Britishaş Iňlis zenanlarynyň arasynda alkogol ölümleri ýokarlanýar
Britishaş Iňlis zenanlarynyň arasynda alkogol ölümleri ýokarlanýar
Anonim

Angliýada we Şotlandiýada ýaş aýal-gyzlar iňlis adalarynda alkogoldan ölenleriň sanynyň azalmagy sebäpli özlerini köp içýärler.

Iňlis gözlegçileriniň aýtmagyna görä, wagtyndan öň ölýänleriň sany 30 ýaşyň ortalarynda aýallaryň arasynda has köp ýüze çykýar we bu bir nesil öňküsinden iki esse köp. Şeýle-de bolsa, Angliýada alkogol bilen baglanyşykly ölümleriň köpüsi erkekleriň arasynda bolmagyny dowam etdirýär.

Derňewçiler Glazgoda Ilatyň Saglyk Merkezinden saglyk we ykdysady taýdan ýaramazlygy bilen tanalýan üç şäheri, şeýle hem senagatlaşma howpy: Mançester, Liwerpul we Glazgo bilen deňeşdirilendigini habar berdiler.

Öňdebaryjy derňewçi Debora Şipton reportersurnalistlere alkogol içgileri bilen baglanyşykly kesellerden we hadysalardan erkekleriň arasynda ölüm derejesiniň has ýokarydygyny, ýaş ulularyň arasynda jyns tapawudynyň azalýandygyny aýtdy.

2005-nji ýyldan bäri, 1980-nji ýyllaryň başynda alkogol içgileri bilen baglanyşykly wagtyndan öň ölüm ilatyň arasynda pese gaçdy, ýöne Şotlandiýanyň Glazgo şäheri ýakyn on ýylda gaty ýokarlandy.

Bir wagtlar ýürek keseli we insult bu şäherde 65 ýaşdan kiçi adamlar üçin irki ölümleriň köpdügini düşündirýän bolsa, Irwine Uelsiň romany esasynda 1996-njy ýylda Iňlisleriň “Trainspotting” filminde öwrenilişi ýaly, bu kesel sosial keseller bilen çalşyryldy. Gözlegçiler 1990-njy ýyllardan bäri neşe serişdeleriniň we alkogolyň, öz janyna kast etmegiň we zorlugyň wagtyndan öň ölümiň sebäbi hökmünde keseliň beýleki görnüşlerine geçendigini aýtdylar.

Üç şäheri deňeşdireniňde, Şipton şol bir giň tendensiýanyň dürli ýaşdaky erkekleriň we aýallaryň arasynda ölüm derejesini ýokarlandyrýandygyny aýtdy we Glazgoda ölenleriň sanynyň taryhy mirasy aňladýandygyny aýtdy.

"Glazgoda alkogol bilen baglanyşykly ölümleri azaltmak strategiýasy üçin bu nämäni aňladýar?" Şipton aýtdy. "Glazgo üçin kynçylyk diňe bir alkogol içgileriniň alkogol içgileriniň elýeterliligi we elýeterliligi ýaly alkogol ölümleriniň köpelmegine sebäp bolýan häzirki faktorlary azaltmak bilen çäklenmän, eýsem ýarym asyr mundan ozal dörän bolmagy ähtimal."

Şipton hökümetiň alkogolly içgiler üçin iň pes bahalary kesgitlemelidigini, ýöne ýaş aýallaryň içmek endiklerine has köp üns bermek bilen, Angliýada alkogol içgilerine sebäp bolýan "çuňňur kök" medeni täsirleri azaltmagyň ýollaryny gözlemelidigini aýtdy.

Çeşme. Şipton, Debora. Angliýanyň mahrum şäherlerinde alkogol bilen baglanyşykly ölüm: ýaş aýallaryň aladaly tendensiýalary soňky milli peseliş tendensiýalaryna garşy çykýar. J Epidemiol jemgyýetçilik saglygy. 2013

Mowzuk arkaly meşhur