli baha beriş synaglaryndan we anketalardan peýdalanyp, menopauzanyň alamatlaryny, şeýle hem meýletin gatnaşyjylaryň toparynyň arasynda jynsy işjeňligi we alamatlary ýazga aldylar.

Düwnük keselinden diri galan 934 adam we 155 adam, menopauza (46 ýaş) ýa-da ilkinji kliniki sapar wagtynda (51 ýaş) ýaşy boýunça düýpgöter tapawutlanmady. Şeýle-de bolsa, düwnük keselinden diri galan aýallara garanyňda, vasomotor alamatlaryndan (gyzgyn çişler we gijeki derler) has köp kynçylyk çekýändikleri habar berildi. Soňky 24 sagadyň ýetmiş alty göterimi düwnük keseliniň ýokaşan aýallaryň 54 göterimi bilen deňeşdirilende gyzgyn şöhle saçandygyny habar berdi. Düwürtiksiz aýallaryň 40 göterimi bilen deňeşdirilende, 60 göterim gyzgyn şöhleleriň agyr ýa-da gaty agyrdygyny habar berdi.

Authorsazyjylar, menopauza alamatlarynyň düwnük keselinden köp ýyl soň köplenç menopauzanyň alamatlaryndan zeýrenýän rak keselinden ejir çekýänlerde has uzak dowam edýändigine ünsi çekdiler.

Psihologiki güýç

Alamatlarynyň has agyrdygyna garamazdan, düwnük keselinden diri galanlar, düwnük keseli bolmadyk aýallara garanyňda has gowy durmuş derejesini habar berdiler. Aslynda, düwnük keselinden ejir çekenleriň keýpiniň üýtgemegi ýa-da gynanmak ähtimallygy azdy we köplenç psihologiki we fiziki alamatlar az aladalanýardy. Aslynda, durmuşyň we maşgalanyň abadançylygynyň ep-esli gowulaşandygyny habar berdiler, bu gözlegiň awtorlarynyň pikiriçe, düwnük keselinden ejir çekýänler üçin bar bolan sosial we psihologiki goldawyň netijesi bolup biler.

Düwnük keselinden diri galanlar, jyns işjeňliginiň we işleýşiniň deň derejesine eýe bolup, waginal guraklygyň (49 göterim) düwnük keseli bolmadyk aýallar bilen deňeşdirilende (47 göterim) bar. Şeýle-de bolsa, diri galanlar, jyns taýdan hereketsizligini "jynsy gatnaşyklary kynlaşdyrýan ýa-da oňaýsyzlaşdyrýan fiziki mesele" diýip, düwnük keseli bolmadyk aýallara garanyňda has ähtimal.

ABŞ-nyň 2000-nji ýyldaky ilat ýazuwynyň maglumatlaryna görä, menopauza ýetýän ýa-da häzirki wagtda (40 ýaşdan 59 ýaşa çenli) takmynan 37,5 million aýal bar. Lukmanlar aýbaşy we önelgeligiň hemişelik soňy bolan menopauzany aýalyň soňky aýbaşydan 12 aý soň ýüze çykýandygyny kesgitleýärler.. Köplenç aýal 40-50 ýaşynda bolsa-da, ABŞ-da ortaça 51 ýaş bolýar.

Rak statistikasy

Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezleriniň habar bermegine görä, düwnük keselinden diri galan adam, diagnoz goýulýança ömrüniň ahyryna çenli düwnük keseli bilen kesellän adamdyr. Düwnük keselinden ejir çekýänler esasan 65 ýaşdan uly we aýallardan ybaratdyr. 2007-nji ýylda rak keselinden ejir çekýän 11,7 million adamyň 6,3 milliony aýallar, düwnük keselinden halas bolanlaryň iň uly topary göwüs rak keselinden diri galanlar (22 göterim).

Amerikan aýal-gyzlarynyň arasynda iň köp ýaýran üç düwnük keseli, aýallaryň ähli jynslary, şeýle hem ispanlardan gelip çykýan ilat, öýken ragy we kolorektal düwnük keselinde iň köp ýaýran düwnük keseli bolup durýar. Öýken ragy ak, gara we Amerikaly hindi / Alýaskada ýerli aýallaryň arasynda iň köp ýaýran ikinji, Aziýa / Pacificuwaş umman adasy we ispan aýallarynyň arasynda üçünji. Kolorektal düwnük Aziýa / Pacificuwaş umman adasynyň we ispan aýallarynyň arasynda iň köp ýaýran ikinji, ak, gara we Amerikaly hindi / alýaskada ýaşaýan aýallaryň arasynda üçünji ýerde durýar.

Bu gözlegiň geçirilen Awstraliýada 151 000-den gowrak aýal (25-den biri) rak keselinden halas bolýar we bularyň üçden biri döş rak keselinden halas bolýar.

Mowzuk arkaly meşhur