Gaty agyrmy? Gyssagly howa gatnawyny üpjün edijiler semiz näsaglara ses aladasy
Gaty agyrmy? Gyssagly howa gatnawyny üpjün edijiler semiz näsaglara ses aladasy
Anonim

Geçen aprelde Nýu-Meksiko ştatyndan 446 funtlyk ýürek keselinden ejir çekýän hassanyň pidanyň uçup bilmejekdigine göz ýetirenden soň uçar gatnawy gadagan edildi.

NBC News, ynjalyksyzlandyryjy wakanyň üýtgeşik bir zat däldigini habar berdi: uly ýaşly amerikan ilatynyň üçden iki böleginiň semizlikden ejir çekýändigi sebäpli, gyssagly howa gämilerini üpjün edijiler indiki jaňyň hem şuňa meňzeş dartgynlyga sebäp bolup biljekdigini gowy bilýärler. Aslynda, lukmanlaryň köpüsi hassanyň gapydan girip bilmejek derejede uly ýa-da ýere gaçmak üçin gaty agyr bolan birnäçe hadysany ýatlap bilýärler.

Her ýyl takmynan 5 000 hassany daşamak gadagan. Bu ABŞ-da ýyllyk lukmançylyk uçuşlarynyň takmynan bir göterimidir.

Airurduň iň uly howa lukmançylyk transport üpjün edijilerinden biri bolan Howa usullary boýunça korporatiw ösüşiň wise-prezidenti Kreýg aleel "Elbetde, bu bir möhüm mesele" -diýdi. "Bir sahna baryp, hassanyň gidip bilmejek derejede agyrdygyny görüp bileris".

Bu ýazda, Howa usullary eýýäm Tehasdan we Arizonadan jogap berýän dikuçar bilen daşalyp bilinmedik üç hassany ret etmäge mejbur boldy. Pidalaryň agyr şertlerine garamazdan iki esse uzaga çekip bilýän we diri galmak ähtimallygyny peseldýän ýerüsti ulaglara garaşmakdan başga alajy ýokdy.

Bu ýagdaýlarda ýöriteleşdirilen saglygy goraýyş işgärleri agyr hassanyň tiz kömek ulagynda möhüm idegiň kesilmezligini üpjün eder.

Gündogar Karolina uniwersitetiniň Brody lukmançylyk mekdebiniň gyssagly lukmançylyk professory we geňeş agzasy doktor Deýwid Tomson: "Elbetde, gan akýan ýa-da gan akmagy dolandyryp bilmeýän biri hökman şol ýere gitmeli" -diýdi. Howa lukmançylyk hyzmatlary birleşiginiň agzasy. "Ekipa. Keselhana girip, hassany ölçäp, tuneli (uçaryň girelgesini) ölçäp:", ok, bu ýigit muny etjek däl "diýer ýaly birnäçe gezek boldy."

Gyssagly howa gämilerini üpjün edijiler häzirki wagtda bu meselä garşy göreşmek üçin gämileri täzeden dizaýn etseler-de, hassany ýerden çykarmak üçin hakyky güýji taslamak kyn, sebäbi uçarlaryň we dikuçarlaryň göteriji güýji barometrik basyşa görä üýtgeýär. Dykyz howa has ýokary göterilişe we tersine deňdir.

Tomson sözüni dowam etdirdi: "Eger hakykatdanam yssy, çygly günüňiz bar bolsa, sowuk we çygly günlerdäki ýaly göterip bilmeris. "Elbetde, bu meseläniň hasam kynlaşmagyna sebäp bolýar. Uçuşdan başlap, ýerüsti hyzmatlara çenli ER hyzmatlarynyň ähli spektri bu ägirt uly adamy alanyňyzda täsir edýär."

Mesele häzirki semizlik epidemiýasyna gatnaşýan ikinji derejeli, jemgyýetçilik netijeleriniň biridir. Geljekdäki saglyga derrew täsir etmekden başga-da, diagnoz adamyň durmuşynyň ähli ugurlaryna diýen ýaly täsir edýär: täjirçilik howa syýahatyndan başlap, gyssagly kömek.

Mowzuk arkaly meşhur