Aý aýlawy janyňyzy halas edip bilermi? Doly aýyň dowamynda ýürek operasiýasy hassahananyň galmagyny peseldýär, diri galma derejesini ýokarlandyrýar
Aý aýlawy janyňyzy halas edip bilermi? Doly aýyň dowamynda ýürek operasiýasy hassahananyň galmagyny peseldýär, diri galma derejesini ýokarlandyrýar
Anonim

Heartürek operasiýasyny meýilleşdirýän bolsaňyz, doly aýyň bardygyna göz ýetiriň. Interaktiw ýürek-damar we torak hirurgiýasy theurnalynda çap edilen soňky gözlegde, doly aýyň dowamynda ýürek operasiýasy bolan hassalaryň, hususan-da ýiti aorta bölünişiginiň (AAD) hassahanalarda galmagyny azaldyp we diri galmak derejesini ýokarlandyryp biljekdigi ýüze çykaryldy. beýleki aý döwürlerinde operasiýa.

Milli ýürek öýken we gan instituty (NHLBI) Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda her ýylda ýarym milliondan gowrak ýürek operasiýasynyň geçirilýändigini aýtdy. Durmuşa howp salýan ýagdaý, ýiti aorta bölünişi ýylda takmynan 10 000 amerikalylara täsir edýär we garyn aortasynyň ýyrtylmagyndan iki-üç esse köp bolýar. AAD keseli bilen kesellän ilkinji iki hepdäniň dowamynda bejerilmedik ýagdaýynda ölüm derejesi 75 göterim bolýar. Gözlegçiler, netijeleriň pidalara has gowy ideg etmegine kömek edip biljekdigini aýdýarlar.

Gözlegçiler tarapyndan pasyllar ýa-da aý aýlawy ýaly daşky gurşaw faktorlarynyň bu hassalaryň ölüm derejesine täsir edýändigini ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin 210 ýürek operasiýasy hassasyny gözden geçiren gözlegçiler tarapyndan maglumatlar toplumy ýygnaldy. Gözlegiň netijesi tomus bilen gyş möwsümleriniň arasynda hiç hili arabaglanyşygyň ýokdugyny we AAD hassalarynda ölüm derejesiniň bardygyny görkezýän hem bolsa, doly aýyň dowamynda geçirilen operasiýa ölmek ähtimallygyny, şeýle hem operasiýadan soň dowamlylygy ep-esli azaldy. AAD-da doly aýyň dowamynda operasiýa edenler, beýleki aý döwürlerinde operasiýa edilenler üçin 14 gün bilen deňeşdirilende, hassahanada ortaça 10 gün bolýar.

Gözlegiň awtory we Rhode Island keselhanasynyň ýürek-damar institutynyň ýürek-damar operasiýasynyň başlygy doktor Frank Sellke: "Şeýle proseduralaryň Aý aýlawlarynda amala aşyrylmagyny elmydama meýilleşdirip bilerismi? Elbetde beýle däl" -diýdi. Şu wagta çenli öwrenilmedik ýürek-damar operasiýalaryna daşky gurşawyň täsiri, pasyllaryň we aý aýlawlarynyň ritmleriniň adamyň umumy saglygyna nähili täsir edýändigine has gowy düşünip biler.

Aý aýlawy, AAD-a gözegçilik edilýän adamlarda ýaşaýyş derejesiniň ýokarlanmagy bilen baglanyşykly bolsa-da, bu döş düwnük keseliniň diri galmagy bilen baglanyşykly däl. Döş düwnük keselini öwrenmek we bejermek theurnalynda çap edilen gözlegde, gözlegçiler doly aýyň dowamynda döş mäziniň operasiýasynyň we näsaglaryň diri galmagyna edýän täsirlerini öwrendiler. Aý fazasynda dürli görnüşli operasiýa edilen döş rak keseli bilen kesellän 3, 757 näsagyň umumy diri galmagyna baha berdiler. Gözlegiň netijesi, doly aýyň dowamynda operasiýa eden döş rak keseliniň umumy diri galmagynda düýpli tapawudyň ýokdugyny görkezdi.

Aý fazalaryny gurşap alýan yrymlary romantikadan başlap ekin ekmek ýaly hemme zat görmek bolýar. Aý fazalarynyň täsirini we dürli görnüşli operasiýalaryň netijelerini öwrenmek üçin entek has köp gözleg edilmeli.

Çeşme: J. H. Şuhaiber, J. L. Fava, T. Şin we ş.m. Al. Aorta bölünişiginiň bejergisinden soň hassahanalaryň netijelerine pasyllaryň we aý sikliniň täsiri. Interaktiw ýürek-damar we torak hirurgiýasy, 2013.

Piters-Engl C, Frank W, Kerschbaum F we ş.m. Al. Aý fazalary we döş rak keseliniň diri galmagy - 3, 757 hadysanyň statistik derňewi. Döş keselini öwrenmek we bejermek, 2011-nji ýyl.

Mowzuk arkaly meşhur